Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei yǝlɑɑ kpɑ Amɑsiyɑ pǝyɑlʋ Osiyɑsɩ kɛ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ cɑɑ lonte tɔ, ɩ pɩɩsɩ wɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso.
2Ɩnɩ ɩ lɛɛkǝnɑ Ɩlɑtɩ ɩcɑtɛ kɛ ɩ cɑɑ sǝm wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-tɛɣɛ ŋmɑʋ.
3Osiyɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Ɩ too kɑ kɛ́ Yosɑlɛm tʋ kɛ́ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Yekoliyɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Osiyɑsɩ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Amɑsiyɑ.
5Sɑkɑlɩ nɑ ɩ sǝm tɔ, ɩ sɛɣɛsɑɣɑ Osiyɑsɩ kɛ Ɩsɔ nɩɩnɑʋ kɛ́. Nɑ Osiyɑsɩ kɑɑsǝɣɩ ɩ tɩ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ Tɑcɑɑ luɣu nyǝntʋ. Nɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ yele nɑ ɩ́ wɑɑkɩ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Osiyɑsɩ polɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ yoonɑʋ nɑ ɩ́ yɔkɩ Kɑtɩ nɑ Yɑpǝne nɑ Asǝtɔtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ koloosi. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ɑcɑlɛɛ kɛ Asǝtɔtɩ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ.
7Nɑ Ɩsɔ sǝnɑ-ɩ ɩ́ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Kuu-Pɑɑlɩ Lɑɑlupunɑɑ nɑ Meuni nyǝ́mɑ pɑ yoonɑʋ tɑɑ.
8Hɑlǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuunɑɑ. Osiyɑsɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ kɛ́ nɑ pǝ́ tɑlɑ Icipiti tɛtʋ toŋɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑ́ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ sɔsɔɔŋ kɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ koluŋɑ ŋkuluŋɑ nɔnɔɣɔ, nɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ nyǝŋkɑ, nɑ koluŋɑ tǝkoŋlle, nɑ ɩ́ nyɔɔsɩ kutuluŋ ɩnǝɣɩ teu.
10Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tǝtɑŋlɛnɑɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ. Nɑ ɩ́ huli lɔkɔnɑɑ pɑɣɑlɛ. Mpi tɔ, ɩ kɑ wɛnɑ kɑlǝkǝŋ pɑɣɑlɛ kɛ tɛtɛkǝlɛ nɑ tɛtʋ ɩhǝntɑʋ tɑɑ kɛ́. Pǝ́cɔ́ ɩ wɛnɑ hɑtɑɑ nɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ tɔ ɩ pɑɑsǝnlɑɑ. Mpi tɔ, ɩ kɑ sɔɔlɑ hɑlǝm kɛ́.
11Osiyɑsɩ pɑɑsɑɣɑnɑ yoolɑɑ mpɑ pɑ nyǝ́mɑ yoou tɔɣɔ. Nɑ ɩ́ fɑɣɑ-wɛɣɛ kpekɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ kʋkɑlʋɣʋ ŋku wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ Hɑnɑniyɑ kɑ tʋ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ Yeiyɛlɩ nɑ tǝmɑ tɑɣɑnlʋ Mɑɑseyɑ tɔ.
12Yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ mpɛ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso (2600) kɛ́.
13Mpɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑnɑ yoolɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (307500). Pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ yookinɑ wulɑʋ kolontunɑɑ.
14Ye pɑ tɛɛkɩ yoou wulɑʋ cɛlǝɣɩ-wɛɣɛ kpɑlǝŋ kɛ́, nɑ ŋmɑntɑɑsɩ, nɑ yoou kɑhusi, nɑ pǝ tokonɑɑ, nɑ tɔɔŋ, nɑ pǝntɔlʋpɛɛ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ nyǝntʋ nɔɣɔlʋ ɩ lupɑ Osiyɑsɩ kɛ yoou mɑlǝfɔnɑɑ sɔsɑɑ nɑpǝlɩ tɑkɑ nɑ pɑ́ sɩɩ-wɛɣɛ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ nɑ koloosi ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ. Pɑ tɔɔkǝnɑ-wɛɣɛ nyǝ́mɑ́ nɑ pɑ lɔkǝnɑ pɛɛ kʋyɑsǝlɛɛ. Ɩsɔ sǝnɑ-ɩ teu kɛ́ nɑ ɩ toŋ sɔɔsǝɣɩ nɑ pǝ́ puki pooluŋ.
16Amɑ ɩ toŋ ɩnɩ ɩ sʋsɑ-ɩ tǝhɔm tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ wɑkǝlɩ-ɩ nɑ ɩ́ yele ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝŋʋɣʋ kɛ teu. Hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩ́ sʋʋ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ sɩ, ɩ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ Asɑliyɑ, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnɑɑsɑ mpɑ pɑ wɛnɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ teu tɔ, pɑ tǝŋɑ ɩ wɑɑlɩ.
18Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝŋ wulɑʋ ɩsɛntɑɑ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑ cɑɑ, n fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ń wɔ Ɩsɔ kɛ́ tulɑɑlʋnɑɑ. Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kpɑwɑ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ tɔ, pɛlɛ pɑ tǝmlɛ kɛ́. Mpʋ tɔ, lɩɩ, n tɔŋɑ wɑkǝlʋɣʋ kɛ́. Pǝ kɑɑ kʋsɩ nyɑ́ nyʋɣʋ kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ.

19Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, nɑ Osiyɑsɩ tɔkɑ tulɑɑlʋ cofolo kɛ ɩ niŋ tɑɑ sɩ ɩ wɔkɩ. Tǝnɑɣɑlɛ ɩ mʋ kɔtǝlɑɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋtɔŋ ŋku kʋ pilisiɣi yʋlʋ tɔ kʋ lɩɩ ɩ tokuɣu tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Nɑ kɔtǝlɑɑ sǝŋɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kite tǝnɑ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ.
20Kɔtʋlʋ sɔsɔ Asɑliyɑ nɑ lɛlɑɑ pɑ nɑ́ wulɑʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ pɩɩ-wɛ nɑ pɑ́ lǝsɩ-ɩ kpɑkpɑɑ. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nɑwɑ sɩ Tɑcɑɑ tʋ-ɩ niŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ se lɔŋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Osiyɑsɩ pǝsɑ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋ, hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɣɑnɑ ɩ tike kɛ ɩ kʋtɔŋ ŋkʋ kʋ tɔɔ. Ɩ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ mǝlɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ntɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Yotɑm wei ɩ nyǝnɑɣɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɔɔ tɔ, ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ tɛtʋ yǝlɑɑ.
22Amɔtɩ pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii ŋmɑɑ Osiyɑsɩ tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tǝ tǝnɑɣɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
23Wɑɑtʋ wei Osiyɑsɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ ɑwulumpiyɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ. Amɑ pɑ tɑ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ ɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Yotɑm lɛɛtɩ ɩ lonte.