Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 2 Cronicas

2 Cronicas 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Dowanpo ya esa di tawen Zedekias sin naisaadana ay ari yan nanturay ed Jerusalem si sinpo ya esa ay tawen.
12Say inamag na din lawa sin pangilan Yahweh ay Diyos na yan adi nanpakombaba en Jeremias ay nankalkalian Diyos.
13Kinontra na abe si Ari Nebukadnezzar ay nangipasapata en sisya sin ngadan Diyos en adi komonkontra. Inpakenteg na di nemnem na et sinigaana ay manbabawi ya managong en Yahweh ay Diyos di Israelita.
14Naisepsep abe din am-in ay papangolon di padi ya din kaipoipogaw ay nanokog en Diyos et in-onod da din am-in ay kadodogis ya kababain ay am-amagen di odom ay nasyon et inpakadodogis da din Timplo ed Jerusalem ay nanbalinen Diyos ay mismo ay nasantoan.
15Intoltoloy Yahweh ay Diyos di ap-apo da ay mamagbaga en daida babaen sin pinilpili na ay ipogaw ay nankalkaliana, tan maseg-ang sin ipogaw na et laydena ay isalakan daida ya din Timplo na.
16Ngem nilaslasoy da din inbabbaan Diyos ay nankalkaliana ya din kali na enggana ay binmonget sisya sin ipogaw na et enggay maga di pamosposan.
17Say gapo ay inbaa na din ari ed Babilonia ay namse sin babbaro ya babalasang, nankakay ya nankababkes, olay sin Timplo. Inpolang Diyos daida am-in en Nebukadnezzar.
18Ina na am-in ay bonag sin Timplon Diyos, dadakke ono kinittoy ya am-in ay kinabaknang ay wadas di. Ina na abe din kinabaknang di ari ya din oopisyal na et in-ey na am-in ed Babilonia.
19Pinooan da din Timplon Diyos ya dinadael da din alad di Jerusalem. Pinooan da am-in din palasyo yan dinadael da am-in ay nabanol ay bonag isdi.
20Din adi da pinse si kampilan yan intakina ed Babilonia et nanbalinena ay bag-ena ya bag-en din aan-ak na enggana ay say naisokat ay nanturay din ari ed Persia.
21Et say natongpalan din inpaipadton Diyos en Jeremias ay kanana en mataynan ya manbalin si magay silbi na din daga da si pitopolo ay tawen ay kaman din bilang di adi dan nanongpalan sin linteg di agew ay pan-illengan.
22Sin damo ay tawen ay nanturayan Cyrus ay ari ed Persia, natongpal din inpaipadton Diyos en Jeremias, tan tinignay Diyos din ari et waday inpaisolat na ay bilin ay naipaammo sin intiro ay iturayana.
23Siya na di naisolat, “Siya na di bilin Cyrus ay ari ed Persia: Insaad Yahweh ay Diyos ed langit si sak-en ay mangituray isnan intiro ay daga yan dinotokanas sak-en ay mangamag si Timplo ay pandayawan di ipogaw en sisya ed Jerusalem ay lak-am di Juda. Ed wani, emey kayo ay ipogaw Diyos ed Jerusalem. Sapay koma ta si Diyos di komoyog en dakayo.”