Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wulɑʋ Sosɑfɑtɩ kɑ sʋʋ toŋ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛnɑ teeli. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɑɑ ɩ pǝyɑlʋ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ pɛɛlɔ kɛ ɑlʋ.
2Pɩɩsɩ cɔɔwɑ pǝcɔ, ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ polo Akɑpɩ tɛɣɛ Sɑmɑlii. Ḿpʋ́ɣʋ́ Akɑpɩ kʋwɑ heeŋ nɑ nɑɑŋ kɛ tuutuumɑ sɩ ɩ sɑɑkǝnɑ ɩ́ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kɑɑnɑ Sosɑfɑtɩ sɩ ɩ́ sɔɔsɩ ɩ tɔɔ nɑ pɑ́ polo pɑ́ yoonɑ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ kɛ Kɑlɑɑtɩ.
3Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ sǝlǝmɑ Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ sɩ: Tǝ́ polo nɑ tǝ́ yoonɑ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ. Ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ cɔ Akɑpɩ sɩ: Mɑ nɑ-ŋ tǝ kɛ́ kʋlʋm kɛ́ mɛɛ. Ye nyɑ́ yǝlɑɑ kʋlɑɑ, mɑ nyǝ́mɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑɣɑ.
4Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ sɩ: Pɔɔsɩ Tɑcɑɑ nɑ pǝ́cɔ́.
5Mpʋɣʋlɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kotɑ ɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ. Pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝlɛ (400) kɛ mpʋ. Nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ tǝ́ polo tǝ́ lɛɛkɩ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ kɛ Kɑlɑɑtɩ yɑɑ tǝ yele? Ntɛnɑ pɛlɛ sɩ: Ɩ́ polo, Tɑcɑɑ kɑ́ tʋ́-tɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
6Pɑɑ nɑ mpʋ Sosɑfɑtɩ tɑ nyɔlɔ-tɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Pǝ tɑ kɑɑsɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wei ɩ kɑ yɔɣɔtǝnɑ-tʋɣʋ Tɑcɑɑ tɔ?
7Ntɛnɑ Akɑpɩ sɩ: Ɛɛ, Ɩmǝlɑ pǝyɑlʋ Misee wɛɛ yɑɑ. Amɑ mɑɑ cɑɑkɩ-ɩ kɛ́. Ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ heeliɣi-m tɑm. Ntɛnɑ Sosɑfɑtɩ mɑ kɑpukɑ sɩ: Pɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ mpʋ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Akɑpɩ yɑɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tǝmlɛ tʋ nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ́ tili-ɩ sɩ: Polo ń yɑɑ Misee kɛ lɔŋ.
9Awulɑɑ mpɛ pɑ nɑɑlɛ pɑ suu pɑ kɑwulɑɣɑ wontu kɛ́ nɑ pɑ́ cɑɣɑ pɑ kpelɑsɩ tɔɔ kɛ́ Sɑmɑlii tɔm tǝhʋʋlɛ cɔlɔ, nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kpɑɑlǝɣɩ pɑ tɔmnɑɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Kenɑnɑ pǝyɑlʋ wei pɑ yɑɑkɑɣɑ sɩ Sitekiyɑ tɔ ɩ́ kɛ́ pɑ tɑɑ lɛlʋ kɛ́. Ɩnɩ ɩ kɑ lupinɑ ɩ tǝɣɩ nyǝɣǝlʋɣʋ hǝŋ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Hǝŋ ɩnɛ ɩ hʋlǝɣǝnɑ toŋ wei n kɑ́ kǝlǝnɑ Silii yoolɑɑ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ yɔɣɔtɑ tɔm kʋlʋmtʋ ntɩ tɔtɔ sɩ: Tɑ́ cɑɑ, polo ń lɛɛkɩ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ kɛ Kɑlɑɑtɩ. Tɑcɑɑ kɑ́ tʋ́-tɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́ nɑ ń pǝsɩ-tɛ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ tillu wei ɩ polɑ Misee wɑɑlɩ tɔ ɩ heelɑ-ɩ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tǝnɑ kpɛntɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ heeli wulɑʋ sɩ ɩ kɑ́ lɑ ɑkɑ. Pǝ tɔɔ tɔ, nyɑnɑ-wɛ ɩ́ kpɛntɩ nɔɣɔ.
13Ntɛnɑ Misee sɩ: Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ nti mɑ Ɩsɔ cɑɑ tɔɣɔ mɑɑ yɔɣɔtɩ.
14Misee tɑlɑ wulɑʋ kiŋ, ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Misee, tǝ́ polo nɑ tǝ́ lɛɛkɩ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ, yɑɑ mɑ́ tɑɑ polo? Ntɛnɑ Misee sɩ: Mɑ tɑ tɑŋ-mɛ se. Ɩ́ polo. Tɑcɑɑ kɑ́ tʋ-tɛɣɛ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́.
15Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ sɩ: Aweɣe n sɩɩwɑ sɩ ɩ́ pɔɔlǝɣɩ-ŋ nɑ pǝ́cɔ́ ń tɛlǝsǝɣɩ-m tɔm nti Tɑcɑɑ heelɑ-ŋ tɔ?
16Ntɛnɑ Misee sɩ: Mɑ nɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ yɑwɑ yem kɛ́ pɔɔŋ tɑɑ, ɩsɩɩ heeŋ wei ɩ fɛɩnɑ tiikilu tɔ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɩ sɩ, pɑ fɛɩnɑ wulɑʋ. Pɑɑ wei ɩ́ kpe.
