Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ kpɑwɑ Sosiyɑsɩ pǝyɑlʋ Sowɑkɑsɩ kɛ wulɑʋ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ ɩ cɑɑ lonte kɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
2Sowɑkɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ tooso kɛ Yosɑlɛm.
3Icipiti wulɑʋ Neko kʋsɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ kpelɑɣɑ tɔɔ kɛ́ Yosɑlɛm, nɑ ɩ́ tʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ fɛlɩ-ɩ lɑmpuu kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ kiloonɑɑ iyisi tooso (3000) nɑ wʋlɑ kɛ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ.
4Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ kpɑ Sowɑkɑsɩ neu Iliyɑkim kɛ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ pǝ wulɑʋ, nɑ pɑ́ lɑɣɑsɩ-ɩ hǝtɛ sɩ Sowɑkim. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛnɑ ɩ tɑɑlʋ Sowɑkɑsɩ kɛ Icipiti.
5Sowɑkim lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ wulɑʋ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm. Ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ wɑtɑ Yutɑ tɛtʋ. Nɑ pɑ́ kpɑ Sowɑkim nɑ pɑ́ hɔkɔ-ɩ ɑlukpɑlɑ kɛ teu nɑ pɑ́ tɛɛnɑ-ɩ Pɑpiloni.
7Nɑ pɑ́ kuu tɔtɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ wontunɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ ponɑ Nepukɑnɛsɑɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ Pɑpiloni.
8Sowɑkim tɔm lɛntɩ wɛ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ pǝ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ ɩ ɑcɑɑlǝtʋ lɑkɑsɩ nsi sɩ tɑɑ ɩ tʋ ɩ tɩ, nɑ mpi pǝ mɑɣɑnɑ-ɩ tɔ. Ɩ pǝyɑlʋ Sowɑkɛŋ lɛɛtǝnɑ ɩ lonte tɑɑ.
9Sowɑkɛŋ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ*fɑ* nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ wulɑʋ kɛ Yosɑlɛm kɛ ɩsɔtʋnɑɑ tooso nɑ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ. Ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ.
10Pǝnɑɣɑ sikɑɑ, ɩlɛnɑ Nepukɑnɛsɑɑ kuu Sowɑkɛŋ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ wontu sɔsɔɔntʋ, nɑ ɩ́ ponɑ Pɑpiloni. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ Sowɑkɛŋ lʋlʋɣʋ tʋ kɛ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ pǝ wulɑʋ.
11Setesiyɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ kʋlʋmɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ. Hɑlǝnɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ-ɩ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Selemii nɔɣɔ nɑ ɩ́ kisi ɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ nɑʋ.
13Pɑɑ nɑ Nepukɑnɛsɑɑ kɑ́ lɑpɑ nɑ Setesiyɑsɩ tuunɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ nɑ Nepukɑnɛsɑɑ ɩnɩ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔm tɑɑ tɔ, Setesiyɑsɩ kʋlɑ Nepukɑnɛsɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ lɑ́ lɑŋkpɩɩsǝŋ nɑ ɩ́ kisi Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɛɛ kɛ́ mǝlʋɣʋ.
14Nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ kɔtǝlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ sɑmɑɑ, nɑ pɑ́ lʋlǝsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ pɑ́ lɑkɩ piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ. Nɑ pɑ́ pilisi Tɑcɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ Yosɑlɛm.
15Pɑ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kʋsɑ tillɑɑ kɛ tɔm pɑɣɑlɛ sɩ: Ɩ́ polo ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ-wɛ nɑ mɑ nɔɣɔ.
16Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ footɑ-wɛ nɑ pɑ́ woŋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ pɑ́ kisi Ɩsɔ Tɔm. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ nɑ́ɑ́ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ, ɑ fɛɩnɑ kɔɔlɛ.
17Ɩsɔ yelɑɑ kɛ́ nɑ Pɑpiloni wulɑʋ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ wɑtɩ-wɛ, nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ pɑ niŋ tɑɑ nɑ pɑ́ kʋ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ. Hɑlɩ pǝ kpɛŋnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, ɩ tɑ kenti ɩfepiyɑ nɑ pɛɛlɑɑ nɑ ɑpɑlɑɑ nɑ kʋkpɑtǝlɑɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɔɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kuu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wontu sɔsɔɔntʋ nɑ sǝkpetu tǝnɑ, nɑ kpɑncoou. Nɑ pɑ́ kpɑɣɑ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ nyǝm nɑ pɑ́ ponɑ pǝ tǝnɑɣɑ Pɑpiloni.

19Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kɛ kɔkɔ. Nɑ pɑ́ yɔkɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ koluŋɑ nɑ wontu kʋpɑntʋ.
20Mpɑ yoou kpisɑɑ tɔɣɔ Pɑpiloni wulɑʋ kuuwɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ ɩ yomɑɑ, nɑ pǝ kpɛŋnɑ wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Hɑlǝnɑ Pɛɛsɩ nyǝ́mɑ kɔntɛ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Selemii kɛ tɔm nti nɑ ɩ kpɑɑlɩ tɔ sɩ: Nɔɣɔlʋ kɑɑ cɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ. Hɑlǝnɑ tǝ hɛɛsʋɣʋ wɑɑtʋ tɛ́. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɛɛtɩ hɛɛsʋɣʋ wɑɑtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ pɑɑsǝnɑ tɔ.
22Pɛɛsɩ wulɑʋ Silusi kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ tʋ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ yele nɑ tɔm nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Selemii kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ tǝ́ lɑ́. Hɑlǝnɑ ɩ́ tʋ́ Silusi tɑɑ sɩ ɩ́ kpɑɑlǝnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ ŋmɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ sɩ:
23Pɛɛsɩ wulɑʋ yɔɣɔtɑɑ sɩ, ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tʋ́ mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ tǝnɑ kɑwulɑsɩ. Hɑlǝnɑ ɩ́ tʋ́-m sɩ mɑ́ ŋmɑ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ Yosɑlɛm kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Mǝ tǝnɑ mpɑ mɛ ɩ́ kɛ́ ɩ yǝlɑɑ tɔ ɩ́ mǝlɩ Yosɑlɛm. Mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩ́ sɩɩ-mɛ.