Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ nɩɩnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ lɑ teu. Ntɛnɑ Asilii wulɑʋ Senɑkelipi nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ wɑtɩ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ sɩ pɑ lɛɛkǝɣɩ-yɛ.
2Ɩsekiyɑsɩ nɑwɑ sɩ Senɑkelipi kɔŋ, nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ sɩ ɩ kɑ yoonɑ Yosɑlɛm,
3ɩlɛnɑ ɩ́ heeli ɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ tɑŋlɑɑ sɩ pɑ́ tǝkɩ lʋm sɛɛlɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ tɔ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ mʋ ɩ tɔm ntɩ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ kotɑɑ nɑ pɑ́ tǝkɩ sɛɛlɑɑ tǝnɑ. Nɑ sɛɛlʋ wei ɩ kpeŋɑɣɑ tɛtʋ tɛɛ lɔɔʋ tɑɑ tɔ. Pɑ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ye Asilii nyǝ́mɑ ɩ́ kɔmɑ pɑ́ tɑɑ hiki lʋm kɛ sɔsɔm.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ nyɔɔ toŋ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ɩcɑtɛ koloŋɑ ŋkɑ kɑɑ yɔkɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ kɑ tɔɔ kɛ́ tǝfeŋlenɑɑ. Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ koluŋɑ lɛŋkɑ nɑ pǝ tɑɑ tɔɔ. Nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Milo. Nɑ ɩ́ lu ŋmɑntɑɑsɩ nɑ kpɑlǝŋ kɛ sɔsɔm kɛ Tɑfiiti tɛ.
6Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsekiyɑsɩ kpɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ Ɩsekiyɑsɩ koti yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ ɩcɑtɛ pɑtǝmɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑsɑ-wɛɣɛ lɑɣɑtʋ sɩ:
7Ɩ tɑɑ nyɑ́, ɩ́ nyɔɔ toŋ, nɑ ɩ́ kɑɑsɩ mǝ tɩ. Ɩ tɑɑ selinɑ Asilii wulɑʋ, nɑ ɩ yoolɑɑ tuutuumɑ. Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, tǝ wɛnɑ toŋ nɑ pǝ kǝlɩ-ɩ.
8Mpi tɔ, ɩ yoolɑɑ tike kɛ ɩ wɛnɑ. Amɑ tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ́ yoonɑ tɑ́ nɔɣɔ nɑ ɩ́ yɑ-tʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɔm ntɩ tǝ wɑɑsɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ.
9Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Asilii wulɑʋ Senɑkelipi nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ tɑmɑ Lɑkisi ɩcɑtɛ. Tǝnɑɣɑ Ɩsekiyɑsɩ kʋsɑ ɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑpǝlɩ sɩ pɑ́ polo pɑ́ pɔɔsɩ Ɩsekiyɑsɩ nɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ nyǝ́mɑ sɩ:
10Aweɣe ɩ́ tɑɑkɩ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ tɑ́ɑ́ tɑmɑ-tɛɣɛ kotɑɣɑ?
11Ɩsekiyɑsɩ puɣusiɣi-mɛ sɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ́ lǝsɩ-mɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ tɔ ɩ tʋsǝɣɩ-mɛɣɛ. Ɩsɩɩ nyɔɣɔsɩ nɑ lʋkɔtʋ kʋ mǝ tǝnɑ.
12Ntɔŋ Ɩsekiyɑsɩ ɩnɩ ɩ kʋnɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ nɑ Tɑcɑɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ, nɑ ɩ́ heeli Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ lɑkɩ pɑ kɔtɑsɩ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kʋlʋmtǝlɛ tɔɔ, nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ nɑ?
13Ɩ́ tɑ́ nyɩ mpi mɑ nɑ mɑ yoolɑɑ nɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ lɑpɑ ɑtɛ yǝlɑɑnɑɑ tɔ tɑɑ? Piitimnɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tʋɣʋ tɑ kɑɣɑtɩ-tʋ sɩ tǝ tɑɑ tʋ niŋ kɛ pɑ tɛtʋ tɔɔ.
14Mɑ yoolɑɑ kpiisɑ tɛtʋnɑɑ mpɑ tɔ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩkɔntɛ tɑ pǝsɩ nɑ tǝ́ yɑ́ tǝ yǝlɑɑ. Ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ mǝ Ɩsɔ nɑ́ lɑkɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ?
15Ɩ́ tɑɑ yele nɑ Ɩsekiyɑsɩ looliɣi nɑ ɩ́ tʋsɩ-mɛɣɛ mpʋ. Ɩ́ tɑɑ mʋ ɩ tɔm. Mɑ lɛlǝɣɩ sɩ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑ pǝsɩ nɑ kʋ́ yɑ kʋ piitim yɑɑ kʋ kɑwulɑɣɑ nyǝ́mɑ yɑɑ kʋ tɛtʋ kɛ mɑ cɔsɔnɑɑ niŋ tɑɑ, yɑɑ mɑ nyǝŋ tɑɑ. Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ mǝ Ɩsɔ kɑɑ wɑɑsɩ-mɛ tɔtɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii wulɑʋ tillɑɑ tʋʋwɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ ɩ tǝmlɛ tʋ Ɩsekiyɑsɩ.
