Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tano taudia ese Iehoahasa, Iosia natuna, e abia, pavapava ai e halaoa Ierusalem ai, tamana gabuna ai.
2Iehoahasa ena mauri laḡanidia na ruahui-toi, e lohia matama negana ai; ia na hua toi hona e lohiava Ierusalem ai.
3Bena Aigupto pavapavana ese ena dagi e abia oho Ierusalem ai, bona heaiva na tano taudia edia amo e gwauraia, silver talent sinahu-ta bona gold talent ta.
4Bena Aigupto pavapavana ese Iehoahasa tadina Eliakim na Iuda bona Ierusalem pavapavana ai e halaoa, bona ladana e ha-idaua Iehoiakim. A Neko ese kakana Iehoahasa e abia, Aigupto e laohaia.
5Iehoiakim ena mauri laḡanidia na ruahui-ima, e lohia matama negana ai; ena lohia laḡanidia na gwauta-ta Ierusalem ai. Ia na Iehova, ena Dirava, vairanai e kara havara.
6Bena Nebukadnesara, Babulono pavapavana, ese e tuari henia, bona auri gadeadia ai e ḡuia, Babulono baine laohaia totona.
7Nebukadnesara ese danu Iehova ena dubu kohudia haida na Babulono e laohai, iena ruma badana ai e atodia Babulono ai.
8Iehoiakim ena kara oredia, kara dika-hereadia ia ese e kara, sivaraidia, bona hereva dikadia ia latanai e gwaurai, a itaia, idia na Israel bona Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore. Bena ia natuna Iehoiakini na e lohia, ia gabuna ai.
9Iehoiakini ena mauri laḡanidia na taurahani, e lohia matama negana ai; ia na hua toi dina gwauta hona Ierusalem ai e lohiava. Ia na Iehova vairanai e kara havarava.
10Bena gara-kau negana ai, King Nebukadnesara e hesiai, bena Babulono e hakaua lao; Iehova ena dubu kohudia herea-daedia danu e laohai. Bena kakana Sedekia na Iuda bona Ierusalem pavapavana ai e halaoa.
11Sedekia ena mauri laḡanidia na ruahui-ta, e lohia matama negana ai; ena lohia laḡanidia Ierusalem ai na gwauta-ta.
12Ia na Iehova, ena Dirava, vairanai e kara havara; bona peroveta tauna Ieremia, Iehova uduna herevadia e gwaurai tauna, vairanai se hahemanau.
13King Nebukadnesara ese e haduaia dainai ia na Dirava ladana ai vada e gwau hamata; to ia ese hari King Nebukadnesara e gwau edeede henia. Ia ese aiona e ha-aukaia bona lalona danu e ha-aukaia, Iehova, Israel Diravana, basine haḡerea.
14Hahelaḡa taudia badadia bona hanua taudia danu e gwau edeede dikadika, bese idau-idau edia kara dika-hereadia iboudiai e tohotohodia; bona Iehova ena dubu Ierusalem ai, ia ese vada e hahelaḡaia ḡauna, na idia ese e hamiroa.
15Iehova, senedia edia Dirava, ese hereva na ena gwaukau taudia ududia amo e siai havara-havara, badina be ia ese ena taunimanima bona ena noho gabuna e bogadia hisi.
16A vaia idia ese Dirava ena gwaukau taudia e ḡonaḡonalaidia, ena hereva e dadaraidia bona ena peroveta taudia e hevasehalaidia, ela bona Iehova ena badu e vara, ena bese taudia latadiai, ela bona asi ihanamo-louna dalana.
17Una dainai, ia ese Kaldea pavapavana e hakaua mai, idia ihadikadia totona. Ia ese edia eregabe taudia na dare amo e aladia mase, edia dubu ena helaḡa gabuna ai. Tauhau eiava hane-ulato, tau badana eiava tau burukana, se bogadia hisi; iboudiai na una tau imana ai e atodia.
18Bona Dirava ena dubu kohudia iboudiai, badadia bona maraḡidia, bona Iehova ena dubu ḡaudia herea-daedia, bona hanua pavapavana bona ena lohia taudia edia ḡau herea-daedia, iboudiai ia ese Babulono e laohai.

19Dirava ena dubu e doua, bona Ierusalem maḡuna e ḡigia dobi, bona ena ruma badadia iboudiai na lahi amo e dou, bona ena kohu ḡoeva-daedia iboudiai e habuadia tari.
20Dare amo e roho mauri taudia na ia ese e abidia mauri, Babulono e laohaidia; bena idia ese ia bona ia natuna isiaidia e lao heniva ela bona Parasa basileiana e gini matama.
21Unuheto Iehova ena hereva Ieremia uduna amo e gwauraia na vada e hamomokania, ela bona tano ese ena dina helaḡadia vada e moalelaidia. Una e haḡaḡaea dinadia iboudiai na e helaga, ela bona laḡani hitu-ahui e ore.
22Kurese, Parasa pavapavana, ena lohia laḡanina gini-gunana ai, Iehova ena hereva Ieremia uduna amo e gwauraia na anina baine vara totona, Iehova ese Kurese, Parasa pavapavana, e rohea; bena ia ese haheḡani ta e gwauraia ena basileia idoinai lalonai, bona e tore danu.
23Haheḡani na binai. Kurese, Parasa pavapavana, ini e gwau tomamu: Iehova, guba Diravana, ese tanobada basileiadia iboudiai vada e henigu, bona vada e haḡanigu, ena dubu auta baina haginia Ierusalem ai, Iuda tanona ai. Daika daika umui bogaragirnui ai na iena bese tauna, Iehova, ia ena Dirava, ese baine bamoa. Ia na baine dae lao.