Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ nɑ ɩ kʋpɑɣɑlɑɑ, nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ kotɑɑ sɩ, pɑ nɑɑkɩ sɩ pɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ pǝnɑɣɑ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ tɑɑ yɑɑ ɩsǝnɑ. Mpi tɔ, kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑɑ lɑpɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ, pɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ. Pǝ́cɔ́ yǝlɑɑ tɑɑ koti Yosɑlɛm. Ɩlɛ pɑ tɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ-ɩ ɩ tɔɣɔʋ nɔɣɔ tɑɑ. Mpʋɣʋlɛ lǝmɑɣɑsǝlɛ ńtɛ́ tǝ mɑɣɑ wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ. Nɑ pɑ́ tisi nɑ pɑ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ sɩ, pɑ́ kpeɣeli Yosɑlɛm nɑ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ tɔɣɔ-ɩ ɩsɩɩ pɑ sɩɩwɑ tɔ, pɑ wɛ pǝcɔɣɔ. Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ kʋsɑ tillɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ tɛtʋ tǝnɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ilim ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔ. Nɑ pɑ́ yɑɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ polo Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ pɑ́ tɔɣɔ ɑcimɑ ɑnɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ. Hɑlɩ Ɩsekiyɑsɩ tɩɩ ŋmɑɑ lɛɛtǝlǝnɑɑ nɑ ɩ́ yɑɑ kpekɑ wenɑ pǝ kɑɑsǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ nɑ ɩ kʋpɑɣɑlɑɑ pɑ tʋ niŋ kɛ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ. Nɑ tillɑɑ yɑsɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ mɛ ɩ́ fitɑ Asilii yoolɑɑ niŋ tɑɑ tɔ, ɩ́ mǝlɩ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ pɑ Ɩsɔ kiŋ. Nɑ Ɩsɔ kɑ́ mǝlɩ mǝ kiŋ.
7Ɩ́ tɑɑ kɛɛnɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑ nɩɩnɑ pɑ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ wɑkǝlɩ-wɛ ɩsɩɩ ɩ́ nɑɑkʋɣʋ tɔ.
8Ɩ́ tɑɑ lɑ kɑɑnɩɩtʋnɑɑ ɩsɩɩ mǝ cɔsɔnɑɑ. Ɩ́ nɩɩnɑ-ɩ nɑ ɩ́ mǝlɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte ɩ tɑɣɑnɑ tɑm tɔɔ tɔ tǝ tɑɑ. Nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ. Ɩlɛ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ wenɑ ɩ mʋnɑ-mɛ tɔ ɑ kɑ́ hɛɛ.
9Ye ɩ́ mǝlɑ Tɑcɑɑ kiŋ, kolontunɑɑ mpɑ pɑɑ kúú mǝ nyǝ́mɑ kɛ yomle tɔ, pɑɑ yele-wɛ nɑ pɑ́ mǝlɩ cǝnɛ. Ye mɩɩ kɛɛsǝnɑ Tɑcɑɑ tɔɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑɑ lɔ-mɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́ nɑ ɩ wɛ suulu.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ cɔɔwɑ Ɩfǝlɑyim nɑ Mɑnɑsee pɑ tɛtʋ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Hɑlǝnɑ Sɑpulɔŋ kpekǝle tɑɑ. Amɑ yǝlɑɑ tʋʋ-wɛɣɛ nɑ pɑ́ woŋ-wɛ.
11Pɑɑ nɑ mpʋ, Asɛɛ nɑ Mɑnɑsee nɑ Sɑpulɔŋ pɑ kpekɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑwɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ́ tǝŋ wulɑʋ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kʋsǝsɩɩtʋ ɩsɩɩ ɩ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ tuutuumɑ nɔɣɔlʋ ɩ kotɑ Yosɑlɛm kɛ pǝnɑɣɑ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ Kʋkʋsʋm fɛɩ potopoto ɑcimɑ.
14Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ kpɛsʋɣʋ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ. Nɑ pɑ́ kpɛnnɑ tulɑɑlʋnɑɑ tǝwɔtɛnɑɑ, nɑ pɑ́ lɔ Setǝlɔŋ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋwɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ wontu kɛ ɩsɔtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti wule. Kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑɑ wɛ ɑsilimɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ fɛɛlɛ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ lɑ́ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Nɑ pɑ́ lɑ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
16Pɑ pɑɑsǝnɑ pɑ tǝmɑ kɛ tɑm kɛ́ ɩsɩɩ Ɩsɔ yʋlʋ Moisi kiiu wɛʋ tɔ. Nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ cɛlǝɣɩ kɔtǝlɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tɔlɑ cɑlǝm. Nɑ pɛlɛ pɑ́ pǝlǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ.
17Sɑmɑɑ tɑɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ lɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ sɩ pɑ́ lɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ pɑɑsɑɣɑnɑ tɔlɑ lɛntʋɣʋ kɛ mpɑ pɑ tɑɑ mʋnɑ sɩ pɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ tǝmɑ kɛ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ tɔ pɑ lonɑ tɑɑ.
18Ɩfǝlɑyim, nɑ Mɑnɑsee, nɑ Ɩsɑkɑɑ, nɑ Sɑpulɔŋ pɑ kpekɑ yǝlɑɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ tɑ lɑtɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Pǝyele pɑ tɛmɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ tɔɣɔʋ. Anɩ pǝ kisinɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ sǝlǝmǝnɑ-wɛ sɩ:
19Hɑɩ, tɑ́ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, wii mpɑ pɑ kɑɑsǝɣɩ pɑ tɩ nɑ lotu kʋlʋmtʋ sɩ pɑ́ nyɩ nyɑ́ luɣu nyǝntʋ tɔ. Pɑɑ pɑ tɑ lɑ tɩ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ.
20Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ mʋ Ɩsekiyɑsɩ sǝlǝmʋɣʋ, nɑ ɩ́ yele pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Yosɑlɛm kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ pɑ́ tɔkɩ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ kɔtǝlɑɑ pɑ sɑŋ Tɑcɑɑ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku nɑ cǝmǝŋ hɑŋɑɑ.
22Ɩlɛnɑ Ɩsekiyɑsɩ kpɑɑsɩ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɑkɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔ pɑ ɑpɑlʋtʋ. Kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tǝcu kɛ́ yǝlɑɑ tɔkɑɣɑ ɑcimɑ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑsɩ nɑ pɑ́ sɑŋ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ yontu.

23Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ mɑɣɑsɑɑ sɩ pɑ́ sɔɔsɩ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔtɔ. Nɑ pɑ́ lɑ mpʋ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
24Mpi tɔ, Ɩsekiyɑsɩ kɑ cɛlɑ sɑmɑɑ kɛ lɑtǝcɛnɑɑ iyɑɣɑ (1000), nɑ heeŋ kɛ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7000). Nɑ kʋpɑɣɑlɑɑ nɑ́ɑ́ cɛlɛ-ɩ lɑtǝcɛnɑɑ iyɑɣɑ (1000) nɑ heeŋ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000). Pǝlɛ pǝ pɑɑsi kɔtǝlɑɑ tuutuumɑ lɑpɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ.
25Yǝlɑɑ tǝnɑ lɑŋɑ kɑ hɛɛnɑ, pɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ. Hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kɔmɑ ɑcimɑ tɔɔ tɔ. Nɑ mpɑ pɑ tɛmɑ Yutɑ tɑɑ kɛ́ cɑɣɑʋ tɔ.
26Yosɑlɛm tɑɑ yǝlɑɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɑ wɛnɑ tǝ mpɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, pǝ kpɑɣɑʋ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Tɑfiiti pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ pɔɔlɛ tɑɑ, nɑ pǝ́ kɔɔ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ. Pɑ tɑ tɔɣɔtɑ ɑcimɑ ɑnɩ ɑ tɑkɑ kɛ́ ɩcɑtɛ tɑɑ.
27Pǝ tɛmɑ ɩlɛnɑ Lefii kɔtǝlɑɑ kʋlɩ nɑ pɑ́ wiinɑ Ɩsɔ sɩ: Kooli sɑmɑɑ kɛ kʋpɑntʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ nɩɩ pɑ kʋsǝlǝmʋtʋ nɑ ɩ́ mʋ pɑ nɔɔsɩ kɛ ɩ tǝcɑɣɑlɛ tɑɑ.