17Asilii wulɑʋ kɑ ŋmɑɑ lɛɛtǝlɩ kɛ́ nɑ ɩ́ footi Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩ: Atɛ piitimnɑɑ tɩɩŋ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ ɩ yǝlɑɑ kɛ mɑ niŋ tɑɑ. Mpʋ tɔtɔɣɔ Ɩsekiyɑsɩ Ɩsɔ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ ɩ yǝlɑɑ tɔtɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii wulɑʋ tillɑɑ yɔɣɔtǝnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ kɛ Hepǝlɑ tɔm tɑɑ sɩ: Mpɑ pɑ cɑɣɑ Yosɑlɛm koluŋɑ tɔɔ tɔ sɔɣɔntʋ ɩ́ kpɑ-wɛ, nɑ pɑ ɑpɑlʋtʋ le. Nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩcɑtɛ tǝhɛɛ.

19Ɩ yɔɣɔtɑɣɑ Yosɑlɛm Ɩsɔ kɛ́ ɩsɩɩ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɩɩŋ wei yǝlɑɑ lupɑ kulupu tɔ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ nɑ Amɔtɩ pǝyɑlʋ Ɩsɑyii wei ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ pɑ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ: Wɑɑsɩ-tʋ.
21Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kɔnɑ Silii nyǝ́mɑ tesikile tɑɑ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tillu nɑ ɩ́ kʋ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ tǝnɑ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ Asilii wulɑʋ mǝlɩ ɩ tɛtʋ tɑɑ nɑ fɛɛlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Asilii wulɑʋ sʋʋ ɩ tʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ, nɑ ɩ piyɑ kʋlʋlɑsɩ kʋ-ɩ.
22Ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ yɑpɑ Ɩsekiyɑsɩ nɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ kɛ Asilii wulɑʋ nɑ kolontunɑɑ lɛlɑɑ niŋ tɑɑ tɔɣɔlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ hɛɛsɩ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ kɔnɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋhɑɑŋ, nɑ Yutɑ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ kɛ kʋcɔɔŋ. Nɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ pɑ́ nyɑŋnɑ wulɑʋ.
24Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ kʋtɔŋ ɩsɑɣɑʋ nɑkʋlɩ kʋ kpɑ Ɩsekiyɑsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ wiinɑ Tɑcɑɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ hʋlɩ-ɩ nɑ yɑɑsi nɔɣɔlʋ sɩ ɩ kɑ́ wɑɑ-ɩ.
25Amɑ Ɩsekiyɑsɩ tɑ sɑ Ɩsɔ kɛ́ kʋpɑntʋnɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ. Hɑlɩ ɩ hɔmɑ ɩ tǝɣɩ nɑ Tɑcɑɑ nɑ́ɑ́ mʋ ɩ nɑ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
26Ɩlɛnɑ Ɩsekiyɑsɩ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ́ nɑ́ pɑ wɑkǝlʋɣʋ. Ɩlɛ Tɑcɑɑ tɑ tɑsɑ-wɛɣɛ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋnɑʋ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tɑɑ.
27Ɩsekiyɑsɩ kɑ wɛnɑ kɛ́, pǝ́cɔ́ ɩ hǝtɛ yɑɑwɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ ŋmɑ́ kutuluŋ nɑ ɩ́ sɩɩ pǝ tɑɑ kɛ́ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ wʋlɑ, nɑ liɣitee pɛɛ, nɑ sɔɔsʋŋ nimnɑɑ, nɑ kpɑlǝŋ, nɑ liɣitee wontunɑɑ lɛntɩ.
28Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tɔtɔɣɔ kʋtɔɣɔŋ, nɑ sʋlʋm, nɑ nim, pǝ tǝsɩɩlɛ nɑ kɑlǝkǝŋ tǝtɔɣɔlɛ nɑ tǝtǝsǝlɛ.
29Hɑlǝnɑ ɩ́ ŋmɑ́ ɑcɑlɛɛ, nɑ ɩ́ sɩɩ nɑɑŋ, nɑ heeŋ, nɑ pǝ́ŋ pǝ kɑlǝkǝŋ. Mpi tɔ, Ɩsɔ kɑ hɑ-ɩ wɛnɑʋ kɛ tuutuumɑ kɛ́.
30Ɩsekiyɑsɩ ɩnɩ ɩ kɛɛnɑ Kihɔŋ lʋm sɛɛlʋ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ lɑ lɔɔʋ nɑ lʋm kpeŋnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Ɩsekiyɑsɩ wɑɑkɑɣɑ ɩ kʋlɑpǝm tɑɑ kɛ́.
31Pǝ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei Pɑpiloni tɛtʋ tɔkǝlɑɑ kʋsɑ pɑ yǝlɑɑ sɩ pɑ́ polo pɑ́ nɑ́ Ɩsekiyɑsɩ tɛtʋ tɑɑ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ tɔ, Ɩsɔ yelɑ-ɩ nɑ ɩ́ tǝŋ ɩ luɣu nyǝntʋ sɩ ɩ nɑɑkɩ ɩ wɑɑlɩ.
32Pɑ kɛɛsɑ Ɩsekiyɑsɩ tɔm lɛntɩ kɛ Amɔtɩ pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii kʋnɑnɑtʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ, nɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ ɑwulɑɑ nyǝŋkɑ tɑɑ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ ɩsǝnɑ ɩ tɔntɛ lɑpɑ Ɩsɔ kɛ́ teu tɔ.
33Wɑɑtʋ wei Ɩsekiyɑsɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pǝlɑɑʋ hɔɣɔlʋɣʋ ɩsɔtɑɑ nyǝŋkʋ*fɑ* tɑɑ. Ɩlɛnɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ lɑ ɩ lǝyɑɣɑ nɑ pɑ́ yɔɔlǝnɑ-ɩ. Nɑ ɩ pǝyɑlʋ Mɑnɑsee lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.