Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bunyamin ma diine ni i ra: a dii singena Bela, a firindena Asibeli, a saxandena Axara,
2a naanindena Noxa, a suulundena Rafa.
3Bela a diine ni i ra: Adari nun Gera nun Abihudi nun
4Abisuwa nun Naman nun Axowa nun
5Gera nun Sefufani e nun Xurami.
6Denbaya xunne Ehudu yixɛtɛne yɛ Geba taani naxanye kedi, e siga Manaxati yi, ne xinle ni itoe ra:
7Naman nun Axiya nun Gera. Gera nan ti e yɛɛ ra, a yi Yusa nun Axixudi sɔtɔ.
8Saxarayin yi a mɛ a ɲaxalan firinne ra, Xusimi nun Baara. Na xanbi ra, a yi diine sɔtɔ Moyaba yamanani.
9A ɲaxanla Xodesi a diine ni i ra: Yobabo nun Sibiya nun Mesa nun Malakama
10nun Yewusi nun Sakiya nun Mirima. A diine nan ne ra naxanye findi denbaya xunne ra.
11A ɲaxanla Xusimi yi Abitubu nun Elipaali bari a xa.
12Elipaali a diine ni i ra: Eberi nun Misami nun Semedi, naxan Ono nun Lodi nun e banxidɛne ti, e nun
13Beriya nun Sema naxanye findi denbaya xunne ra Ayalɔn taani, e yi Gati kaane kedi.
14Beriya a diine ni i ra: Axiyo nun Sasaki nun Yeremoti nun
15Sebadiya nun Aradi nun Ederi nun
16Mikeli nun Yisepa nun Yoxa.
17Elipaali a diine ni i ra: Sebadiya nun Mesulan nun Xisiki nun Xeberi nun
18Yisemerayi nun Yisiliya nun Yobabo.

19Simeyi a diine ni i ra: Yakimi nun Sikiri nun Sabidi nun
20Eliyenayi nun Siletayi nun Eliyeli nun
21Adaya nun Bɛraya nun Simirati.
22Sasaki a diine ni i ra: Yisepan nun Eberi nun Eliyeli nun
23Abadon nun Sikiri nun Xanan nun
24Xananiya nun Elan nun Anatotiya nun
25Yifideya nun Penuyɛli.
26Yeroxamaa diine ni i ra: Sameserayi nun Sexaraya nun Atali nun
27Yaaresiya nun Eli nun Sikiri.
28Denbaya xunne nan yi ne birin na naxanye xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui. Ne yi dɔxi Yerusalɛn taan nin.
29Yeyiyɛli yi dɔxi Gabayon taan nin a dɛnaxan masɛgɛ. A ɲaxanla yi xili nɛn Maka.
30A diine ni i ra: a dii singena Abadon nun Suru nun Kisu nun Baali nun Neri nun Nadaba nun
31Gedori nun Axiyo nun Sekeri nun
32Mikiloti, naxan findi Simeya fafe ra. E fan yi dɔxi Yerusalɛn taan nin e kon kaane tagi.
33Neri yi Kisu sɔtɔ. Kisu yi Sɔli sɔtɔ. Sɔli yi Yonatan nun Maliki-Suwa nun Abinadabo nun Esibaali sɔtɔ.
34Yonatan yi Meribaali sɔtɔ. Meribaali yi Mike sɔtɔ.
35Mike yi Piton nun Meleki nun Tareya nun Axasi sɔtɔ.
36Axasi yi Yehowada sɔtɔ. Yehowada yi Alemeti nun Asamawɛti nun Simiri sɔtɔ. Simiri yi Mosa sɔtɔ.

37Mosa yi Bineya sɔtɔ. Bineya yi Rafaha sɔtɔ. Rafaha yi Eleyasa sɔtɔ. Eleyasa yi Aseli sɔtɔ.
38Aseli a dii senninne xinle ni itoe ra: Asirikami nun Bokeru nun Yisimayɛli nun Seyari nun Abadi nun Xanan. Aseli a dii xɛmɛne nan ne birin na.
39Aseli xunyɛna Esekaa diine ni i ra: a dii singena Yulami, a firindena Yewusi e nun a saxandena Elifeleti.
40Sofa kɛndɛn nan yi Yulami a diine ra. E yi fatan xalimakunla wolɛ. E diine nun mamandenne yi wuya han muxu kɛmɛ tonge suulun. Bunyamin bɔnsɔnna muxune nan yi ne birin na.