Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Lʋpʋwɑm tɑlɑ Yosɑlɛm, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (180000) sɩ pɑ́ polo pɑ́ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ mǝŋnɑ-ɩ ɩ kɑwulɑɣɑ.
2Amɑ Ɩsɔ heelɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Semɑyɑ sɩ:
3Heeli Sɑlʋmɔŋ pǝyɑlʋ Lʋpʋwɑm wei ɩ kɛ́ Yutɑ wulɑʋ tɔ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ Pɛncɑmɛɛ nɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ sɩ:
4Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩ́ tɑɑ yoonɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ. Mɑ́ yelinɑ sɩ pǝ́ lɑ ɩsɩɩ pǝ lɑpʋ mpʋ tɔ. Pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ́. Pɑ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ́ pɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ Selopʋwɑm tɔɔ.
5Wɑɑtʋ wei Lʋpʋwɑm cɑɣɑ Yosɑlɛm tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ koloosi nɑ ɩ́ cɔɔnɑ Yutɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ.
6Pǝ kpɑɣɑʋ Pɛtǝlɛhɛm, nɑ Ɩtɑm, nɑ Tekʋwɑ.
7Nɑ Pɛtɩ-Suu, nɑ Soko, nɑ Atulɑm.
8Nɑ Kɑtɩ, nɑ Mɑlesɑ, nɑ Sifɩ.
9Nɑ Atolɑyim, nɑ Lɑkisi, nɑ Asekɑ.
10Nɑ Solɑ, nɑ Ayɑlɔŋ, nɑ Hepǝlɔŋ tɔ. Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ koloosi ɑcɑlɛɛ ntɛ́.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Lʋpʋwɑm ŋmɑ́ koloosi kʋpɑŋsɩ nɑ ɩ́ cɔɔnɑ-yɛ. Nɑ ɩ́ sɩɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ɑ tɑɑ. Nɑ ɩ́ nyǝkɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ nim nɑ sʋlʋm.
12Acɑlɛɛ ɑnɩ pɑɑ nte tǝ tɑɑ kɑ wɛ kpɑlǝŋ kɛ́ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ. Nɑ ɑ toŋ tɔɔ kɛ́ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑŋɑ Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ tɛtʋ tɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ pǝ Lefii nyǝ́mɑ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ kpɛntǝnɑ Lʋpʋwɑm.
14Pɑɑ yelɑ pɑ nyǝmnɑɑ kɛ pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo Yosɑlɛm kɛ Yutɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ. Mpi tɔ, Selopʋwɑm tɑŋɑɣɑ-wɛɣɛ sɩ pɑ́ tɑɑ lɑ Tɑcɑɑ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ.
15Tɑmpɑnɑ tɔɔ, Selopʋwɑm kɑ kpɑwɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝŋtʋlʋŋ, nɑ nɑwee lɛɛsǝŋ wei pɑ lɑɑkɑɣɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ tɑɑ tɔ pǝ kɔtɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ́.
16Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ luɣu kɑ wɛ pɑ ɩsɔ sɛɛʋ kɛ teu tɔ, pɑ́ tǝŋ Lefii nyǝ́mɑ wɑɑlɩ kɛ́ Yosɑlɛm sɩ pɑ lɑkɩ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ.
17Nɑ pɑ́ sǝnɑ Yutɑ kɑwulɑɣɑ nɑ Lʋpʋwɑm nyɔɔ toŋ. Pɑ tɔmɑ Tɑfiiti nɑ Sɑlʋmɔŋ pɑ ɩkpɑtɛ tɑɑ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩsɩ tooso kɛ́.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Lʋpʋwɑm kpɑɣɑ Tɑfiiti pǝyɑlʋ Yelimɔtɩ pɛɛlɔ Mɑhɑlɑtɩ. Mɑhɑlɑtɩ too kɛlɛ Sesee pǝyɑlʋ Ɩliyɑpɩ nɑ ɩ ɑlʋ Apihɑyili pɑ pɛɛlɔ.

19Ɩlɛnɑ Mɑhɑlɑtɩ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ tooso. Yewusi, nɑ Semɑliyɑ, nɑ Sɑhɑm.
20Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Lʋpʋwɑm kpɑɣɑ Apǝsɑlɔm pɛɛlɔ Mɑɑkɑ. Nɑ ɩ́ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ liɣiti. Apiyɑ, nɑ Atɑyi, nɑ Sisɑ, nɑ Selomitɩ.
21Amɑ Lʋpʋwɑm kɑ sɔɔlɑ Mɑɑkɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ lɛlɑɑ. Lʋpʋwɑm ɑlɑɑ sɔsɑɑ kɑ wɛ pǝlefɛɩ hiu nɑ sǝkpemɑ kɛ nɩɩtoso. Ɩ lʋlɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ ɑlʋpiyɑ kɛ nɩɩtoso (60).
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Lʋpʋwɑm kʋsɑ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ pǝyɑlʋ Apiyɑ nyʋɣʋ, nɑ Apiyɑ pǝsɩ lɛlɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Mpi tɔ, Lʋpʋwɑm cɑɑkɑɣɑ kɛ́ sɩ Apiyɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ.
23Ɩlɛnɑ Lʋpʋwɑm lɑ lɑɣɑtʋ, nɑ ɩ́ yɑsɩ ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ kɛ Yutɑ, nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ koloosi ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Nɑ ɩ́ cɛlɛ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ sɔsɔm, nɑ ɑlɑɑ kɛ tuutuumɑ.