Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bediamini egefe biyale da Bila (magobo), A:siebele (bagia) Ahela, Nouha amola La:ifa.
3Bila egaga fifi misi da A:da, Gila, Abaihade, Abisua, Na:ima:ne, Ahoua, Gila, Siefufa:me amola Hila:me.
6Ihade egaga fifi misi da Na:ima:ne, Ahaidia amola Gila. Ilia huluane da sosogo fi (amo da musa: Giba sogega fifi lasu) amo ilia fada:i dunu. Be ilia da enoga sefasiba:le, bu Ma:na:ha:de moilaiga fifi lai. Gila (Iusa amola Ahaihade elea ada) e da ili Ma:na:ha:de oule asi.
8Sia:ihala:ime ea uda aduna (Hiusimi amola Ba:iala) amo fisiagai. E da fa:no Moua:be sogega fili, uda ea dio amo Houdesia lale, ema dunu mano fesuale lalelegei. Huluane da ilia sosogo amoga fada:i dunu esafulu.
11E da Hiusimi ema dunu mano aduna lalelegei. Elea dio da Abaidabe amola Alaba:ia:le.
12Alaba:ia:le egefelali da Ibe, Maisiama amola Sia:imede. Sia:mede da Ounou amola Lode moilai bai bagade amola elama sisiga:i moilai huluane gagui.
13Bilaia amola Sima (sosogo fi fada:i dunu), elea fi da A:idialone moilai bai bagade amoga fi dialu, dunu amo da Ga:de moilai bai bagadega esalu, amo sefasi.
14Bilaia egaga fifi misi mogili da Ahaiou, Sia:isia:ge, Yelimode, Sebadaia, A:ila:de, Ide, Maigele, Isiba amola Youha.
17Alaba:ia:le egaga fifi misi mogili da Sebadaia, Misiala:me, Hisigi, Hibe, Isiamilai, Isilaia amola Youba:be.
19Simiai egaga fifi misi mogili da Ya:igimi, Sigalai, Sa:badai, Elienai, Silidai, Ila:iele, A:da:iya, Bala:iaia amola Simila:de.
22Sia:isia:ge egaga fifi misi mogili da Isiaba:ne, Ibe, Ila:iele, A:badone, Sigilai, Ha:ina:ne, Ha:nanaia, Ila:me, A:nadoudaidia, Ifedia amola Beniuele.
26Yilouha:me egaga fifi misi mogili da Sia:masilai, Sihalaia, A:dalaia, Yalesaia, Ilaidia amola Sigilai
28Amo da musa: sosogo fi ilia fada:i dunu amola iligaga fi dunu Yelusalemega fi dialu.
29Yiaiele da Gibione moilai bai bagade gaguli, amogawi fi dialu. Ea uda dio da Ma:iaga.
30Egefelali da A:badone (magobo), Se, Gisia, Ba:ile, Ne, Na:ida:be, Gido, Ahaiou, Siga amola Migilode (Simiai ea eda). Iligaga fifi misi da Yelusalemega ilia sosogo eno gadenene fi dialu. Isala:ili hina bagade
33Ne da Gisia ea eda amola Gisia da Solo ea eda. Solo egefelali da Yonada:ne, Ma:lagisua, Abinada:be amola Esiaba:ile.
34Yonada:ne egefe da Melibiba:le. Melibiba:le egefe da Maiga.
35Maiga egefelali da Baidone, Milege, Da:ilia amola A:iha:se.

36A:iha:se egefe da Yihouada. Yihouada egefelali da A:lemede, A:sama:ifede amola Similai. Similai egefe da Mousa.
37Mousa egefe da Binuai, Binuai egefe da La:ifa, La:ifa egefe da Elia:isa amola Elia:isa egefe da A:isele.
38A:isele egefelali da A:seliga:me, Bougelu, Isiama:iele, Sialaia, Oubadaia amola Ha:ina:ne. Amo huluane da A:isele egefelali.
39A:isele eya Esiege egefelali da Iula:me, Yeuse amola Ilifelede.
40Iula:me egefelali da dadi gagui dunu noga:idafa. Amola ea aowalalia idi da 150 agoane galu. Dunu huluane gadodili dedei da Bediamini amoga fifi misi galu.