Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ wulɑʋ Asɑ pǝyɑlʋ Sosɑfɑtɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ cɑɑ lonte nɑ ɩ́ nyɔɔsɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ yoolɑɑ kpekɑ kɛ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ. Nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɩ cɑɑ Asɑ kɑ lɛɛkɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ tɔ ɑ tɑɑ tɔtɔ.
3Tɑcɑɑ kɑ wɛ Sosɑfɑtɩ wɑɑlɩ kɛ́. Mpi tɔ, Sosɑfɑtɩ tɔmɑ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti ɩkpɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑwulɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ kɛ́, ɩ tɑ lɑɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ.
4Amɑ ɩ cɑɑlɑ ɩ tǝɣɩ sɩ ɩ́ nyɩ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ, nɑ ɩ́ tɔkɩ ɩ kiiŋ. Ɩ tɑ kɛɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ.
5Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lɑ nɑ Sosɑfɑtɩ kɑwulɑɣɑ lɑ toŋ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ hɑɑkɩ kʋcɔɔŋ, nɑ ɩ́ sʋʋ toŋ kɛ teu nɑ teeli.
6Nɑ Sosɑfɑtɩ lɑŋlɛ hɛɛnɑ Ɩsɔ tǝmlɛ lɑpʋ nɑ ɩ́ kpiisi Yutɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ tǝkɔtǝlɛnɑɑ nɑ pǝ tɩɩŋ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kʋsɑ ɩ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tili-wɛ sɩ pɑ́ sɛɣɛsɩ Yutɑ ɑcɑlɛɛ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ kiiŋ. Tillɑɑ mpɛ pɑ hǝlɑ ntɛ́ Pɛnɩ-Hɑyilɩ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Netɑneyɛlɩ, nɑ Mikɑyɑ.
8Nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ sɩɩ-wɛ. Pɛlɛ pɑ hǝlɑ ntɛ́ Semɑyɑ, nɑ Netɑniyɑ, nɑ Sepɑtiyɑ, nɑ Asɑyɛɛlɩ, nɑ Semilɑmɔtɩ, nɑ Yonɑtɑŋ, nɑ Atoniyɑ, nɑ Topiyɑ, nɑ Topɩ-Atoniyɑ. Nɑ kɔtǝlɑɑ nɑɑlɛ, Ɩlisɑmɑ nɑ Yolɑm.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kpɛnnɑ Tɑcɑɑ kiiu tɑkǝlɑɣɑ nɑ pɑ́ cɔɔ Yutɑ ɑcɑlɛɛ nɑ pɑ́ sɛɣɛsɩ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ sɔɣɔntʋ kpɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ Yutɑ tɔ pɑ kɑwulɑsɩ tǝnɑɣɑ sɔsɔm. Ɩlɛ pɑ tɑ yoonɑ Sosɑfɑtɩ.
11Hɑlǝnɑ Filiisi nyǝ́mɑ hɑ-ɩ kʋcɔɔŋ nɑ pɑ́ fɛlɩ-ɩ lɑmpuu kɛ liɣitee. Lɑɑlupunɑɑ nɑ́ kɔnɑ-ɩ ɩwɑɑŋ kɛ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (7700), nɑ pǝŋtʋlʋŋ kɛ mpʋ tɔtɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ toŋ sɔɔsɑɑ nɑ pǝ́ puki. Sosɑfɑtɩ ŋmɑ́ Yutɑ tɑɑ kɛ́ ɑcɑlɛɛ nɑ tɔɣɔnɑsɩ tǝsɩɩlɛ.
13Nɑ ɩ́ wɛɛnɑ wontu kɛ sɔsɔm kɛ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Nɑ ɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
14Pɛlɛ pɑ kpekɑ ntɔ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ. Yutɑ kpekǝle tɑɑ sɔsɑɑ ntɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300000) nyʋɣʋ tʋ Atǝnɑ.
15Atǝnɑ wɑɑlɩ kɛ́ yoolɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (280000) nyʋɣʋ tʋ Yohɑnɑŋ.
16Nɑ yoolɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ (200000) nyʋɣʋ tʋ Sikǝli pǝyɑlʋ Amɑsiyɑ. Amɑsiyɑ sɔɔlǝnɑ nɑ ɩ́ sʋʋ Tɑcɑɑ tǝmlɛ tɑɑ.
17Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ tɔtɔlɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ (200000) nyʋɣʋ tʋ Iliyɑtɑ.
18Iliyɑtɑ wɑɑlɩ nyǝŋ ntɛ́ yoou wontu tɔkǝlɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (180000) nyʋɣʋ tʋ Yosɑpɑtɩ.

19Mpɑ pɑɑ kɛ́ wulɑʋ yoolɑɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ tɔɣɔlɛ. Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ mpɑ ɩ kɑ sɩɩ koloosi ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ tɔ.