Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosiyɑsɩ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ wule, nɑ pɑ́ kʋ́ pǝ ɩwɛɛsɩ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ kɔtǝlɑɑ kɛ pɑ tǝmɑ nɑ ɩ́ sɔɔsɩ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ: Ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
3Nɑ ɩ́ heeli Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ sɑmɑɑ kɛ kiiŋ nɑ pɑ́ lɑkɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ tɔ sɩ: Ɩ́ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Tɑfiiti pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑwɑ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ tɑsɑ-ɩ hɔɣɔlʋɣʋ. Pǝnɛntɛ ɩ́ pɑɑsǝnɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝmlɛ, nɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
4Ɩ́ fɑɣɑ mǝ tɑɑ ɩsɩɩ mǝ lʋlʋŋ nɑ mǝ tǝmlɛ kpekɑ wɛʋ tɔ, ɩsɩɩ Tɑfiiti nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ pɑ kɛɛsʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ.
5Nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ mǝ yǝlɑɑ kpekɑ nɑ ɩ́ polo Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ sǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ pɑ lʋlʋŋ tɔ.
6Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɔtɑsɩ. Mpʋ tɔ, ɩ́ lɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ, nɑ ɑcimɑ lɑ teu ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi tɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosiyɑsɩ lǝsɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑlɑkǝŋ tɑɑ kɛ́ ɩwɛɛsɩ nɑ pinɑsɩ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000) nɑ ɩ́ hɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kotɑɑ tɔ sɩ pɑ́ lɑnɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɔtɑsɩ, nɑ nɑɑŋ kɛ iyisi tooso (3000).
8Ɩlɛnɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ hɑ sɑmɑɑ nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ tɔlɑ tɔtɔ. Nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pɑɑsǝnlɑɑ, Hilikiyɑ, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Yehiyɛlɩ pɛlɛ pɑ́ hɑ kɔtǝlɑɑ kɛ ɩwɛɛsɩ nɑ pinɑsɩ kɛ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso (2600), nɑ nɑɑŋ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) sɩ pɑ́ lɑnɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɔtɑsɩ.
9Ɩlɛnɑ Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ Konɑniyɑ nɑ ɩ newɑɑ nɑ Semɑyɑ nɑ Netɑneyɛlɩ nɑ Hɑsɑpiyɑ nɑ Yeyiyɛlɩ nɑ Yosɑpɑtɩ pɛlɛ pɑ́ hɑ pɑ tɛɛtʋnɑɑ kɛ ɩwɛɛsɩ nɑ pinɑsɩ kɛ iyisi kɑkpɑsɩ (5000) nɑ nɑɑŋ kɛ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500).
10Ɩsǝnɑ pɑ tɑɣɑnɑ ɑcimɑ tɔɣɔlɔ. Kɔtǝlɑɑ nɑ́ sǝŋɑ pɑ tǝsǝŋlɛ kɛ́, nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ pɑ kpekɑ tɑɑ ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ sɩɩʋ tɔ.
11Ɩlɛnɑ pɑ́ lɛntɩ ɩwɛɛsɩ nɑ pinɑsɩ, nɑ pɑ́ cɛlǝɣɩ kɔtǝlɑɑ kɛ cɑlǝm nɑ pɑ́ pǝlǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ litiɣi wontu tɔnǝŋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɩɩ tɔlɑ nɑ ɑ mpɑɑ, ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ lɑtǝcɛnɑɑ mpɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lʋlʋŋ fɑɣɑɑ tɔɣɔ teitei, ɩsɩɩ pǝ wɛʋ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ Moisi cɛlɑɑ tɔ kɑ tɑɑ tɔ.
13Nɑ pɑ́ wɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɩwɛɛsɩ ɩsɩɩ pɑ tɩɩ lɑkɩ tɔ. Pǝ kɑɑsɑ kɔtɑsɩ tɔlɑ lɛnnɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tǝsɩ-yɛɣɛ tiipee nɑ sǝlǝpɑnɑɑ yɑɑ wontu lɛntɩ tɑɑ. Nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ lɔŋ.
14Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑɑsǝnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ nyǝm. Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ wɔkɑɣɑnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ nim cɔlɔ nim cɔlɔ kɔtɑsɩ lɛnsǝnɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ lɑkɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
15Asɑfɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ yonyoolɑɑ nɑ́ wɛ pɑ tǝmɑ tɑɑ, ɩsɩɩ Tɑfiiti nɑ Asɑfɩ pɑɑ sɛɣɛsʋɣʋ tɔ. Nɑ wulɑʋ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ Hemɑŋ nɑ Yetutuŋ nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ kɛ pɑ nyǝnɑ tɑɑ. Pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ kʋlɩ. Mpi tɔ, Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ lɑkɑɣɑ pɛlɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ tɔtɔɣɔ.
16Ɩsǝnɑ pɑ tɑɣɑnɑ Tɑcɑɑ ɑcimɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ tɔɣɔlɛ. A tɔɣɔʋ nɑ ɑ kɔtɑsɩ lɑpʋ lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Sosiyɑsɩ sɩɩʋ tɔ.
17Tɛɛʋ ɑcimɑ ɑnɩ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kotilɑɑ tǝnɑ tɔɣɔ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
18Too pǝ kpɑɣɑʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Sɑmiyɛɛlɩ wɑɑtʋ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ tɑɣɑnǝtɑ ɑcimɑ ɩsɩɩ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ sǝnɑʋ Sosiyɑsɩ nɑ pɑ́ lɑ́ tɔ.

19Sosiyɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ pǝlefɛɩ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɑnɩ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Sosiyɑsɩ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑnʋɣʋ. Ɩlɛnɑ Icipiti wulɑʋ Neko kpɑɣɑ ɩ yoolɑɑ nɑ ɩ́ tǝŋnɑ Kɑɑkemisi kɛ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ tɔɔ nɑ pɑ́ polo yoou. Ntɛnɑ Sosiyɑsɩ mɑɣɑsɩ ɩsɩɩ ɩ́ kɑɣɑtɩ-wɛ.
21Ɩlɛnɑ Neko tili nɑ ɩ́ pɔɔsɩ Yutɑ wulɑʋ sɩ: N tɑŋǝɣɩ-m suwe? Pǝ tɑɣɑ nyɑɣɑ mɑ kɔŋ yoonɑʋ. Amɑ mɑ kolontu lɛlʋ kɛ́. Hɑlɩ Ɩsɔ heelɑ-m sɩ mɑ́ lɑ tǝcɑʋ. Mpʋ tɔ, Ɩsɔ wɛ mɑ wɑɑlɩ kɛ́. Ye n kɑɣɑtɑ-m ɩ kɑ́ kʋ-ŋ.
22Pɑɑ nɑ mpʋ Sosiyɑsɩ tɑ nɩɩ. Pǝ́cɔ́ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ heelinɑ-ɩ tɔm ntɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosiyɑsɩ yʋsɑ ɩ tɩ nɑ ɩ polo Mekito tɛtɛkǝlɛ tɑɑ sɩ pɑ́ yoo.
23Ɩlɛnɑ nɔɣɔlʋ hiki-ɩ nyǝ́mlɛ kɛ tǝyoole tǝnɑ. Nɑ ɩ́ tɔ́ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ lɩɩnɑ-m mɑ nɩɩkɩ wʋsɑsɩ kɛ teu kɛ́.
24Nɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ lǝsɩ-ɩ ɩ kɛɛkɛ tɑɑ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ lɛɛlʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kpeenɑ Yosɑlɛm nɑ ɩ́ sɩ́ tǝnɑ. Nɑ pɑ pimi-ɩ ɩ cɔsɔnɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ nɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ wii-i.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Selemii wii-ɩ lǝyɑɣɑ wulɑ. Nɑ pǝ kpɑɣɑ kʋyɑŋku nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ yonyoolɑɑ ɑpɑlʋ nyǝ́mɑ nɑ ɑlʋ nyǝ́mɑ yookɩ-tǝɣɩ. Hɑlɩ tǝ wɛ lǝyɑɣɑ wulɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
26Sosiyɑsɩ tɔm lɛntɩ, pǝ kpɑɣɑʋ tǝ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tǝ tǝnɑɣɑ tɔ, tǝ wɛ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ ɩsǝnɑ Sosiyɑsɩ tǝŋɑ Tɑcɑɑ kiiŋ kɛ teu tɔ.