Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sowɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ kɛ ɩ tɔɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ́ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ. Ɩ too kɑ kɛ́ Pɛɛsepɑ tʋ nɑ pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Sipiyɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑsɩ lɑpɑ Tɑcɑɑ luɣu tɛɛ nyǝntʋ kɛ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ weesuɣu pɩɩsɩ tǝnɑ tɑɑ.
3Ɩlɛnɑ Yoyɑtɑ yele nɑ wulɑʋ kpɑɣɑ ɑlɑɑ nɑɑlɛ, nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpiyɑ nɑ ɑlʋpiyɑ pɑɣɑlɛ.
4Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Sowɑsɩ mɑɣɑsɑ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
5Ɩlɛnɑ ɩ́ koti kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ cɔɔkɩ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ, nɑ ɩ́ mʋɣɩ liɣitee kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kiŋ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝnɑ mǝ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ. Amɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ pɑɑsǝnɑ lɔŋ.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ wulɑʋ yɑɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yoyɑtɑ, nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ cɑɑlɩ Lefii nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ mʋɣɩ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ yǝlɑɑ kiŋ kɛ liɣitee, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ tʋ Moisi nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ sɩɩʋ tɔ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝnɑ Ɩsɔ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ wɛ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɑkǝlɑsɩ tɔ?
7Mpi tɔ, ɑlʋ ɩsɑɣɑʋ Atɑlii nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ yelɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ́ nɑ tǝ wɑkǝlɩ. Hɑlǝnɑ pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ wontu kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑɑnɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Sowɑsɩ yɔɣɔtɑɑ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ ɑtɑkɑɑ, nɑ pɑ́ sɩɩ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ.
9Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɑlɩ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ kɑwulɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ sɩ, pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ kɔnɑ lɑmpuu wei Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi kɑ sɩɩwɑ wɑɑtʋ wei pɑ tɛsɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ sɑmɑɑ tǝnɑ tǝpɑɩ ponɑ pɑ lɑmpuu nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Hɑlǝnɑ ɑtɑkɑɑ su.
11Wɑɑtʋ wei pɑ pukinɑ ɑtɑkɑɑ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ wiili ɩ tɑɑ nɑ wulɑʋ nɔɣɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ liɣitee kɛ sɔsɔm. Nɑ wulɑʋ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ tǝmɑ pɑɑsǝnlʋ pɑ́ huti. Nɑ pɑ́ mǝŋnɑ ɑtɑkɑɑ kɛ ɩ lonte. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, yɑɑsi ɩnǝɣɩ pɑ lɑkɑɣɑ pɑɑ ɩfemle nte, nɑ pɑ́ hikiɣi liɣitee kɛ tuutuumɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ nɑ Yoyɑtɑ pɑ cɛlɑ liɣitee ɑnǝɣɩ tǝmlɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ kpɑɣɑ pɛɛ sɑɑkǝlɑɑ, nɑ kɑɑfǝntɑnɑɑ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ nɑ pǝ kʋsɛɛmʋɣʋ pǝ lutɑɑ sɩ, pɑ́ tɑɣɑnǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ tǝ́ lɑ́ teu.
13Ntɛnɑ tǝmlɑtɑɑ niki pɑ tǝmɑ nɑ pɑ nyǝm tǝnɑ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ teu nɑ tǝ́ mǝlɩ ɩsɩɩ tǝ wule tɑɑ.
14Wɑɑtʋ wei tǝmɑ tɛmɑ, ɩlɛnɑ ɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔnɑ liɣitee kʋkɑɑsɛɛ, nɑ pɑ́ cɛlɑ wulɑʋ nɑ Yoyɑtɑ. Nɑ pɑ́ lu wontu nti pɑ lɑkǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ Ɩsɔ sɛɛʋ wontu, nɑ kɔtʋɣʋ nyǝntʋ, nɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɔpʋnɑɑ. Pɑ lɑkɑɣɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ́, hɑlǝnɑ Yoyɑtɑ sǝm.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ kpɑtǝlɑ teu tǝkuŋkuŋku. Ɩ pɩɩsɩ yoosɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (130) ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ́.
16Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ kɑwulɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Mpi tɔ, ɩ kɑ lɑpɑ kʋpɑntʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ kʋsɩ Ɩsɔ nɑ ɩ tǝsɛɛlɛ pǝ nyʋɣʋ.
17Yoyɑtɑ sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ polɑɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Sowɑsɩ nɑ pɑ́ sɑmɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ nɩɩ pɑ tɔm ntɩ.
18Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɔ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɔm. Nɑ pɑ́ yele pɑ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ kɛ́ sɛɛʋ, nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tesikɑsɩ nɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ yelɑɑ nɑ Tɑcɑɑ mʋnɑ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.

19Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɔ kpɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ sɩ pɑ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ. Amɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ nɩɩnɑ-wɛ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Feesuɣu kʋlǝnɑ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ kɔtʋlʋ Sɑkɑlɩ. Nɑ ɩ́ sǝŋ sɑmɑɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ pepe tɔɔ kɛ́ ɩɩ tɔkǝɣɩ mɑ kiiŋ? Tɔʋ, timpi ɩ́ lɔ-m tɔ, ɩ́ kɑɑ wɑɑ. Mɑɑ lɔ-mɛ tɔtɔ.
21Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ kɛ kɔtʋlʋ Sɑkɑlɩ tɔɔ. Nɑ wulɑʋ yele nɑ pɑ́ yɑɣɑ-ɩ pɛɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑtɑɣɑ tɑɑ.
22Wulɑʋ kɑ sɔɔwɑ kʋpɑntʋ nti Yoyɑtɑ kɑ lɑpɑ-ɩ tɔ. Nɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ kʋ́ ɩ pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ. Wɑɑtʋ wei Sɑkɑlɩ cɑɑkɑɣɑ hɛɛʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Tɑcɑɑ nɑ́ nti pɑ lɑkɩ-m ɩsǝntɔ tɔ, nɑ ń hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ.
23Pǝnɑɣɑ sikɑɑ, ɩlɛnɑ Silii nyǝ́mɑ yoolɑɑ polo Sowɑsɩ kɛ yoonɑʋ, nɑ pɑ́ wɑtɩ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tilinɑ pɑ wontu tǝnɑɣɑ pɑ wulɑʋ kɛ Tɑmɑsɩ.
24Silii yoolɑɑ tɑɑ wɛɛ pɑɣɑlɛ. Yutɑ nyǝ́mɑ kɑ lɔwɑ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ tɔɣɔ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ Silii yoolɑɑ mpɛ pɑ niŋ tɑɑ. Sɑlǝkɑ wei Tɑcɑɑ tʋwɑ Sowɑsɩ tɔɣɔlɛ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii nyǝ́mɑ tɛɛwɑ nɑ pɑ́ yele-ɩ wɑhɑlɑ sɔsɔ tɑɑ, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kʋlɩ ɩ tɔɔ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ ɩ kɑto tɔɔ kɛ́ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ sǝm tɔɔ. Nɑ pɑ́ pimi-ɩ Tɑfiiti ɩcɑtɛ tɑɑ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ kɑwulɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ.
26Mpɑ pɑ kʋlɑ Sowɑsɩ tɔɔ tɔɣɔlɛ Amoni ɑlʋ Simeyɑtɩ pǝyɑlʋ Sɑpɑtɩ. Nɑ Mowɑpʋ ɑlʋ Simǝlitɩ pǝyɑlʋ Yosɑpɑtɩ.
27Pɑ ŋmɑɑ Sowɑsɩ pǝyɑlɑɑ hǝlɑ nɑ tɔmnɑɑ mpɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ yɔɣɔtɑ ɩ tɔɔ tɔ. Nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑnʋɣʋ tɔm kɛ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ, Awulɑɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ tɑkǝlɑɣɑ tɔ kɑ tɑɑ. Sowɑsɩ pǝyɑlʋ Amɑsiyɑ lɛɛtǝnɑ ɩ lonte kɛ ɩ sǝm wɑɑlɩ.