Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ kpɑ Solɑm pǝyɑlʋ sǝkpelu Ahɑsiyɑ kɛ kɑwulɑɣɑ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ ɩ cɑɑ lonte tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Lɑɑlupunɑɑ kpekǝle nɑtǝlɩ tɩɩ sʋ́ʋ́ Yutɑ yoolɑɑ tɛɣɛ, nɑ pɑ́ kʋ́ Ahɑsiyɑ tɑɑlʋnɑɑ tǝnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ahɑsiyɑ hikɑ kɑwulɑɣɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ.
2Ahɑsiyɑ lʋlʋɣʋ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ. Ɩ too kɑ kɛ́ Omili lʋlʋɣʋ tʋ kɛ́. Pɑ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Atɑlii.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahɑsiyɑ tɔmɑ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ kɛ teitei ɩsɩɩ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, ɩ too tɑsɑɣɑnɑ-ɩ lɑɣɑtʋ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ teitei, ɩsɩɩ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, mpɛ pɑɑ kɛnɑ Ahɑsiyɑ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ kɛ ɩ cɑɑ sǝm wɑɑlɩ sɩ pǝ́ tʋsɩ-ɩ.
5Hɑlǝnɑ pɑ́ tɑsɑ-ɩ lɑɣɑtʋ sɩ, ɩ́ polo ɩ sɔɔsɩ Akɑpɩ pǝyɑlʋ Solɑm wei ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔ ɩ tɔɔ. Nɑ pɑ́ yoonɑ Silii wulɑʋ Asɑyɛɛlɩ kɛ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ. Yoou ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ Silii nyǝ́mɑ yɑɣɑ Solɑm.
6Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ Sisilee sɩ pɑ́ lɑpɩ-ɩ kɔɔlɛ. Ɩlɛnɑ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ polo ɩ ɑlɑɑfǝyɑ nɑʋ. Mpi tɔ, ɩ sɑlǝmɑɣɑɑ kɛ́.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ Solɑm ɑlɑɑfǝyɑ nɑʋ mpɩ pǝ́ kɔnɑ Ahɑsiyɑ kɛ sǝm. Ɩ tɑlɑ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ Solɑm pɑ́ polo Nimsi pǝyɑlʋ Yehu kiŋ. Pǝyele Tɑcɑɑ kɑ tɛmɑ ɩlɛɣɛ kɑwulɑɣɑ kpɑʋ kɛ́ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ kʋ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu sulɑ Ahɑsiyɑ tɑɑlʋ piyɑ mpɑ pɑ kɛ́ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kɛ́ wulɑʋ tǝmlɛ lɑtɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ kɑ sɩɩʋ tɔ.
9Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yehu tilɑɑ nɑ pɑ́ pɛɛkɩ Ahɑsiyɑ nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ Sɑmɑlii timpi ɩ kɑ ŋmɛlɑɑ tɔ nɑ Yehu kʋ-ɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-i. Mpi tɔ, ɩ kɑ kɛ́ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ wei ɩ nɩɩkɑɣɑnɑ Tɑcɑɑ nɑ lotu kʋlʋmtʋ tɔ ɩ lʋlʋɣʋ tʋ kɛ́. Amɑ Ahɑsiyɑ lʋlʋɣʋ tʋ nɔɣɔlʋ tɑɑ mʋnɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ.
10Wɑɑtʋ wei Ahɑsiyɑ too Atɑlii nɩɩwɑ sɩ ɩ pǝyɑlʋ sǝpɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ kʋ Yutɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
11Pɑ kʋkɑɣɑ wulɑʋ nyǝ́mɑ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ Solɑm pɛɛlɔ Yosepɑ, kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ ɑlʋ, ɩnɩ ɩ kɛnɑ Ahɑsiyɑ neu. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ lɑpɑ kookɑlɩ, nɑ ɩ́ ŋmɩɩlɩ ɩ tɑɑlʋ pǝyɑɣɑ Sowɑsɩ, nɑ ɩ́ seenɑ nɑ ɩ́ ŋmɛsɩ kɑ́ nɑ kɑ nʋkʋlʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑŋ kʋhǝntʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ. Atɑlii tɑ nyɩ kɑ tɔɔ. Hɑlǝnɑ kɑ́ fiti kʋlɑɑ mpɛ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑsɩ nɑ ɩ tɔɔ feŋlɑɑ pɑ sɑɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝnɑɣɑ pɩɩsɩ nɑɑtoso. Nɑ Atɑlii nɑ́ɑ́ tɔŋɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ.