Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɑlɑ pɑ tǝcɑɣɑlɛ kɛ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Amɑleke nyǝmɑ wɑtɑ Yutɑ nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ, nɑ pɑ́ sɔ Sikǝlɑkɩ ɩcɑtɛ.
2Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ ɑlɑɑ nɑ sɔsɑɑ nɑ piyɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝ tɑɑ tɔ. Pɑ kuu pɑ tǝnɑɣɑ nɑ pɑ́ tʋnɑ mpɑɑʋ. Amɑ pɑ tɑ kʋ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ.
3Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɑlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ sɔpɑ-tɛɣɛ kɔkɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kpɑ pɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ ɑlʋpiyɑ nɑ pɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ yomle.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋlɑ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wii tǝkpoo ɩsɩɩ pɑ sǝkɩ pɑ sǝkɩ.
5Pɑ kpɛŋnɑ Tɑfiiti ɑlɑɑ nɑɑlɛɣɛ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ. Sisilee tʋ Ahinowɑm nɑ Kɑmɛɛlɩ tʋ Apikɑɑlɩ wei ɩ kɛ́ Nɑpɑɑlɩ leelu tɔ.
6Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti lɑŋlɛ pǝsɑ kɑtɑtǝlɑɣɑ. Mpi tɔ, ɩ yǝlɑɑ kɑ wɛnɑ-ɩ nɑ hʋwɛɛ nyɑŋ nyǝnɑ kɛ pɑ piyɑ tɔɔ kɛ́. Hɑlɩ pɑ́ kʋlɩ sɩ pɑ yɑkɩ-ɩ pɛɛ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ sɔɔsɩ-ɩ ɑpɑlʋtʋ.
7Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɔ Ahimelɛkɩ pǝyɑlʋ Apiyɑtɑɑ wei ɩ kɛ́ kɔtʋlʋ tɔ sɩ: Kɔnɑ-m kɔtǝlɑɑ toko wei pɑ pɔɔsǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔm tɔ. Apiyɑtɑɑ ponɑ-ɩ,
8ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ Tɑcɑɑ sɩ: Ye mɑ tǝŋɑ kolontunɑɑ mpɛ mɑɑ hiki-wɛ? Tɑcɑɑ sɩ: Tɔɣɔnɩ-wɛ n kɑ́ hiki-wɛ nɑ ń wɑɑsɩ yǝlɑɑ mpɛ.
9Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ nɑsǝtoso (600) pɑ́ tʋ pɑ wɑɑlɩ. Pɑ tɑlɑ Pesɔɔ lɔɔʋ
10ɩlɛnɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ (200) sɑɑlɩ tǝnɑ. Mpi tɔ, pɑ sulɑ kɑʋ. Pǝ kɑɑsɑ nɑsǝlɛ (400), ɩlɛnɑ pɛlɛ nɑ Tɑfiiti pɑ́ tʋɣʋtɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sulɑ Icipiti tʋ nɔɣɔlʋ, nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ Tɑfiiti kiŋ nɑ pɑ́ hɑ-ɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm.
12Pɑ hɑ-ɩ tɔtɔɣɔ fiki pee kʋwʋlɛɛ pɑɣɑlɛ, nɑ lɛsɛŋ kʋwʋlʋ pɑɣɑ kɛ nɑɑlɛ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ lɑ́ ɑlɑɑfǝyɑ. Mpi tɔ, kʋyɛɛŋ tooso kɛ ɩ tɑ tɔɣɔ ɩ tɑ nyɔɔ.
13Ntɛnɑ Tɑfiiti pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Awe tǝnɑ-ŋ nɑ leɣe n lɩɩnɑɑ? Kɛlɛnɑ ɩ́lɛ́ sɩ: Mɑ kɛ́ Icipiti tʋ kɛ́, Amɑleke tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ tɔkǝnɑ-m yomle. Sɑŋɑ tɑɑ kʋyɛɛŋ tooso kɔlɔ pǝ wɩɩkɑɣɑ-m nɑ ɩ́ lɔ-m tɔ.
14Tɑ wɑtǝnɑ Kǝletɩ nyǝ́mɑ tɛtʋ ilim mpǝtǝŋ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ kɛ́ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ Kɑlɛpʋ tɛtʋ, nɑ tǝ́ sɔ Sikǝlɑkɩ ɩcɑtɛ.
15Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: N kɑ ponɑ-m yoolɑɑ mpɛ ɩnɩ pɑ kiŋ nɑ? Kɛlɛnɑ yom cɔ sɩ: Tuunɑ Ɩsɔ hǝtɛ sɩ n kɑɑ kʋ-m. Pǝyele n kɑɑ cɛlɛ-m mɑ cɑɑ, ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ ponɑ-ŋ pɑ kiŋ.
16Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kpɑɣɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́ ponɑ-ɩ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Amɑleke nyǝ́mɑ kɛ sɔsɔm kɛ tǝnɑ, nɑ pɑ́ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ nɑ pɑ́ pɑɑkɩ. Wontu nti pɑɑ lɛɛkɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ tǝ tɔɔ kɛ́ pɑ lɑkɑɣɑ mpʋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kʋ-wɛɣɛ tɑnɑŋ ŋkʋ. Hɑlǝnɑ tɛʋ kʋfemuɣu tɑɑnɑɣɑ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ fiti. Ye pǝ tɑɣɑ ɩfepiyɑ nɑsǝlɛ (400) wei ɩ cɑɣɑ yooyoonɑɑ nɑ ɩ́ se tɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɛɛkɑ pɑ tǝnɑ mpɑ Amɑleke nyǝ́mɑ kɑ kpɑwɑ tɔ, nɑ ɩ ɑlɑɑ nɑɑlɛ.

19Tɑfiiti lɛɛkɑ pɑ piyɑ tǝnɑɣɑ tǝcɛɩcɛɩ, nɑ pɑ wontunɑɑ mpɑ kolontunɑɑ kɑ kuuwɑ tɔ.
20Nɑ ɩ́ lɛɛkɩ Amɑleke nyǝ́mɑ tɔlɑ tǝnɑ nɑ ɑ tiikilɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Tɑfiiti tɔlɑ ntɔ cǝnɛ.
21Pɑ kɔmɑ pɑ tɑlɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ (200) ŋku kɩɩ kɑwɑ nɑ kʋ́ sɑɑlɩ Pesɔɔ lɔɔʋ nɔɣɔ tɔ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ polo-wɛɣɛ sǝŋʋɣʋ, nɑ Tɑfiiti kpǝtǝnɑ-wɛ nɑ ɩ́ sɛɛ-wɛ.
22Mpʋɣʋlɛ mpɑ pɑɑ tǝŋɑ Tɑfiiti tɔ, pɑ tɑɑ tɛtɛlɑtɑɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ tɔmɑ sɩ: Timpi pɑnɛ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ polo kolontunɑɑ tǝkʋlɛ tɔ, tɑ kɑɑ hɑ-wɛɣɛ mpi tǝ hikɑ tǝnɑ tɔ pǝ tɑɑ pʋlʋ. Amɑ pɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ piyɑ tike kɛ pɑɑ kɛlɩ nɑ pɑ́ tɛɛ.
23Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Apɑlɑɑ mɛ, ɩ́ tɑɑ lɑ mpʋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ yɑpǝnɑ-tʋ nɑ ɩ́ tʋ́ tɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́ tɑ kolontunɑɑ nɑ ɩ́ hɑ-tʋɣʋ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ.
24Nɔɣɔlʋ kɑɑ mʋ mǝ tɔm ntɩ. Ɩlɛ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ mpɑ pɑ polɑ tǝyoole tɔ, nɑ mpɑ pɑ tɑŋɑ wontu tɔ pɑ́ tɑlɑ wontunɑɑ mpɛɣɛ teitei.
25Pǝ kpɑɣɑʋ kʋyɑkʋ ŋkʋ nɑ pǝ́ puki tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sʋʋ ḿpʋ́ɣʋ́ lɑpʋ, nɑ pǝ́ pǝsɩ ɩsɩɩ kiiu.
26Pɑ mǝlɑ Sikǝlɑkɩ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti cosi kolontunɑɑ wontu nti pɑ hikɑ mpʋ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ hɑ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ sɩ: Tɑcɑɑ kolontunɑɑ kɛ tǝ lɛɛkɑɑ nɑ tǝ́ cosi nɑ tǝ́ hɑ-mɛ.
27Mpɑ mpɑ ɩ hɑwɑ tɔɣɔlɛ, Petɛɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ Lɑmɑ nyǝ́mɑ kɛ Nekɛfɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ Yɑtii nyǝ́mɑ,
28nɑ Alʋwɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Sifimɔtɩ nyǝ́mɑ nɑ Ɩsǝtemʋwɑ nyǝ́mɑ,
29nɑ Lɑkɑɑlɩ nɑ Yelɑmeli ɑcɑlɛɛ nyǝ́mɑ nɑ Keni nyǝ́mɑ,
30nɑ Hoomɑ nyǝ́mɑ nɑ Pɔɔ-Asɑŋ nyǝ́mɑ nɑ Atɑkɩ nɑ Hepǝlɔŋ nyǝ́mɑ,
31nɑ timpi timpi Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑɑ cɔɔsɑɑ tɔ pǝ nyǝ́mɑnɑɑ.