Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ɛ túótɛ́ Sosiɑsi birɛ Yoɑkɑsi, kɛ́duɔ́ nkòo túótɛ́ o cicɛ fɔ̃̀tìrì kɛ́ntú okpɑ̀ɑ̀tì Sedisɑdɛmmu.
2Yoɑkɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bo Sedisɑdɛmmu.
3Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛko ò pĩ nkɛ́duɔ́ nkɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nhò yietì dɑ̀mpóò, nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì cìdóò sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), nɛ̀ mɛsɔɔ ncìdóò sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
4Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ Yoɑkɑsi nɑntɛ̀ Ediɑkimmu kɛ́duɔ́ nkòo bo ntú Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ o yètìrì kɛ́ nhò yu kɛ tú Sosɑkimmu. Kɛ̀ Nɛko kònnɛ̀ o kóo kótì Yoɑkɑsi Esibiti.
5Sosɑkimmu do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nho tũ nkù í dɔ́ dɛ̀.
6Kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ ò do mudoò kóò pĩ nkɛ́pítínnɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó mɛfĩmmɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni,
7kɛ́ntɔnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì, kɛ́ kò nkɛ́ tì tɑnnɛ́ o kó tɛbɔɔcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
8Sosɑkimmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ, isɔkɛ kpɛrɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, nɛ̀ tìì ò tùɔ̀kɛní dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ pɑ́tɛ miɛkɛ. O birɛ Sosɑkinni weè do sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.
9Sosɑkinni do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛwe tɛpíítɛ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu, kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀.
10Dibenni pɑ̀nnì yɛ̀tìní dìì mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ ò pĩ́ nkɛ́kònnɛ̀, kɛ́ntɔnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛnkpetì. Kòo túótɛ́ o cicɛ nɑntɛ̀ Sedesiɑsi kɛ̀ weè ntú okpɑ̀ɑ̀tì Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
11Sedesiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu.
12Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kunku ò tũ nkù, ò í nkɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii ììkɛ̀, wenwe ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ́ɑ́nnɛ̀ wè kòò ò nɑ̀ɑ́.
13Kòo yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ kpɛti. Nɛbukɑnnɛsɑɑ do duɔ́ nkòo ò dɔúnnɛ̀mu dinùù kɛ́ yú Kuyie nyètìrì, kɛ bo nyíé nho kpɛti. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kòo kpénkùnnɛ o to kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
14Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ sṹṹ mbɛ̀ bo nyetírímɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti, kɛ́tũnnɛ ibotí tɛì dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ kpɛrɛ, kɛ́cɑkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ do cɑ̃̀ńnɛ́ tɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
15Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù do dɔ́mu kɛ́dɛɛtɛ́ ku nìtìbɛ̀ nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ntũɔ̃̀nní ku tɔ̃rɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ yɛ̀ bɛ̀ cɑú.
16Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ndɑú ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ bɛ̀ sènku kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́, nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yɑ̀ɑ bɛ̀ cɔ̀útɛ́nɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í mmɔkɛ bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ kɛ̀ còńnɛ́.
17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ do mudoò kɛ́kuɔ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ nɛ̀ bɛbɛ́mbɛ̀ nɛ̀ isɑpùmbí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ sidɑkóó, kɛ́ mbɛ̀ kɔ̀ùtìnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkoo, bɑ́ ò í nsùɔ́ nhòmɔù. Kuyie nkuù do bɛ̀ nhò duɔ́ mbɛmɔu.
18Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ ɛí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì tidiɛtì nɛ̀ tisɑ́m̀pɔ́tì nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì, nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kpɛti, dɛmɔu kɛ́ dɛ̀ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.

19Kòo cɔ́u nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́puɔ Sedisɑdɛmmu kó kuduotí kɛ́cɔ́u ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛkperíbɛ̀ kpɛsi, kɛ́cɑkɛ dihɛì kó tinɛnsɑ̀ɑ̀tì timɔu,
20kɛ́pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ do yentɛ́ yentɛ́ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́ mɛ nyĩ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o bí, kɛ̀ bɛ̀ ntú tidɑɑtì kɛ̀ Pɛrɛsi kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu yɑ̀ɑ cɔutɛ́nɛ̀ tikpɑ̀tì.
21Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii tì dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Kù do ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ ɛì diì yóó dɔúnko yɛbie nsipísìyiekɛ̀ miɛkɛ, kɛ́fɔ́ɔ́ nsiom̀pùsì kó yɛbie mbɛ̀ nɑ mbɑɑ̀ nyɛ̀.
22Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ nkɛ kɛ̀ Kuyie nni ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ kù do nɑ̀kɛ́ tì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii, kòo tì wɑ̃̀ri. Mɛm̀mɛ Kuyie mbɛnkɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi ò dò nkɛ́dɔɔ̀ tì, kòo tì wɑ̃̀ri kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑri yɛpɑ́tɛ o ɛì dimɔu kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀:
23Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kùù n duɔ́ nyɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kutenkù kɛ̀ n yɛ̀ bɑkɛ́, kuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu Kuyie nkɔbɛ kù ndi bonɛ̀ kɛ̀ di kò Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.