Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotɑm lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ́ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso. Ɩ too kɛlɛ kɔtʋlʋ Sɑtɔkɩ pɛɛlɔ. Pɑ yɑɑkɑɣɑ-ɩ sɩ Yelusɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Yotɑm lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ lɑkɑɣɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Osiyɑsɩ. Ɩlɛ ɩ tɑ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, yǝlɑɑ tɑ lɑɣɑsɩ pɑ tɔntɛ.
3Yotɑm ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɩsɔtɑɑ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ nyɔɔsɩ koluŋɑ lonɑ pɑɣɑlɛ kɛ Ofɛlɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑwɑ ɑcɑlɛɛ kɛ Yutɑ pulɑsɩ tɑɑ. Nɑ kutuluŋ toŋ nyǝŋ nɑ tǝtɑŋlɛnɑɑ kɛ hɔtʋŋ tɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Yotɑm yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ fɛlɩ-ɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ tɔɔnǝnɑɑ tooso, nɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kɛ tɔɔnǝnɑɑ iyisi nɑɑtoso (6000).
6Ɩlɛnɑ Yotɑm toŋ sɔɔsǝɣɩ nɑ pǝ́ puki. Mpi tɔ, ɩ tǝŋɑɣɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ teu kɛ́.
7Pɑ kɛɛsɑ Yotɑm yooŋ nɑ ɩ tǝmɑ pǝ tɔm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ pǝ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
8Yotɑm lʋlʋɣʋ pǝnɑɣɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ. Yosɑlɛm kɛ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso.
9Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Tɑfiiti tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Ahɑsɩ lɛɛtɩ ɩ lonte.