Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahɑsɩ lʋlʋɣʋ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso. Ɩ tɑ lɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti.
2Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ kɛ Ahɑsɩ kɛɛnɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ lu tʋɣʋ Pɑɑlɩ lɛɛsǝŋ.
3Nɑ ɩ́ wɔpɩ-ɩ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ Hinom tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Nɑ ɩ́ wɔ ɩ piyɑ kɛ kɔkɔ, ɩsɩɩ ɑcɑɑlǝtʋ nti piitimnɑɑ lɑkɑɣɑ nɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pǝ́ fɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
4Nɑ Ahɑsɩ lɑɑ cefelinɑɑ tǝkɔtǝlɛ kɛ pulɑsɩ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ hɔtʋ tɛɛ. Nɑ ɩ́ wɔ pǝ tulɑɑlʋnɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tʋ Ahɑsɩ kɛ Silii wulɑʋ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ yoonɑ-ɩ. Nɑ pɑ́ kuu Ahɑsɩ yoolɑɑ tuutuumɑ kɛ yomle, nɑ pɑ́ tɛɛnɑ Tɑmɑsɩ. Nɑ Ɩsɔ tʋ Ahɑsɩ tɔtɔɣɔ Lemɑliyɑ pǝyɑlʋ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Pekɑ niŋ tɑɑ. Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ wɑkǝlɩ-ɩ tǝnɑŋnɑŋ.
6Yutɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000) kɛ Pekɑ kʋwɑ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ. Mpi tɔ, Ahɑsɩ kisɑ ɩ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ pǝ tɔɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩfǝlɑyim tʋ Sikǝli nɑ́ kʋwɑ wulɑʋ pǝyɑlɑɑ tɑɑ lɛlʋ Mɑɑseyɑ nɑ Asǝlikɑm wei ɩ kɛ́ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ. Nɑ wulɑʋ wɑɑlɩ tʋ mɑɣɑmɑɣɑ Ɩlǝkɑnɑ.
8Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpɑ pɑ tɛɛtʋnɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ (200000). Nɑ pɑ́ kuu pɑ wontu kɛ tuutuumɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ Sɑmɑlii.
9Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ Sɑmɑlii nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Otɛtɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Otɛtɩ lɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ sǝŋʋɣʋ, nɑ ɩ́ heeli yoolɑɑ sɩ: Mǝ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mʋnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔɣɔ ɩ tʋ-wɛɣɛ mǝ niŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ mɩ́ɩ́ kʋ́ yǝlɑɑ kɛ sɔsɔm ɩsɩɩ tɑɑlɛ wontu nɑ Ɩsɔ nɩɩ.
10Pǝlɛ pǝ pɑɑsi ɩ́ cɑɑ sɩ ɩ́ tʋ́ yomle kɛ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ, ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ. Pǝ tɑɣɑ mǝ tɩ tɔm ntɛ́ ɩ́ cɑɑ kʋɣʋ kɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ?
11Mpʋ tɔ, ɩ́ nɩɩ mɑ tɔm nɑ ɩ́ yele Yutɑ nyǝ́mɑ mpɛ. Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ, Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ huunɑ-mɛ.
12Mpʋɣʋlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ́ kisɑ-wɛ nɑ tɔm ntɩ. Pʋntʋnɑɑ ntɛ́ Yohɑnɑŋ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ, nɑ Mesilemɔtɩ pǝyɑlʋ Pelekiyɑ, nɑ Sɑlum pǝyɑlʋ Yehisikiyɑ, nɑ Hɑtǝlɑyi pǝyɑlʋ Amɑsɑ.
13Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ kɔnɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ mpɛɣɛ cǝnɛ. Ɩ́ cɑɑkɩ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ nyǝnɩ-tʋɣʋ ɑsɑɣɑɑ kɛ pɑ tɔm tɑɑ kɛ́, nɑ pǝ́ sɔɔsɩ-tʋɣʋ tɑsǝkǝlɛ. Pǝyele tǝ tɛmɑ-tɛɣɛ wɛɛnɑʋ, nɑ Tɑcɑɑ mʋ-tʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
14Tǝnɑɣɑ yoolɑɑ hɛtɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ mpɛɣɛ kpɑkpɑɑ kɛ tǝnɛ ɩnɩ. Nɑ pɑ́ kisi pɑ wontu nti pɑɑ kuuwɑ tɔɣɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ sɑmɑɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ mpɑ pɑ lǝsɑɑ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ tǝmlɛ ńtɛ́ tɔ pɑ sɔɔsɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ. Hɑlǝnɑ pɑ́ lǝsɩ pɑ wontunɑɑ mpɑ pɑɑ kuuwɑ tɔ pɑ tɑɑ kɛ́ tokonɑɑ nɑ ntɑŋkpɑlɑ nɑ pɑ́ cɛlɑ mpɑ pɑ lɑŋɑɑ tɔ. Nɑ pɑ́ hɑ pɑ tǝnɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm, nɑ pɑ́ lɑ́ mpɑ pǝ kʋwɑ tɔɣɔ kɔɔlɛ. Nɑ pɑ́ cɑɣɑsɩ mpɑ pɑɑ pǝsǝɣɩ tɔntɛ tɔɣɔ kpɑŋɑsɩ tɔɔ. Nɑ pɑ́ ponɑ pɑ tǝnɑɣɑ pɑɑŋ ɩcɑtɛ Yeliko kɛ pɑ tɛɛtʋnɑɑ cɔlɔ. Ɩlɛnɑ mpɛ pɑ́ mǝlɩ Sɑmɑlii.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsɩ tɛɛkɑ Asilii wulɑʋ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ sɩ: Kɔɔ nɑ ń sǝnɑ-m.
17Mpi tɔ, Ɩtɔm nyǝ́mɑ kɑ yookɑɣɑnɑ-ɩ tɔtɔɣɔ, nɑ pɑ́ kpɑɑkɩ ɩ yǝlɑɑ kɛ yomle.
18Ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ wɑtɩ Nekɛfɩ kɛ Yutɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ, nɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ, nɑ Ayɑlɔŋ, nɑ Ketelɔtɩ, nɑ Soko, nɑ Timnɑ nɑ Kimso nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ, nɑ pɑ́ cɑɣɑ ɑ tɑɑ.

19Ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ hɔmnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ wulɑʋ Ahɑsɩ wei ɩ tɑ tɔkɩ Tɑcɑɑ tɔm, nɑ ɩ́ tusi ɩ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ kisi Ɩsɔ tɔɣɔlɛ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii wulɑʋ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ kisɑ Ahɑsɩ kɛ sǝnɑʋ nɑ ɩ́ nyǝŋsɩ ɩ ɩsɛ nɑ pǝ́ tʋ-ɩ piti tɑɑ.
21Ɩlɛnɑ Ahɑsɩ kuu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ wɛnɑʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ hɑ Asilii wulɑʋ. Amɑ ɩ tɑ wɑɑ pʋlʋ.
22Pɑɑ nɑ pǝ tʋ Ahɑsɩ kɛ piti tɑɑ tɔ, ɩ tɔŋnɑ Tɑcɑɑ kɛ kisuɣu kɛ́.
23Nɑ ɩ́ lɑɑkɩ Tɑmɑsɩ nyǝ́mɑ tɩɩŋ wei ɩ lɑpɑ nɑ ɩ́ kpisi tɔ. Nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Tɩɩŋ wɑɑsǝɣǝnɑ Silii nyǝ́mɑ. Ɩlɛ mɑɑ lɑɑ-ɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ mɑ́ tɔtɔ. Amɑ kʋlʋmǝŋ ɩnɩ ɩ wɑkǝlǝɣǝnɑ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahɑsɩ kpeɣelɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɔtɑɣɑ wontu, nɑ ɩ́ yɔkɩ-tɩ nɑ ɩ́ tǝkɩ tǝ nɔnɔɔsɩ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ sikɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ kɛ Yosɑlɛm mpɑtɛɛ tǝnɑ tɑɑ.
25Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tǝlɑɑlɛnɑɑ tɔtɔɣɔ ɩ kɑwulɑɣɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ. Nɑ ɩ́ wɔkɩ ɩ tɩɩŋ kɛ tulɑɑlʋnɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɑsǝɣɩ ɩ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
26Pɑ kɛɛsɑ Ahɑsɩ tɔm nɑ ɩ tǝmɑ. Nɑ ɩ lɑkɑsɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ sɩ tǝnɑɣɑ kɛ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ.
27Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Yosɑlɛm. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ ɑwulɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pǝyɑlʋ Ɩsekiyɑsɩ lɛɛtɑ ɩ lonte tɑɑ.