Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ nyɔɔsɑ ɩ kɑwulɑɣɑ. Ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ nɑ ɩ́ kʋsǝɣɩ ɩ nyʋɣʋ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sɑlʋmɔŋ kotɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ tɔm hʋʋlɑɑ nɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ.
3Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ kotɑ ɩ kiŋ tɔ pɑ́ polo tǝfɛɛnlɛ nte tǝ wɛ Kɑpɑwɔŋ tɔ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi kɑ lɑpɑ cokǝle nteɣe wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ tɩɩ wɛɛ.
4Wɑɑtʋ ɩnɩ Tɑfiiti kɑ tɛmɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kpɑɣɑʋ kɛ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim nɑ ɩ́ ponɑ-ɩ Yosɑlɛm. Nɑ ɩ́ sɩɩ lonte nte tǝ tɑɑ ɩ kɑ tɑɣɑnɑ-ɩ tɔɣɔ cokǝle tɑɑ.
5Amɑ ɩ sɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ cokǝle ɩsɛntɑɑ. Ntɛɣɛ Ulii pǝyɑlʋ Pǝsɑlɛlɩ wei ɩ kɛ́ Uu sɑɑlɩ tɔ ɩ kɑ lupɑ. Tǝnɑɣɑ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ Ɩsɔ.
6Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte tɩɩ wɛ tǝsulle cokǝle kiŋ tǝnɑ tɔ tǝ tɔɔ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ lɑpɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ nyɑɣɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ iyɑɣɑ (1000).
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɩɩ ɩ tɔɔ kɛ́ ɑhoo ɑnɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Sǝlǝmɩ-m mpi n cɑɑ sɩ mɑ hɑ-ŋ tɔ.
8Ntɛnɑ Sɑlʋmɔŋ cɔ-ɩ sɩ: Kʋpɑntʋ kɛ n lɑpɑ mɑ cɑɑ Tɑfiiti nɑ ń yele sɩ mɑ́ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
9Mpʋ tɔ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, lɑ nɔɣɔ ŋkɑ n kɑ sɩɩ mɑ cɑɑ Tɑfiiti tɔ. Mpi tɔ, piitim mpi pǝ tɔɔ n kpɑ-m wulɑʋ tɔ pǝ yǝlɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɑnyǝŋɑ.
10Ɩlɛ lɑ suulu nɑ ń hɑ-m lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ nyǝm nɑ mɑ́ cɛkǝnɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ kɛ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔɔ. Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ nɔɣɔlʋ kɑɑ pǝsɩ nyɑ́ yǝlɑɑ sɑmɑɑ ɩnɛ.
11Ntɛnɑ Ɩsɔ cɔ Sɑlʋmɔŋ sɩ: Timpi n tɑ sǝlǝmɩ-m wɛnɑʋ, yɑɑ teeli, yɑɑ nyɑ́ kolontunɑɑ ɩ́ sɩ, yɑɑ weesuɣu kʋtɑɣɑlʋɣʋ, ɩlɛnɑ ń sǝlǝmɩ-m lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ nyǝm sɩ ń pǝsɩ nɑ ń tɔɣɔnɑ kɑwulɑɣɑ kɛ mɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ mɑ kpɑ-ŋ wulɑʋ tɔ.
12Mɑɑ hɑ-ŋ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ nyǝm mpɩ, nɑ wɛnɑʋ, nɑ teeli, nɑ pǝ kǝlɩ ɑwulɑɑ tǝnɑ. Pɑɑ kʋpǝmɑ, pɑɑ nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kʋlɑ cokǝle cɔlɔ tǝnɑɣɑ Kɑpɑwɔŋ tǝfɛɛnlɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ Yosɑlɛm nɑ ɩ́ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kpeɣelɑ ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ pǝ kpɑɣɑnǝŋ nɑ pǝ́ lɩɩ kɛɛkɛnɑɑ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝlɛ (1400), nɑ kpɑɣɑnǝŋ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000). Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ pǝ tɑɑ lɛntɩ kɛ ɩ kiŋ kɛ Yosɑlɛm. Pǝ kɑɑsɑ nti ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ tǝlɛɣɛ timpi timpi pɑɑ tɑɣɑnɑɑ sɩ pɑ́ sɩɩ-tɩ tɔ.
15Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ liɣitee kɑ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɛɛ. Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ́ɑ́ tɔɔlɩ yem ɩsɩɩ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Sikomɔɔ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
16Icipiti nɑ Silisii pǝ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ pɑɣɑtǝlɑɑ pukɑɣɑ nɑ pɑ́ yɑkɩ Sɑlʋmɔŋ kpɑɣɑnǝŋ nɑ pɑ́ kɔŋnɑ.
17Liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑsǝtoso nɑsǝtoso (600) kɛ pɑɣɑtǝlɑɑ yɑkɑɣɑ Icipiti yoou kɛɛkɛnɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑkɩ kpɑɣɑnǝŋ kɛ nyǝɣǝtʋ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ (150). Pɑ yɑkɑɣɑ nɑ pɑ́ pɛɛtǝɣǝnɑ mpʋ tɔtɔɣɔ Hiti nɑ Silii pǝ ɑwulɑɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ tʋ́ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ ɩ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ.