Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 8

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni, naʻe tupu ʻia Penisimani ʻa hono ʻuluaki fānau ko Pela, mo hono toko ua ko ʻAsipeli, mo hono toko tolu ko ʻAhala,
2Mo Noha ko hono toko fā, mo Lafa ko hono toko nima.
3Pea ko e ngaahi foha ʻo Pela eni, ko ʻAtali, mo Kela, mo ʻApihuti,
4Mo ʻApisua, mo Neamani, mo ʻAhoa,
5Mo Kela, mo Sifufami, mo Hulami.
6Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻEhuti: ko e kau mātuʻa eni ʻi he ngaahi tamai ʻae kakai naʻe nofo ʻi Kepa, pea naʻa nau hiki ʻakinautolu ki Maneate:
7Pea ko Neamani, mo ʻAhia, mo Kela, naʻa ne fetuku ʻakinautolu, pea naʻe tupu ʻiate ia ʻa Usa, mo ʻAhiuti.
8Pea naʻe tupu ʻae fānau meia Saheleimi ʻi he fonua ko Moape, ʻi he hili ʻa ʻene fekau ʻakinautolu ke ʻalu; pea ko Husimi mo Peala ko hono ongo uaifi ʻakinaua.
9Pea naʻe tupu ʻi hono uaifi ko Hotesi, ʻa Sopapi, mo Sipia, mo Mesa, mo Malikami,
10Mo Siusi, mo Savia, mo Milima. Ko hono ngaahi foha ʻakinautolu ni, ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa.
11Pea naʻe fanauʻi kiate ia ʻe Husimi, ʻa ʻApitupi, mo Elipeali.
12Pea ko e ngaahi foha ʻo Elipeali; ko Ipa, mo Misami, mo Sameli, ʻaia naʻe langa hake ʻa Ono, mo Loti, mo hona ngaahi kolo:
13Ko Pelia foki, mo Sema, ʻakinaua naʻe tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻoe kakai ʻo ʻAsaloni, pea naʻa na kapusi atu ʻae kakai naʻe nofo ʻi Kati:
14Mo ʻAhio, mo Sasaki, mo Selimoti,
15Mo Sipatia, mo ʻAlatu, mo ʻAta,
16Mo Mikaeli, mo Isipa, mo Soha, ko e ngaahi foha ʻo Pelia;
17Mo Sipatia, mo Mesulami, mo Hesiki, mo Hepa,
18Mo Isimelei foki, mo Sisilia, mo Sopapi, ko e ngaahi foha ʻo Elipeali;

19Mo Sakimi, mo Sikili, mo Sapiti,
20Mo Elienei, mo Silitei, mo Ilieli,
21Mo ʻAtaia, mo Pelaia, mo Similati, ko e ngaahi foha ʻo Sema;
22Mo Isipani, mo Hepa, mo Ilieli,
23Mo ʻApitoni, mo Sikili, mo Henani,
24Mo Henania, mo ʻElami, mo ʻAnitotisa,
25Mo Ifitia, mo Penieli, ko e ngaahi foha ʻo Sasaki;
26Mo Samisilei, mo Sialia, mo ʻAtalia,
27Mo Salesia, mo Elia, mo Sikili, ko e ngaahi foha ʻo Silohami.
28Ko e kau tuʻukimuʻa ʻakinautolu ni ʻi he kau mātuʻa, ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata, ko e houʻeiki. Pea naʻe nofo ʻakinautolu ni ʻi Selūsalema.
29Pea naʻe nofo ʻi Kipione ʻae tamai ʻa Kipione; pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Meaka:
30Pea ko hono ʻuluaki foha ko ʻApitoni, mo Suli, mo Kisi, mo Peali, mo Natapi,
31Mo Kitoa, mo ʻAhio, mo Sakeli.
32Pea naʻe tupu ʻia Mikiloti kinautolu.

33Pea naʻe tupu meia Nea ʻa Kisi, pea naʻe tupu meia Kisi ʻa Saula, pea tupu ʻia Saula ʻa Sonatane, mo Malikisua, mo ʻApinatapi, mo Esipeali.
34Pea ko e foha ʻo Sonatane: ko Milipi-Peali: pea naʻe tupu ʻia Milipi-Peali ʻa Maika.
35Pea ko e ngaahi foha ʻo Maika eni ko Pitoni, mo Meleki, mo Talia, mo ʻAhasi.
36Pea naʻe tupu ʻia ʻAhasi ʻa Sihoata pea naʻe tupu ʻia Sihoata ʻa ʻAlemeti, mo ʻAsimaveti, mo Simili; pea naʻe tupu ʻia Simili ʻa Mosa,

37Pea naʻe tupu ʻia Mosa ʻa Penia: pea ko hono foha ʻa Lefa, mo Eleasa ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAseli ko hono foha ʻoʻona:
38Pea naʻe maʻu ʻe ʻAseli ʻae foha ʻe toko ono, pea ko honau hingoa eni; ko ʻAsilikami, mo Pokilu, mo ʻIsimeʻeli, mo Sialia, mo ʻOpataia, mo Hanani. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e ngaahi foha ʻo ʻAseli.
39Pea ko e ngaahi foha ʻo hono tokoua ko Eseki ʻa eni: ko hono ʻuluaki fānau ko Ulami, mo Sihusi ko hono toko ua, mo Ilifeleti ko hono toko tolu.
40Pea ko e ngaahi foha ʻo Ulami ko e kau tangata toʻa fakamanavahē ʻakinautolu, ko e kau toʻo fana, pea naʻa nau maʻu ʻae ngaahi foha tokolahi, mo e fānau tangata ʻo honau ngaahi foha, ko e toko teau ma nimangofulu. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e fānau tangata ʻa Penisimani.