Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ kɑɑsɑ ɩ tɩ, nɑ ɩ́ nɑ́ yoolɑɑ sɔsɑɑ, Yelowɑm pǝyɑlʋ Asɑliyɑ, nɑ Yohɑnɑŋ pǝyɑlʋ Ɩsǝmɑyɛlɩ, nɑ Opɛtɩ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ, nɑ Atɑyɑ pǝyɑlʋ Mɑɑseyɑ, nɑ Sikǝli pǝyɑlʋ Ɩlǝsɑfɑtɩ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑnɛ ɩnɩ pɑ cɔɔ Yutɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ nɑ-wɛ pɑ́ polo Yosɑlɛm.
3Yǝlɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ pɑ kotɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛntɩ nɔɣɔ kɛ wulɑʋ tɔm tɑɑ, nɑ Yoyɑtɑ heeli-wɛ sɩ: Pɩɩ mʋnɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ wulɑʋ pǝyɑlʋ Sowɑsɩ ɩnɛ ɩ́ tɔɣɔnɑ kɑwulɑɣɑ. Ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩʋ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ.
4Mpʋ tɔ, ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ lɑ tɔɣɔlɔ. Wɑɑtʋ wei kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ sʋʋkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑpʋ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ, ɩ́ kɑ́ fɑɣɑ yǝlɑɑ kɛ kpekɑ tooso kɛ́, kpekǝle kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntɛ kɑ́ tɑŋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ.
5Nɑ kpekǝle nɑɑlɛ nyǝntɛ kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ. Nɑ tooso nyǝntɛ kɛ Kite nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ́ɑ́ sǝŋɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ tɔɔ.
6Kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ tike pɑ wɛnnɑ mpɑɑʋ sɩ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Mpi tɔ, mpɛɣɛ pɑɑ tʋwɑ. Pǝ kɑɑsɑ yǝlɑɑ mpɑ tɔ pɛlɛ pɑ́ sɑɑlɩ ɑwɑlɩ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ sɩɩʋ tɔ.
7Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɑ tɔkɑ pɑ yoou wontu kɛ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tʋ wulɑʋ kɛ hɛkʋ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ-ɩ. Ye pǝ cǝpɑ wei nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ sɩ ɩ sʋʋkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, pɑɑ kʋ-ɩ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Lefii nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ lɑpɑ ɩsɩɩ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ kɑ tʋɣʋ-wɛ tɔ. Nɑ pɑɑ nyʋɣʋ tʋ wei ɩ́ koti ɩ yǝlɑɑ. Pɑɑ mpɑ pɑ cɑɑlǝɣɩ pɑ tǝmlɛ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ, yɑɑ mpɑ pɑ tɛɛsǝɣɩ-tɛ tɔ. Mpi tɔ, Yoyɑtɑ tɑ hɑ nɔɣɔlʋɣʋ hɛɛsʋɣʋ kɛ pǝ wule ńtɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ cɛlɑ yoolɑɑ sɔsɑɑ kɛ ŋmɑntɑɑsɩ, nɑ Tɑfiiti kpɑlǝŋ wei ɩ kɑ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɔ.
10Ɩlɛnɑ ɩ́ pɩɩlɩ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɔɣɔŋ ŋkuluŋɑ nɑ pǝ yoosinɑ mpǝtǝŋ nyǝŋkɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ kutuluɣu pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Nɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ tɑ wulɑʋ kɛ kotɑɣɑ. Nɑ pɑɑ wei nɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɩɩnɑ Sowɑsɩ, nɑ pɑ́ pɑmɩ-ɩ kɑwulɑɣɑ kɑhukɑ, nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ tɑkǝlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Yoyɑtɑ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ́ pǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nim nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ. Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑɑlɑ kɑwilitɑɣɑ nɑ pɑ sɛɛkɩ-ɩ sɩ: Mǝnɑ tɛtʋ wulɑʋ.
12Wɑɑtʋ wei Atɑlii nɩɩwɑ sɑmɑɑ kɔkɔtɛ, nɑ pɑ sewɑ nɑ pɑ kɑwilitɑsɩ kɛ mpʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo pɑ kiŋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ cɔlɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ loosɑ wulɑʋ kʋfɑlʋ sǝŋɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɑkele cɔlɔɣɔ nɔnɔɣɔ, nɑ yoolɑɑ sɔsɑɑ nɑ ɑkɑntɛɛ hʋllɑɑ wɛ ɩ kiŋ. Nɑ sɑmɑɑ nɑ́ɑ́ ŋmɑɑlǝɣɩ, nɑ yonyoolɑɑ nɑ́ɑ́ hʋlǝɣɩ ɑkɑntɛɛ. Nɑ wilitilɑɑ nɑ́ɑ́ kɛɛsǝɣǝnɑ soo mɑtɑɑ. Tǝnɑɣɑ Atɑlii cǝlɑ ɩ wontu, nɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Wɑɑlɩ lɩɩʋ ntɛ́, wɑɑlɩ lɩɩʋ ntɛ́.
14Yoyɑtɑ tɑ sɔɔlɩ sɩ pɑ́ kʋ Atɑlii kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ cɔlɔ tǝnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tɔmɑ yoolɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ lǝsɩ-ɩ kpeeŋɑ. Wei ɩ́ tǝŋɑ-wɛ, ɩlɛ pɑ kʋ pʋntʋ.
15Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ Atɑlii nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑɣɑnǝŋ nɔnɔɣɔ, nɑ pɑ́ kʋ-ɩ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ nɑ sɑmɑɑ nɑ wulɑʋ pɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ sɩ: Tɑcɑɑ nyǝnǝɣɩ-tʋɣʋ nyɑ́ yǝlɑɑ.
17Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ polo pɑ́ yɔkɩ tʋɣʋ Pɑɑlɩ kutuluɣu, nɑ pǝ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ pǝ tɩɩŋ. Nɑ pɑ́ kʋ́ pǝ kɔtʋlʋ Mɑtɑŋ kɛ pǝ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɩsɛntɑɑ.
18Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yoyɑtɑ tʋwɑ Lefii kɔtǝlɑɑ sɩ pɑ́ feŋiɣi Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔɔ. Tɑfiiti nɑɑ fɑɣɑ-wɛɣɛ kpekɑ kɛ́, nɑ pɑ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩsɩɩ pɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi kiiu tɑɑ tɔ. Ɩ kɑ tʋ-wɛɣɛ sɩ pɑ́ lɑkɩ-tɛ nɑ yoŋkpɑɑmɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ sɩɩ tɑŋlɑɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ sɩ, ɑsilimɑ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ sʋʋ.
20Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ Yoyɑtɑ kotɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ kʋpɑɣɑlɑɑ, nɑ sɔsɑɑ, nɑ sɑmɑɑ tǝnɑ, nɑ pɑ́ kpɑɣɑ wulɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ tǝŋnɑ nɔnɔɣɔ sɔsɑɣɑ nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Pɑ sɩɩ wulɑʋ kɛ ɩ kumte tɔɔ, ɩlɛnɑ
21pɑ tǝnɑ pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɩ nɑ pɑ́ ŋmɑɑlɩ. Pɑ kʋwɑ Atɑlii kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ cɑɣɑ tǝpɑmm.