Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Binyaminning tunji oƣli Bela, ikkinqi oƣli Axbǝl, üqinqi oƣli Aharaⱨ,
2tɵtinqi oƣli Nohaⱨ, bǝxinqi oƣli Rafa idi.
3Belaning oƣulliri Addar, Gera, Abiⱨud,
4Abixua, Naaman, Ahoaⱨ,
5Gera, Xefufan wǝ Ⱨuram idi.
6Tɵwǝndikilǝr Əhudning ǝwladliri: — Naaman, Ahiyaⱨ wǝ Gera (ǝslidǝ ular Gebaliⱪlarning jǝmǝt bexi idi. Gebaliⱪlar Manaⱨatⱪa kɵqürüwetilgǝnidi. Bularni kɵqürüwǝtküqi bolsa Gera idi; uningdin Uzza bilǝn Ahiⱨud tɵrǝlgǝn).
8Xaⱨaraim Ⱨuxim bilǝn Baara degǝn ikki ayalini ⱪoyuwǝtkǝndin keyin Moab diyarida oƣul pǝrzǝnt kɵrgǝn.
9Uning Hodǝx degǝn ayalidin Yobab, Zibiya, Mexa, Malkam,
10Yǝuz, Xaⱪiya, Mirmaⱨ degǝn oƣullar tɵrǝlgǝn; uning bu oƣullirining ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi bolƣanidi.
11Ⱨuximdinmu uningƣa Abitub, Əlpaal degǝn oƣullar tɵrǝlgǝn.
12Əlpaalning oƣulliri ebǝr, Mixam wǝ Xemǝd (Xemǝd Ono bilǝn Lod degǝn ikki xǝⱨǝrni wǝ ularƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrni bina ⱪilƣan),
13Beriyaⱨ wǝ Xema idi. U ikkisi Ayjalondikilǝr iqidǝ jǝmǝt baxliri bolup, Gat aⱨalisini ⱪoƣliwǝtkǝnidi.
14Ahiyo, Xaxaⱪ, Yǝrǝmot,
15Zǝbadiya, Arad, Edǝr,
16Mikail, Ixpaⱨ wǝ Yoha bolsa Beriyaⱨning oƣulliri idi.
17Zǝbadiya, Mǝxullam, Ⱨizki, Hebǝr,
18Ixmeray, Yezliya wǝ Yobablarning ⱨǝmmisi Əlpaalning oƣulliri idi.
19Yakim, Zikri, Zabdi,

20Əliyǝnay, Ziltay, Əliyǝl,
21Adaya, Beraya wǝ Ximratlar Ximǝyning oƣulliri idi.
22Ixpan, Ebǝr, Əliyǝl,
23Abdon, Zikri, Ⱨanan,
24Ⱨananiya, Elam, Antotiya,
25Efdeaⱨ wǝ Pǝnuǝllǝr Xaxaⱪning oƣulliri idi.
26Xamxiray, Xehariya, Ataliya,
27Yaarexiya, Əliya wǝ Zikrilar Yǝroⱨamning oƣulliri idi.
28Yuⱪiriⱪilarning ⱨǝmmisi nǝsǝbnamilǝrdǝ hatirilǝn'gǝn jǝmǝt bexi idi; bular ⱨǝmmisi mɵtiwǝrlǝr bolup, Yerusalemƣa makanlaxⱪanidi.
29Gibeonning atisi Jǝiyǝl Gibeonƣa makanlaxⱪanidi; uning ayalining ismi Maakaⱨ idi.
30Uning tunji oƣli Abdon, ⱪalƣan oƣulliri Zur, Kix, Baal, Nadab,
31Gedor, Ahiyo, Zekǝr wǝ Miklot idi;
32Miklottin Ximeya tɵrǝlgǝn. Bularmu ⱪerindaxliri bilǝn Yerusalemda ⱪoxna olturuxatti.
33Nǝrdin Kix tɵrǝlgǝn; Kixtin Saul tɵrǝlgǝn; Sauldin Yonatan, Malkixua, Abinadab wǝ Ex-Baal tɵrǝlgǝn.
34Merib-Baal Yonatanning oƣli idi; Mikaⱨ Merib-Baaldin tɵrǝlgǝn.
35Mikaⱨning oƣulliri Piton, Mǝlǝk, Tariya wǝ Aⱨaz idi.
36Aⱨazdin Yǝⱨoaddaⱨ tɵrǝlgǝn; Yǝⱨoaddaⱨdin Alǝmǝt, Azmawǝt wǝ Zimri tɵrǝlgǝn; Zimridin Moza tɵrǝlgǝn;
37Mozadin Binea tɵrǝlgǝn; Bineaning oƣli Rafa, Rafaning oƣli Eliasaⱨ, Eliasaⱨning oƣli Azǝl idi.

38Azǝlning altǝ oƣli bar idi, ularning ismi Azrikam, Bokeru, Ixmail, Xeariya, Obadiya wǝ Ⱨanan idi; bularning ⱨǝmmisi Azǝlning oƣulliri idi.
39Azǝlning inisi Yexǝkning tunji oƣlining ismi Ulam, ikkinqi oƣlining ismi Yeux, üqinqi oƣlining ismi Əlifǝlǝt idi.
40Ulamning oƣullirining ⱨǝmmisi batur jǝngqi, oⱪyaqi idi; ularning oƣulliri wǝ nǝwriliri naⱨayiti kɵp bolup, jǝmiy biryüz ǝllik idi. Yuⱪiriⱪilarning ⱨǝmmisi Binyamin ǝwladliridin idi.