Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ II

Kʋtɔɔsʋtʋ II 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Lʋpʋwɑm kɑwulɑɣɑ cɑɣɑ teu nɑ ɩ́ yoo toŋ ɩlɛnɑ ɩ́ lɔ Tɑcɑɑ kiiŋ, nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ́ɑ́ lɑ mpʋ tɔtɔ.
2Lʋpʋwɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Icipiti wulɑʋ Sisɑkɩ polɑɑ nɑ ɩ́ yoonɑ Yosɑlɛm. Pɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɑ wɛ iyɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ (1200). Nɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ kɛ iyisi nɩɩtoso (60000). Nɑ Lipii nɑ Suki nɑ Ɩtiyopii pǝ yoolɑɑ kɛ tuutuumɑ. Lʋpʋwɑm nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ lɔʋ Tɑcɑɑ tɔ pǝ kɑsǝyɑɣɑ ntɛ́.
4Icipiti wulɑʋ ɩnɩ ɩ lɛɛkɑ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ kɛ́, hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ Yosɑlɛm.
5Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Semɑyɑ polo nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Lʋpʋwɑm nɑ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kotɑ Yosɑlɛm. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Sisɑkɩ kpɛɣɛtɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ, timpi ɩ́ lɔ-m tɔ, mɑɑ tʋ-mɛɣɛ Icipiti wulɑʋ Sisɑkɩ niŋ tɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Lʋpʋwɑm nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ nɑ́ pɑ tɑsǝkǝlɛ nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ kɛlɛ tɑmpɑnɑ tʋ.
7Tɑcɑɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Semɑyɑ kɛ heeluɣu sɩ: Timpi pɑ nɑ́ pɑ tɑsǝkǝlɛ tɔ, mɑ kʋ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ pɑ tɔɔ. Mɑ kɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ kpiisuɣu. Mɑɑ wɑɑsɩ-wɛɣɛ nɔɔnɔɔ. Mɑ kɑɑ tʋ Yosɑlɛm kɛ Sisɑkɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-tɛ.
8Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, mɑɑ yele nɑ Icipiti wulɑʋ ŋmɑkǝlɩ-wɛ. Wɑɑtʋ ɩnɩ pɑɑ cɛkǝnɑ sɩ ye yʋlʋ pɛtɑ-m ɩ tɩ, pǝ fɑɣɑnɑ ye ɩ pɛtɑ ɩ tǝɣɩ ɑtɛ ɑwulɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Icipiti wulɑʋ Sisɑkɩ yoonɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ koosi Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncoou tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ wʋlɑ kpɑlǝŋ wei Sɑlʋmɔŋ kɑ lupɑ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Lʋpʋwɑm lupɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kpɑlǝŋ, nɑ ɩ́ lɛɛtɩ wʋlɑ nyǝŋ ɩnɩ ɩ lonte. Nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ.
11Nɑ wulɑʋ ɩ́ puki Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, ɩlɛ tɑŋlɑɑ polo nɑ pɑ́ kpɑɣɑ kpɑlǝŋ ɩnɩ nɑ pɑ́ sɩɩnɑ-ɩ. Ye pɑ tɛmɑ, ɩlɛ pɑ mǝŋnɑ-ɩ ɩ tǝcɑɣɑlɛ.
12Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ hɛɛ Lʋpʋwɑm tɔɔ, nɑ ɩ́ yele-wɛɣɛ kpiisuɣu. Mpi tɔ, ɩ kɑ nɑwɑ ɩ tɑsǝkǝlɛ nɑ ɩ́ tisi. Ɩlɛnɑ kʋpɑntʋ wɛɛ Yutɑ tɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Lʋpʋwɑm tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ kʋlʋmɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ. Pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ ɩ tɔɣɑ ɩ kɑwulɑɣɑ ŋkɛ. Nɑ ɩ́ nyɔɔsɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ teu. Ɩ too kɑ kɛ́ Amoni tʋ, nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Nɑɑmɑ. Yosɑlɛm kɛ Tɑcɑɑ lǝsɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ pɑɑ sɛɛkɩ-ɩ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Lʋpʋwɑm lɑpɑ mpi pǝ fɛɩ Tɑcɑɑ kɛ teu tɔ. Ɩ tɑ lɑnɑ lotu kʋlʋmtʋ sɩ ɩ́ nyɩ ɩ luɣu nyǝntʋ.
15Pɑ kɛɛsɑ Lʋpʋwɑm tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tǝ tǝnɑɣɑ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Semɑyɑ nɑ nɑlʋ Ɩtoo pɑ tǝmɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ ŋmɑɑ lʋlʋŋ loosi. Lʋpʋwɑm nɑ Selopʋwɑm pɑ yookɑɣɑ tɑm kɛ́.
16Wɑɑtʋ wei Lʋpʋwɑm sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Tɑfiiti tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Apiyɑ lɛɛtɩ ɩ lonte.