Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamanan muxune yi Yosiyaa dii xɛmɛn Yehowaxasi dɔxɔ mangan na Yerusalɛn yi a fafe ɲɔxɔni.
2Yehowaxasi findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun saxanden nan ma, a yi kike saxan ti mangayani Yerusalɛn yi.
3Misiran mangan Neko yi fa a ba mangayani Yerusalɛn yi, a yɛtɛɛn yi mudu fiin sa yamanan ma, gbeti fixɛn kilo wuli saxan e nun xɛmaan kilo tonge saxan.
4Misiran mangan yi Yehowaxasi ngaxakedenna Eliyakimi dɔxɔ mangayani Yuda xun na Yerusalɛn yi, a yi a xinla masara Yehoyakimi. Neko yi Yehowaxasi tongo, a siga a ra Misiran yamanani.
5Yehoyakimi findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun saxanden nan ma, a yi ɲɛɛ fu nun keden ti mangayani Yerusalɛn yi. A yi fe ɲaxin liga Alatala, a Ala yɛɛ ra yi.
6Babilɔn mangan Nebukadanesari yi sa a yɛngɛ, a yi a xidi yɔlɔnxɔnna ra, a siga a ra Babilɔn yamanani.
7Nebukadanesari yi Alatala Batu Banxini seene birin tongo, a sa e sa a manga banxini Babilɔn yi.
8Yehoyakimi kɛwali dɔnxɛne mangayani, a fe xɔsixin naxanye raba e nun feen naxan liga a ra, ne birin sɛbɛxi Isirayila mangane nun Yuda mangane kɛdine kui. A dii xɛmɛn Yoyakin yi ti mangayani a ɲɔxɔni.
9Yoyakin findi mangan na a ɲɛɛ solomasɛxɛden nan ma, a yi kike saxan xi solomasɛxɛ ti mangayani Yerusalɛn yi. Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga.
10Ɲɛɛ nɛnɛn fɔlɔn na, Manga Nebukadanesari yi siga a ra Babilɔn yi e nun Alatala Batu Banxin kui seene. A yi a ngaxakedenna Sedeki dɔxɔ mangayani Yuda nun Yerusalɛn xun na.
11Sedeki findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun kedenden nan ma, a yi ɲɛɛ fu nun keden ti mangayani Yerusalɛn yi.
12Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, a Ala, a yi na liga. A mi a yɛtɛ magodo Nabi Yeremi xa, naxan yi falan tima Alatala xinli.
13Manga Nebukadanesari Sedeki rakɔlɔ nɛn Ala yi. Koni hali na, a murutɛ nɛn Manga Nebukadanesari yɛtɛɛn xili ma. Sedeki yi a tuli maxɔdɔxɔ, a yi a bɔɲɛni xɔdɔxɔ benun a xa fa Alatala ma, Isirayilaa Ala.
14Saraxarali kuntigine nun yamaan birin yi so fe xɔsixi rabani, alo siyaan bonne a raba kii naxan yi. E yi Alatala Batu Banxin naxɔsi, a naxan nasariɲan Yerusalɛn yi.
15Alatala, e benbane Ala bata yi nabi wuyaxi rasiga e ma dɔxɔ wuyaxi alogo e xa sa a fe fala e xa.
16Koni fɔ e to Alaa xɛrane magelɛ, e mi tin a falan suxɛ, e yi nabine magele han Alatala yi xɔlɔ a yamaan ma, xɔlɔn naxan mi yi ɲanɲɛ.
17Nayi, Ala yi Babilɔn mangan nadin e ma, a yi e banxulanne faxa silanfanna ra yire sariɲanxini. Banxulanna nun sungutunna nun xɛmɛ fonna nun ɲaxalan fonna hali naxanye bata yi fuga, Ala ne birin so nɛn Nebukadanesari yii.
18Nebukadanesari yi Ala Batu Banxin seene birin tongo, a xurin nun a xungbena. Alatala Batu Banxin nafunle nun mangana nafunle nun a kuntigine nafunle, a siga ne ra Babilɔn yi.

19E yi tɛɛn so Ala Batu Banxin na, e yi Yerusalɛn taan yinna rabira. E tɛɛn so banxi faɲine birin na, e yi se faɲine birin kala.
20Naxanye lu e nii ra, Nebukadanesari yi siga ne birin na Babilɔn yi, e findi a konyine ra e nun e diine han Perise yamanan sɛnbɛn sɔtɔ waxatin naxan yi.
21Alatalaa falan kamali na kii nin, a naxan fala Yeremi xa, a naxa, “Yamanan luma nɛn matabuni, a lu rabeɲinxi ɲɛɛ tonge solofere. Na findima waxatin ɲɔxɔn nan na a yi lan nun a xa matabun sɔtɔ fata sariyan na naxan mi suxu.”
22Perise mangan Kirusi a mangayaan ɲɛɛ singeni, Alatala yi Kirusi xaxinla rabi alogo Alatalaa falan xa kamali a naxan fala Yeremi xɔn. Perise mangan yi falan nali, a yi a sɛbɛ a yamanan yiren birin ma, a naxa,
23“Perise mangan Kirusi naxa iki, ‘Alatala, Ala Naxan Kore, na bata yamanane birin so n yii dunuɲa yi, a bata n yamari a n xa a batu banxin ti Yerusalɛn yi Yuda yi. A yamaan muxun naxanye ra ɛ yɛ, Alatala, e Ala xa lu ne xɔn, ne xa siga.’ ”