Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɩɩsɩ hiu yoosɑɑ, ɩlɛ Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ ŋmɑʋ ntɛ́.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑɣɑnɑ ŋmɑʋ kɛ ɑcɑlɛɛ nnɑ Tiii wulɑʋ Hilɑm kɑ hɑ-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ sɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
3Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ yoonɑ Hɑmɑtɩ-Sopɑ pǝ ɑcɑlɛɛ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-yɛ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ Tɑtǝmɔɔ ɩcɑtɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tǝnɑ ɩ kɑ ŋmɑ́ Hɑmɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ sɩɩkɩ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑwɑ Pɛtɩ-Holoŋ ɩcɑtɛ ɩsɔtɑɑ nyǝntɛ nɑ pǝtɛɛ nyǝntɛ. Acɑlɛɛ ɑnɩ ɑ kɑ kɛ́ koloosi nyǝnɑ kɛ́ nɑ pɑ́ tʋ ɑ nɔnɔɔsɩ kɛ kʋkɑlǝsǝŋ,
6nɑ Pɑlɑtɩ ɩcɑtɛ nɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ nnɑ ɑ tɑɑ pɑ sɩɩkɑɣɑ wontu nɑ ɑ́ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ nyǝnɑ tɔ. Nɑ nnɑ ɑ tǝnɑ ɑ tɑɑ pɑ sɩɩkɑɣɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ kpɑɣɑnǝŋ tɔ. Nɑ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ sɔɔlɑɑ tɔɣɔ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ Lipɑŋ tɛtʋ tɑɑ nɑ tɛtʋ tǝnɑ nti tǝ tɑɑ ɩ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ tɔ.
7Piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ, ɩsɩɩ Hiti nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Peliisi nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ, pɑɑ kɑɑsɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́.
8Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ kpiisi pɑ tǝnɑ. Mpɛɣɛ Sɑlʋmɔŋ kɑ tʋ́ tǝlɑsɩ tǝmɑ, nɑ pɑ́ tɔŋɑ-yɛɣɛ lɑpʋ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ tɔtɔ.
9Amɑ pǝ kɑɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ, wulɑʋ tɑ tʋ pɛlɛɣɛ tǝmɑ kɛ mpʋ. Pɛlɛɣɛlɛ ɩ yoolɑɑ, nɑ pɑ sɔsɑɑ, nɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ kpɑɣɑnǝŋ pǝ pɑɑsǝnlɑɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kpɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250) sɩ pɑ́ feŋiɣi sɑmɑɑ wei ɩ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ tɔ.
11Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ lǝsɩ ɩ ɑlʋ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ kɛ Tɑfiiti ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝyɑɣɑ ŋkɑ pɑ ŋmɑ-ɩ tɔ kɑ tɑɑ. Mpi tɔ, ɩ tɔŋɑɣɑ kɛ́ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ mɑ ɑlʋ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Tɑfiiti tǝyɑɣɑ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, kutuluŋ wei ɩ tɑɑ pɑ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ ɩ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋ tɔtɔɣɔ.
12Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ tɛmɑ tɔɣɔ Sɑlʋmɔŋ sʋʋ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ lɑpʋ, kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte ɩ kɑ ŋmɑ-ɩ tɔ tǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɩsɛntɑɑ.
13Teitei ɩsɩɩ Moisi sɩɩʋ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku kʋ kɔtɑɣɑ lɑpʋ tɔɔ tɔ. Pɑ lɑkɑɣɑ kɔtɑsɩ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule kɛ́. Nɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ, nɑ pǝnɑɣɑ tɑɑ ɑcimɑ sɔsɔɔnɑ kʋyɛɛŋ, ɩsɩɩ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ, nɑ Pɛntɑkɔntɑ ɑcimɑ nɑ Cokɑ nyǝnɑ.
14Sɑlʋmɔŋ tǝŋɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Tɑfiiti kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ kɔtǝlɑɑ kpekɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ sɑŋ Tɑcɑɑ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku nɑ pɑ́ sɔɔsɩ kɔtǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ pɑ tǝmɑ tɑɑ tɔ, nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ tǝmɑ kɛ pɑɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑ. Ɩsǝnɑ Ɩsɔ yʋlʋ Tɑfiiti kɑ́ sɩɩwɑ tɔɣɔlɛ.
15Sɑlʋmɔŋ tɑ cɔlɔ tǝ tɑɑ nɑtǝlɩ. Pɑɑ kɔtǝlɑɑ yɑɑ Lefii nyǝ́mɑ yɑɑ kpɑncooŋ tɔm tɑɑ.
16Ɩsǝnɑ Sɑlʋmɔŋ tɑɣɑnɑ ɩ tǝmɑ tɔɣɔlɛ. Pǝ kpɑɣɑʋ kʋyɑkʋ ŋku pɑ sɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kite tɔ, hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ ŋku pɑ tɛmɑ-tɛ tɔ. Kutuluɣu ŋkʋ kʋ tǝmlɛ tɛmɑ teu kɛ́.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ polɑ sǝsǝncɑɑsɩ teŋku nɔɣɔ ɩcɑtɛ kɛ Ɩsiyɔŋ-Kepɛɛ, nɑ Ɩlɑtɩ ɩcɑtɛ kɛ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ.
18Ɩlɛnɑ wulɑʋ Hilɑm tilinɑ-ɩ kpɩɩlǝŋ nɑ ɩ sɑɑlɑɑ kʋpɑmɑ, mpɑ pɑ kɛ Fenisii nyǝ́mɑ tɔ nɑ pɑ́ nɑ Sɑlʋmɔŋ nyǝ́mɑ pɑ́ polo Ofii tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ wʋlɑ tɔɔnǝnɑɑ ɩsɩɩ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso nɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ ponɑ ɩ tɛ́.