Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ sʋʋ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ ŋmɑʋ kɛ Moliyɑ pulɑɣɑ tɔɔ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ kɑ lɩɩ ɩ cɑɑ Tɑfiiti tɔɔ, nɑ Tɑfiiti tɑɣɑnɩ lonte kɛ Yepusi tʋ Olǝnɑŋ kɑtɑɣɑ tɑɑ.
2Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ liɣiti nyǝŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ wule kɛ ɩ cɑɑlɑ-kɛɣɛ ŋmɑʋ.
3Kutuluɣu ŋku Sɑlʋmɔŋ ŋmɑɑkɩ mpʋ tɔ, kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ.
4Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ kpɑɑŋ nɑ ɩsɛntɑɑ tɔɔ. Kʋ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ teitei, ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, nɑ kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩtoso. Nɑ pɑ́ wɑɑsɩ kʋ tɑɑ kɛ́ wʋlɑ mɑɣɑmɑɣɑ.
5Ɩlɛnɑ pɑ́ wɑɑsɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ mɑɣɑmɑɣɑ tɔɔ kɛ́ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ. Nɑ pɑ́ pɔ sɩ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ, nɑ pɑ́ lɑ pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑŋ nɑ ɑlukpɑlisi pǝ fotoonɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ kutuluɣu ŋkʋɣʋ kɑcɔkɑ nɑ liɣitee pɛɛ. Pɑɑfɑyim tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑ hikɑ wʋlɑ wei pɑ lɑkɑɣɑnɑ tɔ.
7Nɑ pɑ́ wɑɑsɩ-ɩ kutuluɣu kpɑtǝŋ nɑ kʋ nɔnɔkpete nɑ kʋ kɑmpʋnɑɑ nɑ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kʋ tɔɔ. Nɑ pɑ́ lǝsɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ lɛɛsǝŋ tɔtɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ŋmɑ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑŋ, kʋ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ kɛ teitei, ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wɑŋ, nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑtɩ kʋ tɑɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tɔɔnǝnɑɑ hiu.
9Wʋlɑ nyǝ́mɑ́ wenɑ pɑ lɑpǝnɑɑ tɔ ɑ kɑ wɛ kiloo hɔɣɔlʋɣʋ. Nɑ pɑ́ wɑɑsɩ wʋlɑ tɔtɔɣɔ ɩsɔtɑɑ kutuluŋ tɑɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ lɛɛsǝŋ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ wɑɑsɩ-ɩ wʋlɑ nɑ pɑ́ sɩɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ kutuluɣu tɑɑ.
11Pɑɑ sǝŋsɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ kɛ tǝmɑ tɔɔ kɛ́ nɑ pɑ ɩsɛ hɑnɑ nɔnɔɣɔ nɑ pɑ́ hɛtɑ pɑ keŋ. Nɑ pɑ kenɔɔsɩ nɑɑlɛ suli hɛkʋ tɑɑ, nɑ lɛŋsɩ yoosinɑ kutuluɣu. Keluɣu kʋlʋmʋɣʋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Keŋ liɣiti kpɛntɑ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ.
14Nɑ pɑ́ lʋʋ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ, nɑ kʋsɛɛmtʋ, nɑ kʋsɛɛmtʋ cǝŋcǝŋ tɔɣɔ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ. Nɑ pɑ́ lǝsɩ kʋ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ lɛɛsǝŋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ŋmɑ́ ɑkelenɑɑ sɔsɑɑ nɑɑlɛɣɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɩsɛntɑɑ. Pɑ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Nɑ pɑ́ lɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ kɑhusi tɑkɑ, nɑ sɩ tɑɣɑlǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ ɑlukpɑlisi ɩsɩɩ nsi sɩ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ nɑ pɑ́ tʋ-sǝɣɩ ɑkelenɑɑ mpɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Nɑ pɑ́ lu tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ pee lɛɛsǝŋ kɛ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ pɑ́ tʋ́ ɑlukpɑlisi tɑɑ.
17Ɩlɛnɑ pɑ́ siki ɑkelenɑɑ nɑɑlɛ ɩnǝɣɩ cemɑce kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ. Pɑ yɑɑkɩ ntɔɣɔŋ nyǝŋ sɩ, Ɩsɔ nyɔɔsǝɣɩ, nɑ mpǝtǝŋ nyǝŋ sɩ, ɩnǝɣǝlɛ toŋ tʋ.