Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang lima ka mga anak nga lalaki ni Benjamin mao sila si Bela ang iyang kamagulangan, si Ashbel, si Ahara,
2si Noha, ug si Rafa.
3Ang mga anak ni Bela mao sila si Adar, si Gera, si Abihud,
4si Abishua, si Naaman, si Ahoa,
5si Gera, si Shefufan, ug si Huram.
6Mao kini ang mga kaliwat ni Ehud nga mao ang mga pangulo usab sa banay alang sa mga lumolupyo sa Geba, nga gipapahawa ngadto sa Manahat:
7si Naaman, si Ahija, ug si Gera. Sa kataposan, si Gera ang nangulo sa ilang pagbiya. Siya mao ang amahan ni Uza ug ni Ahihud.
8Si Shaharaim ang nahimong amahan sa mga kabataan sa yuta sa Moab, human siya makigbulag sa iyang mga asawa nga si Hushim ug si Baara.
9Sa iyang asawa nga si Hodes, nahimong amahan si Shaharaim ni Jobab, ni Zibia, ni Mesha, ni Malcam,
10ni Jeuz, ni Sakia, ug ni Mirma. Mao kini ang iyang mga anak nga maoy mga pangulo sa ilang mga banay.
11Nahimo na siyang amahan daan ni Abitub ug ni Elpaal pinaagi kang Hushim.
12Ang mga anak nga lalaki ni Elpaal mao sila si Eber, Misham, ug si Shemed (nga nagtukod sa Ono ug sa Lod uban ang mga kasikbit nga mga baryo).
13Anaa usab si Beria ug si Shema. Sila mao ang mga pangulo sa mga banay nga lumulupyo sa Ayalon, nga nagpapahawa sa mga lumulupyo sa Gat.
14Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Beria: si Ahio, si Sashak, si Jeremot,
15si Zebadia, si Arad, si Eder,
16si Micael, si Ishpa, ug si Joha.
18Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Elpaal: si Zebadia, si Meshulam, si Hizki, si Heber, si Ishmerai, si Izlia, ug si Jobab.
21Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Shimei: si Jakim, si Zicri, si Zabdi, si Elienai, si Ziletai, si Eliel, si Adaya, si Beraia, ug si Shimrat.

25Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Sashak: si Ishpan, si Eber, si Eliel, si Abdon, si Zicri, si Hanan, si Hanania, si Elam, si Antotia, si Ifdeia, ug si Penuel.
27Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jeroham: si Shamsherai, si Sheharia, si Atalia, si Jaareshia, si Elija, ug si Zicri.
28Mao kini ang mga pangulo sa mga banay nga nagpuyo sa Jerusalem.
29Ang amahan ni Gibeon mao si Jeil kansang ngalan sa asawa mao si Maaca nga nagpuyo sa Gibeon.
30Ang iyang kamagulangan mao si Abdon, gisundan ni Zur, ni Kis, ni Baal, ni Nadab,
31ni Gedor, ni Ahio ug ni Zeker.
32Ang laing anak nga lalaki ni Jeil mao si Meklot nga maoy amahan ni Shimea. Nagpuyo usab sila duol sa ilang mga kabanay sa Jerusalem.
33Si Ner mao ang amahan ni Kis. Si Kis mao ang amahan ni Saul. Si Saul mao ang amahan ni Jonathan, ni Malkisua, ni Abinadab, ug ni Ishbaal.
34Ang anak ni Jonathan mao si Merib Baal. Si Merib Baal mao ang amahan ni Mica.
35Ang mga anak nga lalaki ni Mica mao sila si Piton, si Melec, si Tarea, ug si Ahaz.
36Si Ahaz mao ang amahan ni Jehoada. Si Jehoada mao ang amahan ni Alemet, ni Azmavet, ug ni Zimri. Si Zimri mao ang amahan ni Moza.
37Si Moza mao ang amahan ni Binea. Si Binea mao ang amahan ni Rafa. Si Rafa mao ang amahan ni Eleasa. Si Eleasa mao ang amahan ni Azel.
38Adunay unom ka mga anak nga lalaki si Azel: si Azrikam, si Bokeru, si Ishmael, si Searia, si Obadia, ug si Hanan. Kining tanan mao ang mga anak ni Azel.
39Ang mga anak nga lalaki sa iyang igsoon nga si Eshek mao sila si Ulam ang iyang kamagulangan, si Jeus ang ikaduha, ug ang ikatulo si Elifelet.
40Ang mga anak ni Ulam mga manggugubat ug mga mamamana. Daghan silag mga anak ug mga apo nga lalaki, mga 150 ang gidaghanon. Kining tanan sakop sa mga kaliwat ni Benjamin.