Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kɔnɑ mpi ɩ cɑɑ Tɑfiiti kɑ hɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ wʋlɑ, nɑ wontunɑɑ lɛntǝnɑɑ. Nɑ ɩ́ sɩɩ pǝ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kpɑncoou tɑɑ.
2Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ kʋpɑɣɑlɑɑ nɑ pɑ kpekɑ nɑ pɑ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ Yosɑlɛm. Nɑ ɩ́ tʋ-wɛ sɩ pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ timpi pɑ yɑɑ tɔtɔ sɩ Siyɔŋ tɔ, nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kotɑ wulɑʋ tɛɣɛ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ kɛ ɑcimɑ tɔɣɔʋ.
4Ɩsɛɣɛlɩ kʋpɑɣɑlɑɑ kotɑɑ, ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ
5nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Nɑ kɔtǝlɑɑ sǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ ponɑ cokǝle nɑ tǝ tɑɑ wontunɑɑ.
6Ɩlɛnɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kotinɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ, pɑ́ lɑ́ kɔtɑɣɑ kɛ heeŋ nɑ nɑɑŋ tuutuumɑ pǝ fɛɩ kɑlʋɣʋ.
7Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kɔtǝlɑɑ sʋʋnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑŋ tɑɑ kɛ́ ɩ lonte kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ keŋ tɛɛ. Nɑ pǝ́ kenti ɩ́ nɑ ɩ kpɑtǝŋ wei pɑ kpɑkǝɣǝnɑ-ɩ tɔ ɩ tɔɔ.
9Kpɑtǝŋ ɩnɩ ɩ kɑ tɑɣɑlɑɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ ye n kpǝtǝnɑ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ n nɑɑkɩ-ɩ kɛ́. Amɑ ye n hɑtǝlɑɑ n kɑɑ nɑ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
10Kʋsǝsɩɩtʋ pɛɛ kpɑɑtɑnɑɑ nɑɑlɛ kɛ Ɩsɔ kɑ cɛlɑ Moisi kɛ Holɛpʋ pʋɣʋ tɔɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ kɛ pɑ Icipiti lɩɩʋ wɑɑlɩ. Pɛɛ ɑnɩ ɑ tike ɑ kɑ wɛnnɑ ɑtɑkɑɑ tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ lɩɩnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Kɔtǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ lɑpɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛ pɑ tɑ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ kpekɑ tǝŋɑ tǝmɑ tɔ.
12Ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ wontu mɑtɑɑ, ɩsɩɩ Asɑfɩ, nɑ Hemɑŋ, nɑ Yetutuŋ. Nɑ pɑ pǝyɑlɑɑ, nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ suu kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu tɔ, pɑ́ sǝŋɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ pɑ́ tɔkɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ nɑ sɑŋkʋnɑɑ. Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ ɑkɑntɛɛ hʋlʋɣʋ tɔ pɑ́ sǝŋɑ pɑ kiŋ kɛ yǝlɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120).
13Ḿpʋ́ɣʋ́ wontu mɑtɑɑ nɑ yonyoolɑɑ pɑ kpɛntɑɑ nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ nɑ yontu sɩ: Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ, mpi tɔ ɩ kɛ́ kʋpɑŋ. Ɩ sɔɔlʋɣʋ wɛ tɑm tɔɔ. Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ teu nɑwɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Nɑ ɩsɔŋmʋntʋ nyɑlɑ nɑ kɔtǝlɑɑ kpisi pɑ tǝmlɛ lɑpʋ.