Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 2 Koleniko

2 Koleniko 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Tau antalasam babaꞌisadi mahudoꞌidi yo dodoga mate Yaubada hige ti sunusunumaꞌen. Nuꞌu hahaisa dodogadi edi laulau heyaheyayadi sa laulauwedi yo Guyau ena Dubu Yelusalem yai haꞌa ya fatabu, edi abiꞌabina doha luma gaibu.
15Afa wahawahadi edi Guyau yo edi Yaubada, fuya ouꞌouli ya liba fanuwa tagudi ena wasa tau lawendi lebedi yai, paꞌana ena dodoga yo ena Aba Miya, Dubu Tabuna, ya nuwatohatohaedi.
16In moho Yaubada ena liba sa ꞌwaiyoꞌoꞌen, ena wasa tau lawendi, sa ala liuliuhwaꞌedi, yo ena peloweta sa ita lidilidiyedi ee–, Yaubada ya manabalaꞌedi, be hige aba famamayona.
17Habahim Guyau, Babilon edi Kin, Nebukanesa, nuwana ya lafei, be edi tau hiyala Yelusalem taonna sa tulufi, be Diuda hewahewalidi Dubu Tabuna ganahewana yai, sa wunuidi baineti yai. Hige hewali, hasala e tautaulaꞌi hesa i mwahuli. Yaubada, mahudoꞌidi ya tole afuledi Nebukanesa nimana yai.
18Ginaulidi mahudoꞌidi, lalalaꞌi yo kikiluka, maisadi lalaꞌi Yaubada ena Dubu Tabuna yai, yo Kin maꞌena tau paisowa edi ginauli mahudoꞌidi sa lawedi Babilon.
19Yaubada ena Dubu Tabuna sa gabu yo Yelusalem ganana sa dem lopalopa, luma lalaꞌi mahudoꞌidi sa gabudi yo ginauli maisadi lalaꞌi, amainiya sa faheyayadi.
20Diuda dodogadi salumadi hige ti wunuidi na sa mwahuli mate sa lawedi Babilon be Kin ma nanatuna edi tau lau fayofayo ee–, Pesia, Babilon Nuꞌuna sa lei hafihafitidi, habahim, sa lau fayofayo tauwendi.
21Fuyanna Diuda edi tanohi yai sa miyamiya, mate bolima faligigi-luwaga ganahewana yai tanohina hige ti faꞌanyawasi. Na fuyana sa lawe hudoꞌiyedi Babilon yai mate tanohina sa ita afulen bee–, bolima 70. Be Guyau ena liba fasunuma peloweta Delamaiya lisina yai wa, ya fawananaha.
22Boliman bwaꞌibwaꞌina yai Sailusi ena fuya kin Pesia nuꞌuna yai, Guyau liba fasunuma peloweta Delamaiya haꞌa ya faliba mate ya fawananaha be Kin Sailusi nuwa ya lafei bena ya libalibaen yo ya uli.
23Somo Kin Sailusi ya libaen mate itete, “Guyau, Galewa Yaubadana, mate nuꞌu mahudoꞌina tanoꞌubu yai ya felegu yo ya fasinabogu bena ena Dubu Tabuna ai Yelusalem E ginauli, Diuda Nuꞌuna yai. Salumadi Yaubada enehena mate Guyau emi Yaubada haba maꞌemiu, mate au leu niya.”