Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 2 Chronicles

2 Chronicles 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Ma pirisi ai babada ma rava anataputapui, Bada ana parivainuaḡana bagibagina eḡa ita vojijini ma jentail au ririvai maemaei ai kaua apoapoei kaukauai ma ai bua i ḡovaivaitei. Ma lamnei Bada ana Tempol vivivireina au Jerusalem i vimiramirai.
15Mai Judah ḡoḡoḡai ai God Bada, ana rava ma ana tempol nuanuana i bolai ma lamna aubaina ana peroveta nununai i paripari-tawanei da rava ai ḡoa apoapoe ita rupeni.
16Wate taui God ana peroveta i vijiboḡi ma eḡa ita vivirei ma au damona Bada ana amloḡaiḡai i rata guratana da menanare ita viubanei.
17Anina ma Bada mai Babilon ai gulau i paritawanei da Jerusalem i vipupui. Ai sorodia nelara voui tempol au orana i viraḡena-naiei. Taui mai Judea eḡa ita rau-nuapoapoelei ma waivine ma laraga ma rava magumaguri ma doridoriai. Bada mai Judea anatapui i verenei Babilon ai gulau Nebuchadnezzar au urana.
18Tauna Tempol ana purapura ḡaeḡaei da muomuoi ma mane anatapui i pupuna-naiei. Gulau ana gabemani babadai ai numa i viairikarikai ma mane ma purapura i pupuna-naiei au Babilon.
19Ma God ana Tempol i apui ma Jerusalem garina i viairikarikai; ma gulau ana numa ma numa ḡelaui anatapui ma purapura mae-terenana anatapui i viairikarikai ma i apu-naiei, eḡa aiwai ita mae.
20Ma aiavoi lawalawaii i mamae, anatapui i paninaiei au Babilon da i vitaunola. Ma muriai mai Persia nai dobunaBabilon i pupuni ma i vibadei.
21Mai Israel ai doa ipipipiei taui madeḡa au vi-7-na ai doana eḡa lauvitau ita verei, lamna aubaina i kovoḡi, da i pupuna-naiei au Babylon da madeḡa 70 i kwa. Bada ana peroveta Jeremiah i ririweia nanare i tupua.
22Au Persia gulau Sairas ana vibada madeḡana tagogi, ma Bada ana peroveta Jeremiah aiwai i ririweia marina i tupua, Persia ai gulau orana i ravi-dagudagui da i giruma ma i vibabarai ana au vigulau au anatapuna.
23Mai Persia ai gulau Sairas, wei i riwei, “Bada, Aidamo ana God, dobu anatapuna vibadana au urau i terei. Ma i vineu da ana Tempol au Jerusalem, Judah au paratana ana voa-melei. Ma taumi aiavoi Bada ana rava, o ḡoeḡoei da ona nae me kampa, lamna anina da ona nae. Ma Bada ami God ina gagaloemi.”