Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑpɑ tɛtʋ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ nɩɩwɑ Sɑlʋmɔŋ hǝtɛ yɑɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo Yosɑlɛm sɩ ɩ pɔɔsǝɣɩ-ɩ tɔmnɑɑ kɑtɛ nyǝntʋ, nɑ ɩ́ nɑ ɩ nyǝm tǝnɑɣɑ. Ɩ wɑɑlɩ sɑmɑɑ kɑ wɛ tuutuumɑ kɛ́. Yooyoonɑɑ sǝɣǝlɑ tulɑɑlʋnɑɑ nɑ wʋlɑ kɛ sɔsɔm, nɑ liɣitee pɛɛ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ ɩ́ pɔɔsɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ tɔmnɑɑ mpɑ ɩ kɑ tɑɣɑnɑɑ tɔ.
2Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ cɔ tǝ tǝnɑ ɩ tɑ sɔɔ pɑɑ kʋlʋmʋɣʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ nɩɩnɑ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ Sɑlʋmɔŋ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔm, nɑ ɩ́ sɑ́ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ ŋkɑ ɩ ŋmɑwɑ tɔ.
4Nɑ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ pɑ sɑɑkɑɣɑ tɔ, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝsʋʋlɛnɑɑ, nɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ kʋnyɔnyɔɔm tɑllɑɑ wontu kususuutu. Nɑ ɩ́ nɑ́ tɔtɔɣɔ ɩsǝnɑ wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ pɩɩlǝɣɩ nɑ pɑ́ kpɑɑkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ, nɑ pǝ́ lɑpɩ-ɩ piti nɑ pǝ́ mɔtɩ ɩ nɔɣɔ.
5Ntɛnɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ ɩ́ tɔ sɩ: Pɑ kɛɛsɑ-m nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔm kɛ hɑtoo mɑ tɛtʋ tɑɑ. Amɑ mɑ ɩsɛ tɑɑ nɑtɑ, ɩlɛ mɑ tɑ mʋ-tɩ. Pǝyele pɩɩ kɛ́ tɑmpɑnɑ kɛ́. Hɑlɩ pɑ tɑ tɩɩ heelim nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ hɔɣɔlʋɣʋ. Pǝ tɛɛwɑ ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ-m tɔ tǝcɑɣɑcɑɣɑ.
7Nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩwɑ leleŋ kɛ́. Mpi tɔ, pɑ wɛ nyɑ́ kiŋ nɑ pɑ́ nɩɩkɩ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔm kɛ tɑm.
8Mɑ sɑmɑ nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lǝsɑ-ŋ sɩ ń tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ nɑ ɩ hǝtɛ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ. Ɩsɔ ɩnɩ ɩ sɔɔlɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ́, nɑ ɩ cɑɑ sɩ pɑ́ wɛɛ tɑm tɔɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ kpɑ-ŋ pɑ wulɑʋ nɑ ɩ́ tʋ-ŋ sɩ ń tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ ń lɑkɩ kʋsiɣisim.
9Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑpɑ wulɑʋ ɩnɩ ɩ hɑwɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ wʋlɑ kɛ tɔɔnǝnɑɑ tooso nɑ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ tulɑɑlʋ kɛ sɔsɔm, nɑ liɣitee pɛɛ tɔtɔ. Too tɔ nɔɣɔlʋ tɑ nɑtɑ tulɑɑlʋ ɩsɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Hilɑm tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ Sɑlʋmɔŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ polɑ Ofii tɔ, pɑ kɔnɑ wʋlɑ nɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ liɣitee pɛɛ.
11Kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kɑ lɑpɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tǝkpɑlɛ. Nɑ pɑ́ sɑɑkɩ-sɩ tɔtɔɣɔ sɑŋkʋnɑɑ nɑ cǝmǝŋ kɛ yonyoolɑɑ. Too tɔ, pɑ tɑ nɑtɑ pʋlʋ ɩsɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ hɑwɑ ɑlʋ ɩnǝɣɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ nɑwɑ nɑ ɩ sǝlǝmɩ-ɩ tɔ. Hɑlǝnɑ pǝ́ tɛɛ ɩsɩɩ ɑlʋ kɑ hɑ ɩnɩ tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
13Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ, wʋlɑ tɔɔnǝnɑɑ hiu kɛ pɑ kɔŋnɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ.
14Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ kɑɑsɩ mpi mpi tɑɑtǝlɑɑ fɛlɑɣɑ-ɩ wontunɑɑ tɔɔ tɔ. Nɑ wʋlɑnɑɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nti ɩ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ lɑɑlupunɑɑ ɑwulɑɑ nɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ tɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ lu wʋlɑ kʋsitu kɛ kpɑlǝŋ kɛ ŋmʋnʋɣʋ (200). Pɑɑ ŋku kʋ tɔɣɑ kiloonɑɑ nɑɑtoso.
16Nɑ kpɑlǝŋ sǝkpeŋ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɩɩnʋwɑ (300). Pɑɑ ŋkuɣu nyǝɣǝtʋ kiloonɑɑ tooso. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ kutuluɣu ŋku pɑ yɑɑ sɩ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ tɔ kʋ tɑɑ.
17Nɑ Sɑlʋmɔŋ yele nɑ pɑ́ sɑɑkɩ kɑwulɑɣɑ kpelɑɣɑ nɑ tuu kelɑ, nɑ pɑ́ tʋ́ kɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ mɑɣɑmɑɣɑ.
