Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ sǝlǝmʋɣʋ ŋkʋ, ɩlɛnɑ kɔkɔ tiinɑ ɩsɔ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusiɣi kɑ tǝnɑ tɔ nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋsɩ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ teeli su Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
2Hɑlǝnɑ kɔtǝlɑɑ kpisi tǝ tɑɑ sʋʋʋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ teeli kɑ su tǝ tɑɑ kɛ́.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑwɑ kɔkɔ tiinɑ ɩsɔ nɑ Ɩsɔ teu kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hoti pɑ ɩsɛntɔɔ kɛ tɑɣɑ tɔɔ. Nɑ pɑ́ sɛɛ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ sɑmɩ-ɩ ɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ sɔɔlʋɣʋ tɑm nyǝŋkʋ tɔɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ lɑpɑ kɔtɑsɩ kɛ Tɑcɑɑ.
5Nɑɑŋ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000), nɑ heeŋ kɛ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000). Ɩsǝnɑ wulɑʋ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ pɑ tʋlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔɣɔlɛ.
6Kɔtǝlɑɑ kɑ sǝŋɑ pɑ tǝsǝŋlɛnɑɑ kɛ́. Nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ mɑkɩ wontu nti Tɑfiiti kɑ sɑɑkɑ Ɩsɔ tɔ. Nɑ pɑ́ sɑŋnɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩ sɔɔlʋɣʋ tɑm nyǝŋkʋ tɔɔ nɑ yontu nti Tɑfiiti kɑ hʋlɑ-wɛ tɔ. Nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ́ɑ́ pɩɩlɑ pɑ ɩsɛntɑɑ nɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ ɑkɑntɛɛ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ sǝŋɑ ɩsɔ.
7Kɔtɑsɩ tɑ mɑɣɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ yele nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑtɑɣɑ hɛkʋ tɑɑ nɑ pɑ́ lɑ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Nɑ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝnsɩ, nɑ ciikuɣu nyǝnsɩ nɑ nim cɔlɔ nim cɔlɔ kɛ tǝnɑ.
8Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ tuutuumɑ, mpɑ pɑ lɩɩnɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Lepo-Hɑmɑtɩ hɑlǝnɑ pǝ́ sɩɩnɑ Icipiti lɔɔʋ nɑ pǝtɛɛ tɔɔ tɔ, pɑ tɔɣɑ cokɑ ɑcimɑ.
9Ɩlɛnɑ pɑ́ koti kotuɣu sɔsɔɔʋ kɛ ɑcimɑ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ. Nɑ pɑ́ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tʋlʋɣʋ ɑcimɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ cokɑ nyǝnɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔtɔ.
10Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ wulɑʋ yɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ hiu nɑ tooso nyǝŋkʋ wule. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpenɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lɑpɑ kʋpɑntʋ kɛ Tɑfiiti nɑ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
11Wɑɑtʋ wei wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ kɛ ŋmɑʋ, nɑ mpi ɩ kɑ tʋ́ ɩ tɑɑ sɩ ɩ lɑkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ pǝ tɑɑ tɔ.
12Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lɩɩ ɩ tɔɔ kɛ́ ɑhoo nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mɑ nɩɩ nyɑ́ sǝlǝmʋɣʋ nɑ mɑ́ tisi nɑ mɑ́ lǝsɩ lonte tǝnɛ sɩ pɑ́ lɑkɩ-m kɔtɑsɩ.
13Ye ɩsɩɩ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑ tǝkɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛʋ yele nɩɩʋ, nɑ mɑ́ kɔnɑ kʋtoloŋ nɑ kʋ́ wɑkǝlɩ tɛtʋ, yɑɑ mɑ tisi yʋlʋkʋsʋkʋ kɛ mɑ yǝlɑɑ tɔɔ.
14Ye mɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ yɑɑkɩ mɑ hǝtɛ tɔ, pɑ pɑsɑ pɑ tɩ nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ nɑ pɑ́ pɛɛkǝɣɩ-m. Ye pɑ yelɑ pɑ mpɑɑŋ ɩsɑɣɑŋ, mɑɑ nɩɩnɑ-wɛɣɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ mɑ́ wii-wɛɣɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ mɑ́ tɑɣɑnɩ pɑ tɛtʋ.
15Pǝ kpɑɣɑʋ pǝnɛntɛ tɔ, mɑɑ kuli ɩsɛ nɑ mɑ́ ke ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ mɑ́ nɩɩkɩ sǝlǝmǝŋ wei ɩ tǝnɑ pɑ sǝlǝmǝɣɩ-m lonte tǝnɛ tǝ tɑɑ tɔ.
16Mɑ́ lǝsǝnɑ-tɛ nɑ mɑ́ pǝsɩ-tɛɣɛ mɑ nyǝntɛ sɩ mɑɑ wɛɛ tǝ tɑɑ kɛ́ mǝ hɛkʋ kɛ tɑm tɔɔ nɑ mɑ́ feŋiɣi tǝ tɔɔ, nɑ mɑ́ lɑkɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
17Pǝ kɑɑsɑ nyɑ́ tɔ, ye n tɔŋ teu, ɩsɩɩ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti, nɑ ń lɑkɩ pǝ tǝnɑ mpi mɑ tʋɣʋ-ŋ tɔ.
18Ɩlɛ nyɩ sɩ mɑɑ yele nɑ nyɑ́ ɑwulumpiitu lɑ toŋ ɩsɩɩ nɔɣɔ ŋkɑ mɑɑ sɩ́ɩ́ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti sɩ, ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔkǝnɑ ɩ kɑwulɑɣɑ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ.

19Amɑ ye ɩ́ kisɑ mɑ́ nɑ mɑ kiiŋ nɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ nɑ ɩ́ luŋiɣi-ɩ.
20Ɩlɛ mɑɑ lɛɛkɩ tɛtʋ nti mɑ hɑ-mɛ tɔ, nɑ mɑ́ lɔ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte pɑ yɑɑkǝnɑ mɑ hǝtɛ tɔ. Ɩlɛnɑ piitimnɑɑ tǝnɑ pɑɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ woŋ-wɛ.
21Wɑɑtʋ wei yǝlɑɑ kɑ́ tǝŋǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte tɩɩ tewɑ teu kɛ mpʋ tɔ tǝ kiŋ tɔ, sɔɣɔntʋ kɑ́ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ pɑ tɩ sɩ: Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ wɑkǝlɑ tɛtʋ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛɣɛ mpʋ?
22Ɩlɛ pɑɑ cɔ-wɛ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɔwɑ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lǝsɑ pɑ cɑɑnɑɑ kɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tɔ. Nɑ pɑ́ mɑtǝnɑ tɩɩŋ nɑ pɑ́ luŋiɣi-ɩ nɑ pɑ́ sɛɛkɩ-ɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kɔnɑ mpusinɑɑ pɑnɛ pɑ tǝnɑɣɑ pɑ tɔɔ.