Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - 2 Kronikols

2 Kronikols 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Prist babadidi tupadi da wawaya na yadi wiisuwona maragasina Yawe God biidi sibera na gesiyakivinina bi sigeghomiirii da bera berona ghamana sibera da wawaya wiibata yadi kiki beradi siyaberabera da tarabiibiisaka siyapeepetedi na Yawe God yana bare, meko itoreireni da kabikabikuwayina Jerusalem kamone, na sividadabu kirakiiyeni.
15Wasina bi Jiuda damdi nosinosidinakim yadi God, Yawe na ivinuwapoya kirakii yana wawaya da yana Bare kiiravidiye, na sawariyonayona idarudi da yana wawaya siyikatagha wiitaratawatawanedi,
16bi gegha da, wawaya sigeghomiiri God yana sawariyonayona sivinamayedi da yana wiiyoyowana gesiyakabikarawayenina, bi yana peroperoveta simanivedi. Na Yawe God yana nuwapughu iragata kirakii, da gerubana awaki iyagudu bodenina.
17Na Yawe God, Babilon damdi yadi kiiwawo Nebukednesa idaru da iyagogona Jerusalem kwanatuna biidi da iyiaviyeni. Babilon iyo damdi sigeghomiiri da Jiuda kana tomotomogha woudi sivikasunughana bi bada iiyawogha Bare Kabikabikuwayina kamone na sirukwavina da nama sivikasunughana. Babilon iyo damdi getana Jiuda wawaya siyanuwaghanedina, toudi tomotomogha woudi da wasiwasike woudi sivikasunughana bi bada wawaya moramorabidi da wawaya gubagubagidi yawata. Yawe God, Jiuda damdi tupadi na kiiwawo Nebukednesa yana maragata rogune itoredi.
18Na sawara tupadi ghamadi da gisigisidi God yana bare kamone siyamakamake, na kiiwawo yana iyo tomotomogha sikawara siveramagha sinagho yadi kwanatu ghamana Babilonma. Bi kate Yawe God yana bare kana gararaba teya sikawara sinagho da kate kiiwawo da yana babada yawata yadi gararaba. Mmkodi sawara tupadi sikawara siveramagha Babilonma.
19Bi God yana bare kabikabikuwayina sigabuni bi Jerusalem kwanatuna akimama sigari na sikwouwiiririyi da kate bare ghamanakidi sigibu. Bi moura sawaridi nama siviberodi.
20Babilon kana kiiwawo yana iyo tomotomogha, Jiuda damdi iiyawogha yawayawiidi siyamakamakena sikabidi bi siberadi da biwa kabikabi wawayidi bi sinavedi Babilon kwanatune. Noko raghanine Jiuda damdi name siyamakamake na toudi sivibagubagurana da kiiwawo Nebukednesa da natunatuna teya siyabagibagiyedi patana da Pesiya kubura wiibada maragasina ikabi.
21Wasina bi Yawe God wonana peroveta Jerimaiya kawanama siyakanikanibu na irumaghatara: Da tanawa yana wiiyawiitaveyana gabudaridi na iviyawiitaveyana patana da bodu 70 sikovi.
22Wasina bi Pesiya kubura kana kiiwawo Sairus yana wiikiiwawo boduna dagudagune na, noko warana Yawe God peroveta Jerimaiya iyaverevereni na itubugha. Yawe God ibera da Sairus nuwanuwana irukawari na sisiya igiruma bi ivipora kubura tupadi yana wiibana rogune da wawaya akovina siyakabi.
23Mmkona metagha Pesiya kana kiiwawo Sairus iwona: Abama kana God, Yawe kubura tumtumpipinina tupana kana wiibadana iveregu. Bi bagibagi iveregu na yana Bare Kabikabikuwayina Jerusalem kwanatune anayoghani Jiuda kubura kamone. Yawe God yana wawaya iiyawogha sawiiwiini veramagha na rubana nabo sinaveramagha, bi Yawe yami God na tami yawata gwabimiye.