18Nɑ pɑ́ sɩɩ-kɛɣɛ kumte nte tǝ wɛnɑ kumlisi kʋkpɑkpɑsɩ nɑɑtoso tɔ tǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́-kɛɣɛ nɔɔhɛɛ tǝsɩɩlɛ kɛ wʋlɑ. Pɑɑ sɑɑkɑ-kɛɣɛ nɑ pɑ́ tʋ́ tǝteesile kukulukulle, nɑ pɑ́ tʋ́ tɔɣɔlɑsɩ lɛɛsǝŋ kɛ tǝ ŋkpɑlɑsɩ tǝsɩɩlɛ.
19Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ tɔɣɔlɑsɩ lɛɛsǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ kumlee ɑnɩ ɑ tɔɔ. Nɑɑtoso kɛ ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ nɑɑtoso nɑ mpǝtǝŋ tɔɔ. Wulɑʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ sɑɑkǝtɑ kɑwulɑɣɑ kumte ńtɛ́ tǝ tɑkɑ.

20Wʋlɑ kɛ pɑɑ lupɑ Sɑlʋmɔŋ tǝyɑɣɑ tɑɑ lʋm poosiyɑnɑɑ tǝnɑ, nɑ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ wontunɑɑ kʋtǝsǝtʋ. Liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ́ tɑ́ɑ́ fɛɩnɑ teeli nɔɣɔlʋɣʋ Sɑlʋmɔŋ wɑɑtʋ tɑɑ.
21Wulɑʋ kɑ wɛnɑ ɩ kpɩɩlǝŋ kɛ́, nɑ Hilɑm nyǝŋ sɑɑlɑɑ yɛlǝɣǝnɑ-ɩ. Pɑɑ pɩɩsɩ tooso wei, pɑ kɔŋnɑ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ tuu kelɑ, nɑ tǝkpɑɑlǝŋ, nɑ kɑcɔkɑ sumɑsɩ sɔsɔɔnsɩ nɑsǝlɩ.
22Sɑlʋmɔŋ kɑ tɛ́ɛ́ ɑntulinyɑ tǝnɑ ɑwulɑɑ tǝnɑɣɑ toŋ kɛ́ nɑ lǝmɑɣɑsɛɛ.
23Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, Ɩsɔ kɑ hɑ-ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ́. Nɑ ɑwulɑɑ lɩɩkǝnɑ pɑɑ timpi nɑ pɑ́ kɔŋɩ-ɩ tɔmnɑɑ pɔɔsʋɣʋ.
24Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ, yǝlɑɑ mpɛ pɑ kɔŋɑɣɑnɑ-ɩ kʋcɔɔŋ kɛ́, nɑ liɣitee wontu, nɑ wʋlɑ, nɑ wontu kʋsusuutu, nɑ yoou wontu, nɑ tulɑɑlʋnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ kpɑŋɑsɩ.
25Sɑlʋmɔŋ kɑ wɛnɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kpɑɣɑnǝŋ kɛ iyisi liɣiti (4000) kɛ́. Kpɑɣɑnǝŋ kʋcɑcɑɣɑŋ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000) wei Sɑlʋmɔŋ kɑ sɩɩwɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tɑɑ ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɑ wɛɛ tɔ, nɑ lɛlǝŋ kɛ ɩ cɔlɔɣɔ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ.
26Sɑlʋmɔŋ kɑ ŋmɑkǝlɑ ɑwulɑɑ tǝnɑɣɑ. Mpɑ pɑ tɛtʋ pɔwɑ pǝ kpɑɣɑʋ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ Ɩfǝlɑtɩ tɔ. Hɑlǝnɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ nɑ pǝ́ yoosinɑ Icipiti nyǝ́mɑ nyǝntʋ toŋɑ.
27Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tɔ, liɣitee nyǝɣǝtʋ kɑ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɛɛ. Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ́ɑ́ tɔɔlɩ yem, ɩsɩɩ pɑ tɛ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑkɩ sɩ Sikomɔɔ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
28Icipiti nɑ tɛtʋnɑɑ lɛntɩ kɛ pɑɣɑtǝlɑɑ pukɑɣɑ nɑ pɑ́ kɔŋnɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ ɩ kpɑɣɑnǝŋ.
29Pɑ kɛɛsɑ Sɑlʋmɔŋ tɔm lɛntɩ, pǝ kpɑɣɑʋ tǝ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tǝ tǝnɑɣɑ tɔɣɔ tɑkǝlɑsɩ nsi pɑ yɑɑ sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Nɑtɑŋ tǝmɑ tɑkǝlɑɣɑ tɔ kɑ tɑɑ. Nɑ nti pǝ hʋlɑ Silo tʋ Ahiyɑ tɔ pǝ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ, nɑ Yeto kʋnɑnɑtʋ nyǝŋkɑ tɑɑ. Tɑkǝlɑɣɑ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋkɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm wei ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔ ɩ tɔm.
30Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ́ Sɑlʋmɔŋ tɔɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kʋkpɛntʋɣʋ tǝnɑ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ Yosɑlɛm.
31Ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ sɩ́, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-i ɩ cɑɑ kiŋ kɛ Tɑfiiti tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Lʋpʋwɑm lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.