Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ kpemɑ ɩ tɛ Yosɑlɛm nɑ ɑlɑɑfǝyɑ.
2Ɩlɛnɑ Hɑnɑni pǝyɑlʋ Yehu wei ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ, ɩ́ polo ɩ sǝŋʋɣʋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n polɑɑ sɩ n sǝŋnɑ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ? Pɑɑ sɔɔlǝɣɩ wei ɩɩ cɑɑkɩ Tɑcɑɑ tɔ se. N lɑpɑ mpʋ tɔ Ɩsɔ tɑɑ kpɑnɑ-ŋ kɛ́.
3Pɑɑ nɑ mpʋ n lɑpɑ teu kɛ timpi n kpiisɑ tɩɩŋ kɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ. Pǝyele n hɑ nyɑ́ tǝɣɩ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ tǝŋʋɣʋ tɑɑ.
4Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ Sosɑfɑtɩ sɑɑlɑɑ. Ɩ tɑ mǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ cɔɔ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Pɛɛsepɑ, nɑ Ɩfǝlɑyim pulɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ tɔ, sɩ ɩ mǝlǝɣǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kiŋ.
5Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ hʋʋlɑɑ kɛ Yutɑ kɑwulɑɣɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ.
6Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ mǝ tǝmlɛ. Mpi tɔ, pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ ɩ́ hʋʋkɩ mǝ hʋʋlɛ. Amɑ Ɩsɔ tɔɔ kɛ́. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́ pǝ tɑɑ.
7Mpʋ tɔ, ɩ́ nyɑnɑ Tɑcɑɑ kɛ sɔsɔm nɑ ɩ́ feŋ mǝ tǝmlɛ tɔɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ lɑŋlɛ ɩɩ hɛɛkǝnɑ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔ, yɑɑ yǝlɑɑ fɑɣɑsʋɣʋ yɑɑ kʋcɔɔʋ mʋɣʋ nɑ tɑmpɑnɑ tɔɔ tɑkʋɣʋ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ tɑsɑ kpɑʋ kɛ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ sɩ pɑ́ hʋʋkɩ yǝlɑɑ tɔmnɑɑ nɑ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ yooŋ.
9Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ kɛ teu, nɑ ɩ́ lɑkɩ pǝ tǝnɑ tǝcʋŋŋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ.
10Ye mǝ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ ɑcɑlɛɛ tɑɑ tɔ pɑ kɔnɑ-mɛɣɛ tɔm sɔsɔɔntʋ. Ɩsɩɩ yʋlʋkʋlɛ yɑɑ yoou tɔm, nɑ pǝ́ kɛ́ kiiu, yɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ, yɑɑ kʋtʋtʋtʋ, yɑɑ kʋlɑpʋtʋnɑɑ wɑkǝlʋɣʋ tɔm. Ɩlɛ ɩ́ kilisi-wɛɣɛ-tɩ. Ɩlɛ mǝ nɑ-wɛ mǝ tɔm kɑɑ sǝnɑ Tɑcɑɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
11Kɔtʋlʋ sɔsɔ Amɑliyɑ kɑ́ feŋiɣinɑ mǝ Ɩsɔ sɛɛʋ tǝmɑ tǝnɑ tɔɔ. Nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ pǝyɑlʋ Sepɑtiyɑ wei ɩ kɛ́ Yutɑ kɑwulɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ́ feŋiɣi mǝ tɔɔ kɛ́ tɛtʋ tɔkʋɣʋ tɔm tɑɑ. Ye pǝ kɑɑsɑ Lefii nyǝ́mɑ, ɩlɛ pɛlɛɣɛlɛ hʋʋlɛ tǝmɑ lɑtɑɑ. Ɩ kɑɑsɩ mǝ tɩ nɑ tǝmlɛ. Tɑcɑɑ wɛ kʋpɑntʋ lɑtɑɑ wɑɑlɩ kɛ́.