Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ nɑ tǝ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ tǝ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ.
2Ɩlɛnɑ pɑ́ lu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm tɑkɑ nɑ ɩ́ kulutɑɑ. Ɩ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ, nɑ ɩ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ titite. Ɩ ɩkulutɑʋ tɔɔ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ.
3Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑɑ lɑtǝcɛnɑɑ lɛɛsǝŋ kɛ nyɑmpɑɑni ɩnɩ ɩ luɣu tɛɛ kɛ́ ɩ lupu wɑɑtʋ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́ loosi nɑɑlɛ. Pɑɑ mɛɛtǝlɩ wei kɛ lɛɛsǝŋ hiu.
4Ɩlɛnɑ pɑ́ lu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ nɑɑŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Pǝ́ nɑ nyɑmpɑɑni ɩnǝɣɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ-ɩ tooso tooso kɛ tɔm liɣiti. Nɑ lʋm nyɑmpɑɑni kɛ ɩ tɔɔ. Nɑɑŋ lɛlǝŋ nyǝnǝɣǝnɑ ilim tǝlɩɩlɛ, lɛlǝŋ nɑ pǝ tǝtʋlɛ. Nɑ lɛlǝŋ nɑ pǝ ntɔɣɔŋ, nɑ lɛlǝŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ, nɑ ɩ tɑpǝŋ nyǝnǝɣɩ tǝmɑɣɑ nyɑmpɑɑni tɛɛ.
5Nyɑmpɑɑni kpɩɩsǝŋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ ntɑntɑkʋ wɑŋ. Nɑ ɩ tompee ɩsɩɩ poosiyɑ, nɑ ɑ́ nǝɣǝsǝnɑ yɑɑyenɑɑ. Nyɑmpɑɑni ɩnɩ ɩ tɔkɩ ɩsɩɩ lʋm liitilinɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000).
6Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ lʋm kʋsɑŋǝm cɛmsɛnɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ. Nɑ pɑ́ sɩɩ kɑkpɑsɩ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɔɣɔŋ tɔɔ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ tǝ npǝtǝŋ tɔɔ. Pɑ tɑɑ kɛ́ pɑ nyɑɑlɑɣɑ kpǝnɑ wenɑ pɑ lɑkɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm tɑɑ lʋm kɛ kɔtǝlɑɑ sɔɔkɑɣɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ fǝtǝlɑ kpɑtǝŋ nɑɑnʋwɑ kɛ wʋlɑ, ɩsɩɩ ɩsǝnɑ pɑ kɛɛsɑ-wɛ tɔ. Nɑ pɑ́ sɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ cemɑce. Kɑkpɑsɩ nɑ ntɔɣɔŋ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ mpǝtǝŋ.
8Nɑ pɑ́ sɑɑkɩ tɑɑpǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ́ sɩɩ-wɛɣɛ cemɑce tɔtɔ. Kɑkpɑsɩ nɑ ntɔɣɔŋ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ mpǝtǝŋ. Nɑ pɑ́ lu wʋlɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔɣɔ nɩɩnʋwɑ (100).
9Nɑ pɑ́ lɑ́ kɔtǝlɑɑ kolɑɣɑ, nɑ tɑɣɑ sɔsɑɣɑ. Nɑ pɑ́ wɑɑsɩ kɑ kʋtǝkǝŋ kɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ.
10Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɔɣɔŋ ŋkuluŋɑ cɔlɔɣɔ pɑɑ sɩɩ lʋm nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm nɑ ilim mpǝtǝŋ nɑ pǝ tǝlɩɩlɛ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ.
11Wɑɑtʋ wei Hulɑm tɛɛsɑ tɔlʋmɑ nyǝnɑsɩ nɑ ɑ lɔɣɔlɑsɩ, nɑ cɑlǝm poosiyɑnɑɑ ɩlɛ, ɩ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmɑ wenɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kɑ tʋ-ɩ tɔ ɑ lɑpʋ ntɛ́.
12Pǝ kpɑɣɑʋ ɑkelenɑɑ nɑɑlɛ nɑ pɑ kɑhusi, nɑ sɩ cɑŋǝm wontu. Ɩsɩɩ sɩ tɔɔ puluŋ tɔm nɑɑlɛ, nɑ sɩ tɔɔ tʋɣʋ pee fotoonɑɑ nɑsǝlɛ. Pɑɑ ɑkele wei kɛ loosi nɑɑlɛ.
14Ɩ kɑ lupɑ tɔtɔɣɔ kɛɛkɛnɑɑ tɑkɑ, nɑ pǝ tɔɔ lʋm cɛmsɛnɑɑ sɔsɑɑ.
15Nɑ nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm wei pɑ tǝnɑ lɑtǝcɛnɑɑ lɛɛsǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɔɔ tɔ.
16Nɑ tɔlʋmɑ nyǝnɑsɩ nɑ pǝ lɔɣɔlɑsɩ nɑ nɑntʋ nyǝnsɩ. Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ Hulɑm-Api lɑpǝnɑ wontunɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ Sɑlʋmɔŋ kɑ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ lu Tɑcɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ sotiti-tɩ.
17Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ pɑ pǝlɑ nyǝɣǝtʋ kɛ cʋɣʋ tɑɑ, nɑ pǝ́ lɩɩ wontu ntɩ tǝ tǝnɑɣɑ Sukɔtɩ nɑ Seletɑtɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ.
18Wontu tuutuumɑ kɛ Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ lu. Nɔɣɔlʋ kɑɑ nɔkɩ sɩ ɩ nyǝŋ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kiloonɑɑ ɩsǝnɑ pǝ tɔɣɑɑ tɔ.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ lɑpɑ nɑ pɑ́ lu wʋlɑ wontunɑɑ nɑ pɑ́ tʋ́ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩsɩɩ tulɑɑlʋnɑɑ tǝwɔtɛ wʋlɑ nyǝntɛ, nɑ tɑɑpǝlǝnɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ potopotonɑɑ tɔ.

20Nɑ wʋlɑ kɔkɔ kpɑtǝŋ nɑ pǝ fǝtǝlɑnɑɑ mpɑ pɑ mʋɣɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑŋ ɩsɛntɑɑ tɔ, ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsʋɣʋ-wɛ tɔ.
21Nɑ pɑ́ lu wʋlɑ tɔtɔɣɔ pǝ tɔɔ cɑŋǝm nɑ pǝ kpǝtǝlǝŋ tɔm nɑɑlɛ. Nɑ cɛmsɛnɑɑ nɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ. Nɑ kɔpʋnɑɑ, nɑ cofolonɑɑ, nɑ kɑmpʋnɑɑ mpɑ pɑ tǝkɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑŋ nɔnɔɣɔ tɔ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyǝ́mɑ tɔtɔ.