Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Pɑsɑ polɑ Yutɑ tɛtʋ yoonɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ koluŋɑ ŋmɑʋ, nɑ ɩ́ cɔɔkǝnɑ Lɑmɑ ɩcɑtɛ sɩ Yutɑ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ sʋʋ yɑɑ pɑ́ lɩɩkɩ.
2Mpʋɣʋlɛ Asɑ cosɑ wʋlɑ nɑ liɣitee kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ kpɑncoou pǝ tɑɑ. Nɑ ɩ́ tilinɑ Tɑmɑsɩ kɛ Silii wulɑʋ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ sɩ:
3Mɑ nɑ-ŋ tǝ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ, ɩsɩɩ tɑ́ cɑɑnɑɑ kɑ lɑpɑ tɔ. Mɑ hɑ-ŋ kʋcɔɔʋ ŋkʋɣʋ sɩ tǝ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ. Ɩlɛnɑ nyɑ́ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ ɩ́ yɑ́, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lǝsɩ ɩ yoolɑɑ kɛ mɑ tɛtʋ tɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ nɑ́ mʋ Asɑ tɔm ntɩ, nɑ ɩ́ kʋsɩ ɩ yoolɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ lɛɛkɩ pɑ ɑcɑlɛɛ. Ɩsɩɩ Yoŋ, nɑ Tɑŋ, nɑ Apɛɛlɩ-Mɑyim. Nɑ pǝ́ kpɛnnɑ Nɛfǝtɑli ɑcɑlɛɛ tǝnɑ nnɑ ɑ tɑɑ pɑ sɩɩkɑɣɑ wontu tɔ.
5Pɑsɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele Lɑmɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ ŋmɑʋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ kotɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ pǝ tɑ sɔɔ pɑɑ ɩlɔɣɔʋ pǝyɑɣɑ. Nɑ pɑ́ kuu pɛɛ nɑ kpeŋkpelɑsɩ nsi ɩ kɑ kɑɑwɑ sɩ ɩ ŋmɑɑkǝnɑ Lɑmɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ tɔ sɩ, pɑ́ tɑɣɑnɩ timpi pɑ yɑɑ sɩ Kepɑ nɑ Misipɑ tɔ.
7Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Hɑnɑni polɑ Yutɑ wulɑʋ Asɑ kiŋ, nɑ ɩ́ kɑlǝnɑ-ɩ sɩ: N kisɑ Tɑcɑɑ kɛ pɛɛkʋɣʋ, nɑ ń sɔɔlɩ sɩ Silii wulɑʋ ɩ́ tʋ-ŋ niŋ tɔ. N lǝsɑ Silii yoolɑɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́.
8Ɩtiyopii nɑ Lipii nyǝ́mɑ kɑ kɛ́ yoolɑɑ sɔsɑɑ kɛ́. Pɑ kɛɛkɛnɑɑ nɑ pɑ kpɑɣɑnǝŋ fɛɩ kɑlʋɣʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ, n lɑpɑ Tɑcɑɑ kɛ nɑɑni. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
9Tɑcɑɑ nyǝnǝɣɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ sǝŋnɑ mpɑ pɑ yekinɑ-ɩ pɑ tǝɣɩ teu tɔ. Amɑ pǝnɛntɛ ń lɑpɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ́. N kɑɑ tɑsɑ yoou kɛ lɑŋʋɣʋ tɔtɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔm ntɩ tǝ wɩɩ Asɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ-ɩ sɑlǝkɑ. Nɑ ɩ́ sʋʋ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɛ kʋnyɔŋ tʋɣʋ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ.
11Pɑ kɛɛsɑ Asɑ tɔm kɛ pǝ kpɑɣɑʋ tǝ kɑncɑɑlɑɣɑ, nɑ tǝ tǝnɑɣɑ tɔɣɔ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pǝ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋtɔŋ ɩsɑɣɑʋ nɑkʋlɩ, kʋ kpɑ ɩ nɔɔhɛɛ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɩɩlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele Tɑcɑɑ kɛ sǝlǝmʋɣʋ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-ɩ nɑ ɩ́ polo lokotulonɑɑ kiŋ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ sǝpɑ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɩɩlɛ nɑ kʋlʋmɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ.
14Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ ɩ pǝlɑɑŋ wei ɩ kɑ hulɑ Tɑfiiti ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ ɩ tɑɑ lɛŋkʋ tɑɑ. Pɑɑ tʋwɑ kʋ tɑɑ kɛ́ tulɑɑlunɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ́, ɩsɩɩ tulɑɑlʋ lɑtɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Nɑ pɑ́ wɔ tulɑɑlʋnɑɑ tɔtɔɣɔ sɔsɔm kɛ ɩ lǝyɑɣɑ tɔɔ.