Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ, nɑ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Meuni nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ kʋlɑɑ sɩ pɑ yookinɑ Sosɑfɑtɩ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ heelɑ wulɑʋ sɩ: Yoolɑɑ tuutuumɑ lɩɩnɑ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ kɛ́ teŋku kʋsǝpʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ kɔŋ nyɑ́ wɑɑlɩ. Pɑ wɛ Hɑsɑsɔŋ-Tɑmɑɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Aŋ-Ketii tɔ.
3Sɔɣɔntʋ pɩɩ Sosɑfɑtɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ Yutɑ kɑwulɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ nɔhɔkʋtʋ sɩ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ ɑcɑlɛɛ kotɑɑ sɩ pɑ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ sǝnɑ-wɛ.
5Ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ, nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ koti Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ kʋfɑlɑɣɑ tɔɔ.
6Ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei nyɑ́ n tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩsɔtɑɑ, nɑ n tɩ piitimnɑɑ tǝnɑ tɔ. Nyɑɣɑlɛ toŋ tʋ nɑ pǝsǝlʋ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ sǝŋ nyɑ́ ɩsɛntɑɑ.
7Tɑ Ɩsɔ nyɑ́, nyɑ́ tɔɣɔnnɑ tɛtʋ tǝnɛ tǝ yǝlɑɑ, nɑ ń hɑ-tǝɣɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ Apǝlɑhɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɣɑ tɑm tɔɔ.
8Nɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ cɑɣɑ tǝ tɑɑ, nɑ pɑ́ ŋmɑ́-ŋ kutuluɣu nɑ pɑ́ tɔ sɩ:
9Ye ɩsɩɩ n hɔmɑ tɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ, nɑ wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ, ɩsɩɩ yoou, yɑɑ yʋlʋkʋsǝkʋ, yɑɑ nyɔɣɔsɩ, tɩɩ kɔɔ tǝ́ sǝŋ kutuluɣu kʋnɛ kʋ kiŋ kɛ nyɑ́ ɩsɛntɑɑ. Mpi tɔ, nyɑ́ hǝtɛ wɛ kʋ tɑɑ kɛ́. Tɩɩ yɑɑ-ŋ tɑ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ sɩ ń wɑɑsɩ-tʋ. Ɩlɛnɑ nyɑɑ nɩɩ nɑ ń wɑɑsɩ-tʋ.
10Tɔʋ, nɔɔnɔɔ nyǝnɩ ɩsǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ, yookuɣunɑ-tʋ tɔ. Pǝyele wɑɑtʋ wei tɑ́ cɔsɔnɑɑ lɩɩ Icipiti tɔ n kisinɑ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ fɑɣɑnɑ piitimnɑɑ mpɛ pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ kɛɛ nɑ pɑ́ yele-wɛɣɛ kʋɣʋ.
11Amɑ tɑ́ kʋcɔɔʋ pǝsɑ ɩkpɑtǝlɛ. Pɛlɛ pɑ tɔɣɔnǝɣɩ-tʋɣʋ tɛtʋ nti n hɑ-tʋ tɔ tǝ tɑɑ.
12Tɑcɑɑ Ɩsɔ, hɔ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ. Tǝ kɛ́ ɑcɑmɑɑ kɛ kolontunɑɑ tuutuumɑ ɩnɛ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́. Tǝ tɑ nyɩ ɩsǝnɑ tǝ́ lɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ kɛɛsɑ ɩsɛ nɑ nyɑ́ tɔɔ.
13Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ pɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ piyɑ pɑɑ sǝŋnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu kʋlǝnɑ Lefii tʋ Sɑkɑlɩ pǝyɑlʋ Yɑsiyɛlɩ kɛ sɑmɑɑ tɑɑ tǝnɑ. Sɑkɑlɩ ɩnɩ ɩ cɑɑ kɛlɛ Penɑyɑ. Penɑyɑ cɑɑ kɛlɛ Yeiyɛlɩ. Yeiyɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Asɑfɩ lʋlʋɣʋ tʋ Mɑtɑniyɑ.
15Ntɛnɑ Yɑsiyɛlɩ yɔɣɔtǝnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ sɩ: Yutɑ nɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ mɛ, ɩ́ tʋ́ ŋkpɑŋŋ kɛ teu. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ nyɑ́. Tɑcɑɑ sɩ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Pǝ́cɔ́ yoolɑɑ tuutuumɑ ɩnɛ ɩ tɔm ɩ́ tɑɑ lɑ-mɛɣɛ sɔɣɔntʋ. Pǝ tɑɣɑ mǝ tɔm kɛ yoou ŋkʋ. Amɑ Tɑcɑɑ nyǝntʋ kɛ́.
16Cele ɩ́ kɑ́ polo mǝ kolontunɑɑ tɔɔ. Pɑ tɔŋnɑ ntɛɣɛ kpɑʋ nɑ yɑɑyenɑɑ mpɑɑʋ. Ɩ́ kɑ́ suli-wɛɣɛ tɛtɛkǝlɛ nyʋɣʋ kɛ Yeluwɛlɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ kiŋ.
17Yutɑ nɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ mɛ, ɩ́ kɑɑ nɔkɩ mǝ kolontunɑɑ mpɛ pɑ yoonɑʋ. Mɩɩ sǝŋ mǝ tǝsǝŋlɛ. Ɩ́ kɑ́ nɑ́ ɩsǝnɑ mɑɑ wɑɑsɩ-mɛ tɔ. Ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Pǝ́cɔ́ sɔɣɔntʋ ɩ́ tɑɑ lɑ-mɛ. Cele ɩ́ polo pɑ tɔɔ, mɑɑ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ hǝntɑ Tɑcɑɑ kɛ ɑtɛ. Nɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ hǝntɩ mpʋ tɔtɔ, nɑ pɑ́ sɛɛ Ɩsɔ.

19Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Kehɑtɩ nɑ Kolee pɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ sɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ nɔɔsɩ sɔsɔɔnsɩ.
20Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ tɛɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ pɑ tǝnɑɣɑ Tekʋwɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ mpɑɑʋ. Pɑ tɛɛkɑɣɑ, ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ tɔ-wɛ sɩ: Yutɑ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ ke ŋkpɑŋŋ. Ɩ́ lɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kɛ nɑɑni. Ɩ́ nyɔɔ toŋ, nɑ ɩ́ lɑ́ ɑkɑnɑɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ nɑ sɑmɑɑ pɑ kpɛntɑɑ nɑ pɑ́ tɛlǝsɩ yonyoolɑɑ kɛ yoolɑɑ nɔɣɔ tɔɔ. Nɑ pɑ́ sɑŋ Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ yontu sɩ: Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ, ɩ sɔɔlʋɣʋ fɛɩ tǝnɑɣɑ.
22Pɑ kpɑɣɑ yontu ntǝɣɩ mpʋ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tisi ɑcufu kɛ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ, mpɑ ɩnɩ pɑɑ pukɑɣɑ Yutɑ nyǝ́mɑ yoonɑʋ tɔ pɑ hɛkʋ tɑɑ. Nɑ pɑ́ kʋ́ tǝmɑɣɑ pɑ tɑɑ pɑ tike.
23Amoni nyǝ́mɑ nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ́ kʋlɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ nɑ pɑ́ kʋ-wɛ tǝcɑɣɑcɑɣɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ kʋ́ tǝmɑɣɑ sɔsɔm.
24Wɑɑtʋ wei Yutɑ nyǝ́mɑ kpɑ tontoŋle tɔɔ timpi pɑ loosiɣi wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyǝnnɑ pɑ kolontunɑɑ tɔɔ. Amɑ sǝtɑɑ tike kɛ pɑ nɑwɑ nɑ pɑ́ sɛlǝtɑɑ. Pɑɑ kʋlʋm ɩ tɑ fiti.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ nikɑ kolontunɑɑ tɔlɑ kɛ kuuu kɛ tuutuumɑ, nɑ wɛnɑʋ, nɑ wontu kʋsusuutu, nɑ liɣitee nyǝm. Pɩɩ kǝlɑ tɔɔʋ, ɩlɛ kʋyɛɛŋ toosoɣo pɑ kuuwɑ, pɑ tɑ tɩɩ tɛm.
26Ɩlɛnɑ pɑ́ koti kʋyɑkʋ liɣiti nyǝŋkʋ wule kɛ Pelɑkɑ kʋpɑntʋ tǝkoolle tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ pɑ koolɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋpɑntʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ lonte ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ kʋpɑntʋ kooluɣu tɛtɛkǝlɛ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ Sosɑfɑtɩ pɑ tʋ́ mpɑɑʋ, nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Tɑcɑɑ yɑpɑ-wɛɣɛ pɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sʋʋ ɩcɑtɛ nɑ cǝmǝŋ nɑ sɑŋkʋnɑɑ nɑ ɑkɑntɛɛ hɑŋɑɑ. Nɑ pɑ́ polo Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
29Wɑɑtʋ wei piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɩɩwɑ sɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kolontunɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ tɔm kpɑ pɑ tǝnɑɣɑ sɔɣɔntʋ.
30Ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ tɔɣɔ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝpɑmm. Mpi tɔ, Ɩsɔ kɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ tɛtʋ tǝnɑ hɛɛsɩ.
31Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ. Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Ɩ too kɛlɛ Sili pɛɛlɔ Asupɑ.
32Ɩ tɔntɛ kɑ siɣisɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ ɩ cɑɑ Asɑ ɩkpɑtɛ nɑ ɩ́ lɑkɩ mpi Tɑcɑɑ cɑɑkɩ tɔ.
33Amɑ ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ yǝlɑɑ lǝsɑɣɑ tɑɑ sʋʋ Ɩsɔ ɩsɩɩ pɑ cɑɑnɑɑ.
34Pɑ kɛɛsɑ Sosɑfɑtɩ tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ, nɑ tǝ tǝnɑɣɑ kɛ Hɑnɑni pǝyɑlʋ Yehu tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Nkɛɣɛ pɑ sɔtɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
35Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ ɩsɑɣɑʋ Ahɑsiyɑ pɑ kpɛntɑɑ.
36Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑsɩ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ kpɩɩlǝŋ kɛ Ɩsiyoŋ-Kepɛɛ teesɑŋ tɑɑ. Nɑ pɑ́ pukinɑ-ɩ pooluŋ.

37Amɑ Mɑlesɑ tʋ Totɑfɑ pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Iliyesɛɛ heelɑ Sosɑfɑtɩ sɩ: Timpi n kpɛntǝnɑ Ahɑsiyɑ tɔ, Tɑcɑɑ kɑ́ wɑkǝlɩ mpi n lɑpɑ tɔ. Ɩlɛnɑ lʋm tɔɣɔ kpɩɩlǝŋ ɩnǝɣɩ tɑmpɑnɑ, ɩ tɑ tɑlɑ tiili.