Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ (55) kɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ kɛɛnɑ piitimnɑɑ mpɑ Ɩsɔ kɑ tɔɣɔnɑɑ nɑ pǝ́ fɛɛ-wɛ tɔ pɑ lɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ.
3Hɑlǝnɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ kɛ tǝkɔtǝlɛnɑɑ mpɑ ɩ cɑɑ Ɩsekiyɑsɩ nɑɑ yɔkɑɑ tɔ. Nɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Pɑɑlǝnɑɑ tɔ ɩ tǝlɑɑlɛnɑɑ, nɑ ɩ́ sɑɑkɩ tesikɑ kʋlɑlɑɑɣɑ nɑ ɩ́ luŋiɣi ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ.
4Nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tǝlɑɑlɛnɑɑ lɛmpɑ kɛ Yosɑlɛm Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte Tɑcɑɑ kɑ tɔmɑ sɩ ɩnɩ ɩ kɑ cɑɣɑ tǝ tɑɑ kɛ́ tɑm tɔ.
5Nɑ ɩ́ siki ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ tǝlɑɑlɛnɑɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑsɩ nɑɑlɛ tɔɔ.
6Hɑlǝnɑ Mɑnɑsee wɔ́ ɩ piyɑ kɛ kɔkɔ kɛ tʋɣʋ Hinom tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Nɑ ɩ́ lɑkɩ tɩɩtʋ nɑ topotopo pǝ tǝmɑ ɑnɩ ɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ sʋsɩ kɔɣɔnɑŋ. Mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ ɩ lɑkɑɣɑ tɑm. Ɩlɛnɑ pǝ kpɑ Ɩsɔ kɛ pɑ́ɑ́nɑ́.
7Nɑ ɩ́ sɑɑkɩ tʋɣʋ nɑ ɩ́ sɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Pǝyele Tɑcɑɑ kɑ tɛmɑ Tɑfiiti nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ heeluɣu sɩ: Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nte mɑ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tǝnɑ tɑɑ tɔ tǝ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ mɑɑ cɑɣɑ tɑm kɛ́ mɑ yǝlɑɑ hɛkʋ.
8Ye Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tɔkǝɣɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ kiiŋ wei Moisi hʋlɑ-wɛ tɔ, mɑ kɑɑ yele nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛɣɛ tɛtʋ nti mɑ hɑwɑ pɑ cɔsɔnɑɑ tɔ tǝ tɑɑ.
9Amɑ Mɑnɑsee nɑ́ yelɑɑ kɛ́ nɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ kǝlɩ ɩsɩɩ piitimnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ kpiisɑɑ nɑ pǝ́ fɛɛ mpɛ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ. Amɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ ke ŋkpɑŋʋɣʋ.
11Kɛnɑ ɩ́ yele nɑ Asilii wulɑʋ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔɔ, nɑ pɑ́ kpɑ Mɑnɑsee nɑ pɑ́ tʋ ɩ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ ŋkpɑsɩ, nɑ pɑ́ hɔkɔ-ɩ ɑlukpɑlɑ kɛ teu, nɑ pɑ́ tɛɛnɑ Pɑpiloni.
12Mpʋɣʋlɛ Mɑnɑsee lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ nɑ ɩ́ pɑsɑ ɩ tǝɣɩ sɔsɔm nɑ ɩ́ wiinɑ ɩ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩ:
13Nyǝnɩ mɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ ɩ kʋsǝlǝmʋtʋ nɑ ɩ́ mǝŋnɑ-ɩ Yosɑlɛm kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ Mɑnɑsee cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ tike ntɛ́ Ɩsɔ.
14Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Mɑnɑsee ŋmɑwɑ koluŋɑ kʋkʋlɑɣɑ kɛ Tɑfiiti tɛ nɑ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ tɔɔ. Nɑ kɑ́ tǝŋnɑ Kihɔŋ lʋm sɛɛlʋ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ, nɑ kɑ́ mɑlɩ Setǝlɔŋ tɛtɛkǝlɛ nɑ Ofɛlɩ, hɑlǝnɑ tiinɑ nɔnɔɣɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sɩɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ kɛ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
15Nɑ ɩ́ lǝsɩ tʋɣʋ Kʋsɑɑkʋɣʋ ŋku ɩ kɑ sikɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ yɔkɩ cefelinɑɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ mpɑ ɩ kɑ ŋmɑwɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pulɑɣɑ tɔɔ nɑ Yosɑlɛm tɔ, nɑ ɩ́ lɔ pǝ hɔɣɔlǝŋ kɛ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ.
16Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ ɩ́ lɑ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nɑ sɑmtʋ pǝ kɔtɑsɩ. Nɑ ɩ́ tɔ́ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ.
17Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, yǝlɑɑ lɑkɑɣɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tike kɛ kɔtɑsɩ kɛ tǝkɔtǝlɛnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ tɑɑ.
18Pɑ kɛɛsɑ Mɑnɑsee tɔm lɛntɩ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pɑɑ sǝlǝmʋɣʋ ŋku ɩ sǝlǝmɑ Ɩsɔ nɑ tɔmnɑɑ mpɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɑ pɑ́ heeli-ɩ tɔ.

19Pɑɑ ɩsǝnɑ Ɩsɔ mʋwɑ ɩ kʋsǝlǝmʋtʋ tɔ, nɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔm. Nɑ ɩsǝnɑ ɩ ŋmɑwɑ cefelinɑɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ nɑ ɩ́ siki pǝ lɛɛsǝŋ tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ ɩ nɑwɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ, pɑ kɛɛsɑ pǝ tǝnɑɣɑ Hosɑyi tǝmɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
20Mɑnɑsee sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Amɔŋ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
21Amɔŋ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ kɛ pɩɩsɩ nɑɑlɛɣɛ Yosɑlɛm.
22Nɑ ɩ́ lɑ́ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Mɑnɑsee. Ɩ lɑɑ ɩ cɑɑ tɩɩŋ.
23Pǝyele ɩ tɑ nɑ sɩ ɩ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ kɑ nɑʋ ɩ́lɛ́ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Hɑlɩ ɩnɩ ɩ nyǝntʋ tɛɛ ɩlɛɣɛ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Amɔŋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kʋlɑ ɩ tɔɔ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
25Amɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋwɑ mpɑ pɑ kʋ-ɩ mpʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɛɛtɩ ɩ pǝyɑlʋ Sosiyɑsɩ kɛ ɩ lonte.