Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benyamin'in ilk oğlu Bala, İkinci oğlu Aşbel, Üçüncü oğlu Ahrah,
2Dördüncü oğlu Noha, Beşinci oğlu Rafa'ydı.
3Bala'nın oğulları: Addar, Gera, Avihut,
4Avişua, Naaman, Ahoah,
5Gera, Şefufan, Huram.
6Ehutoğulları Geva'da yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahat'a sürüldüler. Adları şunlardır:
7Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzza'yla Ahihut'un babasıydı.
8Şaharayim, karıları Huşim'le Baara'yı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.
9Yeni karısı Hodeş'ten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,
10Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayim'in oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.
11Şaharayim'in karısı Huşim'den de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.
12Elpaal'ın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beria'yla Şema Ayalon'da yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gat'ta yaşayan halkı sürdüler.
14Ahyo, Şaşak, Yeremot,
15Zevadya, Arat, Eder,
16Mikael, Yişpa ve Yoha Beria'nın oğullarıydı.
17Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,
18Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaal'ın oğullarıydı.
19Yakim, Zikri, Zavdi,

20Elienay, Silletay, Eliel,
21Adaya, Beraya ve Şimrat Şimi'nin oğullarıydı.
22Şaşak'ın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,
23Avdon, Zikri, Hanan,
24Hananya, Elam, Antotiya,
25Yifdeya, Penuel.
26Yeroham'ın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,
27Yaareşya, Eliya, Zikri.
28Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalim'de yaşadılar.
29Givon'un kurucusu Yeiel Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı.
30Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,
31Gedor, Ahyo, Zeker
32ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'deki akrabalarının yanında yaşarlardı.
33Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı. Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın babasıydı.
34Yonatan Merib-Baal'ın, Merib-Baal Mika'nın babasıydı.
35Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.
36Ahaz Yehoadda'nın babasıydı. Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimri'nin, Zimri Mosa'nın,
37Mosa Binea'nın, Binea Rafa'nın, Rafa Elasa'nın, Elasa da Asel'in babasıydı.

38Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.
39Asel'in kardeşi Esek'in oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.
40Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.