17Kɛlɛnɑ Akɑpɩ pǝsǝnɑ Sosɑfɑtɩ tɔɔ sɩ: Ntɔŋ mɑɑ heelɑ-ŋ sɩ ɩsɑɣɑtʋ tike kɛ ɩ heeliɣɩ-m tɑm?
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Misee tɑsɑɑ sɩ: Tɔʋ, ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm. Mɑ nɑ́-ɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ. Nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ sǝŋɑɑ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ hɛkʋ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Awe kɑ́ polo nɑ ɩ́ tʋsɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ sɩ ɩ́ lɛɛkɩ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ? Ɩnɛ sɩ ɩ nyǝntʋ ntɔ. Ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ ɩ nyǝntʋ ntɔ.
20Mpʋɣʋlɛ feesuɣu nɑkʋlɩ kʋ kʋlɑɑ sɩ ŋkʋ kɩɩ polo. Tɑcɑɑ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ n kɑ́ lɑ?
21Mpʋɣʋlɛ sɩ, ŋkʋ kɩɩ tʋ́ Akɑpɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ kɛ́ pɔpɔtʋ. Tɑcɑɑ sɩ: Tɔʋ, polo nɑ ń lɑ́ mpʋ.
22Ɩlɛnɑ Misee tɑsɑ sɩ: Ntǝɣǝlɛ, Tɑcɑɑ yelinɑ sɩ pǝ́ tʋ́ nyɑ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ kɛ́ pɔpɔtʋ. Tɔfɔ, mpusi kɛ́ ɩ cɑɑ ɩ kɔnɑ-ŋ.
23Tǝnɑɣɑlɛ Sitekiyɑ kpǝtǝnɑ Misee nɑ ɩ́ mɑpɩ-ɩ kɑtɑŋɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ Feesuɣu lɩɩnɑ mɑ tɑɑ nɑ kʋ́ heeli-ŋ yɑɑ?
24Mpʋɣʋlɛ Misee sɩ: Kʋyɑkʋ ŋku n kɑ́ se nɑ ń ŋmɛlɩ nyɑ́ nɑŋ lɔkǝtǝlɔkɑɣɑ tɑɑ ɩlɛ, kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋlɛ n kɑ́ tisi.
25Ɩlɛnɑ Akɑpɩ tɔ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ kpɑ Misee nɑ í cɛlɑ ɩcɑtɛ nyʋɣʋ tʋ Amɔŋ, nɑ wulɑʋ pǝyɑlʋ Yowɑsɩ.
26Ɩ́ heeli-wɛ sɩ pɑ́ tʋ-ɩ sɑlǝkɑ nɑ pɑ́ hɑɑkɩ-ɩ potopoto hɔɣɔliyɑ nɑ lʋm. Nɑ hɑlǝnɑ mɑ́ kɔnnɑ tǝyoole nɑ ɑlɑɑfǝyɑ.
27Mpʋɣʋlɛ Misee cɔ-ɩ sɩ: Ye n kɔmnɑ ɑlɑɑfǝyɑ, ɩlɛ pǝ tɑɣɑ Tɑcɑɑ heelinɑ-m tɔm sɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ nɑ Yutɑ nyǝŋ Sosɑfɑtɩ pɑ polɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ ɩcɑtɛ Lɑmɔtɩ kɛ yoonɑʋ.
29Ɩlɛnɑ Akɑpɩ tɔ Sosɑfɑtɩ sɩ: Mɑ yʋsǝɣɩ mɑ tɩ nɑ mɑ́ polo yoou. Amɑ nyɑɑ suu nyɑ́ kɑwulɑɣɑ wontu. Ɩlɛnɑ Akɑpɩ lɑ mpʋ.
30Pǝyele Silii wulɑʋ kɑ heelɑ ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ tɑɑ pɑɑsǝnɑ yoolɑɑ sǝkpemɑ yɑɑ sɔsɑɑ. Amɑ pɑ́ pɛɛkɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ.
31Pǝ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei Silii yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ nɑ́ Sosɑfɑtɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ hʋʋ pɑ tɑɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Nɑ pɑ́ tɑmɩ-ɩ sɩ pɑ yookinɑ-ɩ. Amɑ Sosɑfɑtɩ yɑɑ Ɩsɔ sɩ ɩ́ yɑpɩ-ɩ. Nɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wɑɑsɩ-ɩ nɑ ɩ́ yele nɑ kolontunɑɑ mǝlɩ.
32Kolontunɑɑ cɛkǝnɑɑ sɩ pǝ tɑɣɑ Akɑpɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlɩ.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii tʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɔ́ nyǝmlɛ kɛ yem, nɑ tǝ́ yɑɣɑ Akɑpɩ kɛ timpi tɑɑ ɩ yoou toko fɛɛ-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ ɩ kɛɛkɛ sɑɑlʋ sɩ: Kɛɛ nɑ tǝ mǝlɩ pǝ hikɑ-m.
34Amɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ yoou lɑpɑ toŋ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ sǝŋɑ ɩsɔ kɛ́ ɩ kɛɛkɛ tɑɑ, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. Nɑ Silii yoolɑɑ nyǝnǝɣɩ mpʋ. Ilim tʋkɑɣɑ, ɩlɛnɑ wulɑʋ hɛɛ.