Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei ɑcimɑ tɛmɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ cɔɔ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Nɑ pɑ́ yɔkɩ pɛɛ kʋlɑlɑɑnɑ, nɑ pɑ́ sɛtɩ pǝ tesikɑsɩ, nɑ pɑ́ yɔkɩ cefelinɑɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Nɑ pɑ́ lɑ mpʋ tɔtɔɣɔ Yutɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Nɑ Pɛncɑmɛɛ nɑ Ɩfǝlɑyim nɑ Mɑnɑsee pɑ kpekɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ fɑɣɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ. Nɑ ɩ́ tʋ́ pɑɑ wei kɛ́ ɩ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Pɑ tǝmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝnsɩ nɑ yontu nɑ Tɑcɑɑ sɑmtʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ lǝsɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ liɣitee tɑɑ, nɑ ɩ́ yɑnɑ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ sɩ wontu. Nɑ pǝ́ kpɛnnɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule kɔtɑsɩ. Nɑ ɩsɔtʋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ nyǝnsɩ, nɑ ɑcimɑ lɛnnɑ nyǝnsɩ, ɩsɩɩ pɑ kɛɛsʋɣʋ Tɑcɑɑ kiiu tɑɑ tɔ.
4Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ́ Yosɑlɛm yǝlɑɑ tǝnɑ sɩ: Ɩ́ cɛlɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ pɑ pɑɑ nyǝm. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ hɑ pɑ tǝɣɩ pɑ tǝmɑ tɑɑ, ɩsɩɩ pɑ kɛɛsʋɣʋ Tɑcɑɑ kiiu tɑɑ tɔ.
5Wulɑʋ heelɑ-wɛɣɛ mpʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tuutuumɑ kɔnɑ pɑ kʋhɑlǝm kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm, nɑ sʋlʋm, nɑ nim, nɑ tɩɩŋ nim, nɑ tɔɣɔnɑsɩ lɛnsǝnɑɑ, nɑ pɑ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔtɔ, nɑ́ ponɑ pɑ kʋwɛnɑm hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmǝŋ. Pɑɑ nɑɑŋ, pɑɑ heeŋ, pɑɑ kʋcɔɔŋ wei pɑ hɑ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ. Nɑ pɑ́ kɑɑ huwɑ ɑnɑɑmnɑɑ kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ.
7Ɩsɔtʋ tooso nyǝŋ tɑɑ kɛ́ pɑ cɑɑlɑɑ, nɑ pɑ́ tɛ́ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ.
8Ɩsekiyɑsɩ nɑ kʋpɑɣɑlɑɑ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ nɑ́ mpi yǝlɑɑ kɔnɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ ɩ yǝlɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ kʋcɔɔŋ ɩnɩ ɩ tɔm.
10Ɩlɛnɑ Sɑtɔkɩ lʋlʋɣʋ tʋ kɔtʋlʋ Asɑliyɑ cɔ sɩ: Hɑtoo kʋyɑŋku yǝlɑɑ cɑɑlɑ kɔnɑʋ kɛ pɑ kʋhɑlǝm kʋhɑʋ tɔ, tɔɣɔnɑɣɑ tɑkɩ-tʋɣʋ. Hɑlǝnɑ pǝ́ kɑɑsɩ sɔsɔm. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Tɑcɑɑ koolɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ kʋpɑntʋ kɛ́. Hɑlɩ kʋkɑɑsǝm kɑɑnɑ cǝnɛ.
11Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ sɩ: Ɩ́ ŋmɑ́ wontu tǝsɩɩlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ. Pɑ tɛmɑ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ
12pɑ́ ponɑ tǝnɑɣɑ pɑ kʋcɔɔŋ nɑ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ, nɑ Ɩsɔ nyǝm nɑ pɑ́ sɩɩ teu. Nɑ pɑ́ kpɑ Lefii tʋ Konɑniyɑ kɛ pɑɑsǝnlʋ, ɩ wɑɑlɩ tʋ ntɛ́ Simeyi.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyʋɣʋ tʋ, nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Asɑliyɑ, nɑ Konɑniyɑ nɑ Simeyi pɑ kpɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ. Mpɛɣɛlɛ Yehiyɛlɩ, nɑ Asɑsiyɑ, nɑ Nɑhɑtɩ, nɑ Asɑyɛɛlɩ, nɑ Yelimɔtɩ, nɑ Yosɑpɑtɩ, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Ɩsǝmɑkiyɑ, nɑ Mɑhɑtɩ, nɑ Penɑyɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ́ Lefii tʋ Ɩmǝnɑ pǝyɑlʋ Kolee wei ɩ tɑŋɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ilim tǝlɩɩlɛ nɔnɔɣɔ tɔ sɩ ɩ́ mʋɣɩ kʋcɔɔŋ wei pɑ lɑkɑɣɑ Ɩsɔ tɔ, nɑ ɩ́ fɑɣɑ kɑtɛ nyǝm nɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nyǝm.
15Ɩlɛ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝmɑ ntɛ́ sɩ pɑ́ tɑlɑ tɔɣɔnɑsɩ kɛ pɑ tɛɛtʋnɑɑ kɛ teu. Pɑɑ sɔsɑɑ pɑɑ sǝkpemɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ tǝmɑ kpekɑ kɛ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tɑɑ kɔtǝlɑɑ wɛɛ tɔ.
16Pǝ tɑɣɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ hǝlɑ pɑ ŋmɑɑwɑ tɔ pɑ tike pɑ tɑlɑɣɑnɑ. Amɑ nɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑɑ wɛnɑ pɩɩsɩ tooso tooso tɔɣɔ. Nɑ mpɑ pɑ kɔŋɑɣɑ pɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ pɑɑ ɩfemle nte nɑ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ sɛɛʋ tǝmɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ kpekɑ tɔɣɔ.
17Pɑɑ kɛɛsǝnɑ kɔtǝlɑɑ lʋlʋŋ kɛ́ nɑ pɑ́ tʋ́ pɑ hǝlɑ. Nɑ Lefii tʋ wei ɩ́ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu, ɩlɛ pɑ tʋ ɩ nyǝntɛ. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩ tǝmlɛ nɑ ɩ kpekǝle.
18Pɑ nɑ pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ tǝnɑ hǝlɑ kɛ pɑ ŋmɑɑkɑɣɑ. Pɑɑ ɑlɑɑ, nɑ ɑpɑlʋpiyɑ, nɑ ɑlʋpiyɑ. Nɑ pɑ cɔlɔ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ Ɩsɔ kʋcɔɔŋ ɩnɩ tɔ.

19Amɑ pǝ kɑɑsɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ kɔtǝlɑɑ ɑcɑlɛɛ cɔlɔ cɑcɑkǝŋ tɛɛ tɔ. Pɛlɛ pɑɑ lǝsɑ yǝlɑɑ kɛ pɑɑ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ kɛ́. Nɑ pɑ́ tɑlǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ hǝlɑ pɑ ŋmɑɑwɑ tɔ.
20Ɩsekiyɑsɩ tǝŋɑ tɑmpɑnɑ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ, nɑ ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-ɩ.
21Wɑɑtʋ wei ɩ cɑɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɣɑnʋɣʋ, nɑ ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ yǝlɑɑ sɩ pɑ́ tǝŋ Tɑcɑɑ kiiŋ, nɑ ɩ́ cɑ́ɑ́lǝ́ɣɩ́ ɩ tɩ sɩ ɩ́ nyɩ Ɩsɔ nɑ lotu kʋlʋmtʋ ɩlɛnɑ Ɩsɔ yele nɑ ɩ́ wɑɑkɩ.