Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ lɑpɑ mpi pǝ wɛ teu nɑ pǝ́ mɑɣɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ.
2Ɩ kpiisɑ tǝfɛɛnlɛnɑɑ nɑ timpi timpi cefelinɑɑ lɑɑkɩ tɔ. Nɑ ɩ́ yɔkɩ pɛɛ kʋsikee, nɑ ɩ́ sɛtɩ tesikɑsɩ kʋlɑlɑɑsɩ.
3Nɑ ɩ́ tʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ sɛɛ pɑ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ tɔkɩ ɩ kiiu nɑ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ.
4Asɑ kɑ kpiisɑ cefelinɑɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ tǝnɑ, nɑ tulɑɑlʋ tǝwɔtɛnɑɑ tǝnɑɣɑ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ kɑwulɑɣɑ cɑɣɑ tǝpɑmm.
5Nɔɣɔlʋ tɑ yoonɑ Asɑ kɛ pɩɩsɩ nsɩ sɩ tɑɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ yelinɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ. Hɛɛsʋɣʋ pɩɩsɩ nsɩ sɩ tɑɑ kɛ́ Asɑ tɑɣɑnɑ Yutɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ.
6Asɑ tɔmɑ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ: Tǝ́ ŋmɑ́ koloosi nɑ tǝ́ cɔɔnɑ ɑcɑlɛɛ ɑnɩ nɑ tǝ́ tʋ́ kʋkɑlǝsǝŋ. Mpi tɔ, tǝ tɔkɑ tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔm kɛ teu, nɑ ɩ́ yele nɑ tɑ́ tɛtʋ wɛ tɑ́ niŋ tɑɑ nɑ tǝ́ hɛɛsɩ. Ntɛnɑ pɑ́ sʋʋ tǝmlɛ tɑɑ nɑ pɑ́ tʋ́ tǝ nyʋɣʋ.
7Asɑ yoolɑɑ Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɔkɑɣɑ kpɑlǝŋ sɔsɔɔŋ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ tɔ, pɑɑ wɛ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300000) kɛ́. Nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ kɛ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (280000) nɑ pɑ́ tɔkɑ kpɑlǝŋ sǝkpeŋ, nɑ pɑ́ nyǝ́mɑ tɔɔŋ tɔm. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ, pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ́.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩtiyopii tʋ Selɑ kpɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ ɩ yoolɑɑ kɛ iyisi iyɑɣɑ (1000000). Ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300). Hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ Mɑlesɑ ɩcɑtɛ.
9Nɑ Asɑ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ pɩɩlɩ Sefɑtɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ Mɑlesɑ kiŋ.
10Ntɛnɑ Asɑ wiinɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ pǝ fɛɩ-ŋ kɑtɛ sɩ ń wɑɑsɩ ɩcɑmiyɑ ɩsɩɩ toŋ tʋ. Mpʋ tɔ, kɔɔ nɑ ń wɑɑsɩ-tʋ. Mpi tɔ, nyɑɣɑ tǝ tɛɛlǝɣɩ. Nyɑ́ hǝtɛ tɑɑ kɛ́ tǝ kpɑɑkɩ yoolɑɑ tuutuumɑ ɩnɛ ɩ tɔɔ. Hɑɩ, Tɑcɑɑ nyɑɣɑlɛ tɑ́ Ɩsɔ, tɑɑ yele sɩ yʋlʋ ɩ́ kǝlɩ-ŋ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ Ɩtiyopii yoolɑɑ tuli tɑpǝŋ, nɑ pɑ́ se Asɑ nɑ ɩ yoolɑɑ.
12Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ tʋ́ pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ tɑnɑ-wɛɣɛ Kelɑɑ. Nɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ tuutuumɑ, nɑ pǝ́ pɛlɩ pɑ niŋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kʋnɑ-wɛ nɑ ɩ yoolɑɑ nɔɣɔ. Nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ kuu pɑ wontu kɛ sɔsɔm.
13Nɑ pɑ́ lɛɛkɩ Kelɑɑ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ sɔɣɔntʋ kɑ́ pɩɩ ɑ tɑɑ yǝlɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kuu ɑ wontu kɛ tuutuumɑ.
14Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋlɩ tiikilɑɑ piitim tɔɔ, nɑ pɑ́ kuu heeŋ nɑ yooyoonɑɑ kɛ sɔsɔm. Nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.