Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biniyaama na7ai bairai Belaa7a; kaaloi Ashibeela; heezzanttoi Ahiraaha;
2oiddanttoi Noha; ichchashanttoi Raafa.
3Belaa7a attuma naati Adaara, Geera, Abihuuda,
4Abishuu7a, Naa7imaana, Ahooha,
5Geera, SHafufaamanne Huraama.
6Ehuuda attuma naati Naa7imaana, Akiiyanne Geera. Eti Gebaa7an de7ida bantta aawatu so asaa halaqata. Hegaappe guyyiyan, eti Manahaata biitti omoodetti biidosona. Eta halaqai Geeri Uzzanne Ahihuuda aawaa.
8SHaharaami ba maccaasata Hushiimonne Baa7iro yeddidoogaappe guyyiyan, Moo7aaba biittan attuma naata yeliis.
9SHaharaami ba maccaasee Hodeeshin Yobaaba, Xiibiyaa, Meesha, Malkkaama,
10Ya7uuxa, Saakiyaanne Mirmma yeliis. A naati ubbai so asaa halaqata gididosona.
11I ba maccaasee Hushiimin, Ahixuubanne Elppa7aala yeliis.
12Elppa7aala attuma naati Ebeera, Misha7aamanne SHemeda. SHemedi Oonanne Looda katamatanne eta heeran de7iya moottata keexxiis.
13Qassi SHaharaami Barii7anne SHemaa7a yeliis. Eti Ayyaaloona kataman de7iya bantta so asaa halaqata. Eti Gaate kataman de7iya asaa yedettidosona.
14Qassikka SHaharaami Ahiyya, SHaashaqa, Yiremoota yeliis.
15Zabaadee, Araadi, Edeeri,
16Mikaa7eeli, Yishppinne Yoohi Barii7a attuma naata.
17Zabaadee, Mashulaami, Hizqqi, Hebeeri,
18Yishimaraayi, Yuzilii7inne Yobaabi Elppa7aala attuma naata.
19Yaaqiimi, Ziikiri, Zabddi,

20Eli7enaayi, Xilttaayi, Eli7eeli,
21Adaayi, Baraayinne SHiimiraati SHim77a attuma naata.
22Yishphphaani, Ebeeri, Eli7eeli,
23Abddooni, Ziikiri, Hanaani,
24Hanaanee, Elaami, Anttootee,
25Yifidaayinne Panu7eeli SHaashaqa attuma naata.
26SHaamisharaayi, SHahaaree, Ataalee,
27Yaa7ireeshee, Eelaasinne Ziikiri Yirohaama attuma naata.
28Hageeti bantta yeletan Yerusalaamen uttida bantta so asaa halaqata.
29Gabaa7oona aawai Yi7i7eeli Gabaa7oona kataman de7iis. A keettaayee sunttai Maa7iko.
30A na7ai bairai Abddoona; a attuma naati harati Xuura, Qiisa, Ba7aala, Nadaaba,
31Gadoora, Ahiyya, Zekeranne
32Miqiloota. Miqilooti SHim77a yeliis. Hageeti qassi Yerusalaamen de7iya bantta dabbotu matan de7idosona.
33Neeri Qiisa yeliis; Qiisi Saa7oola yeliis. Saa7ooli Yonaataana, Malkkishuu7a, Abinadaabanne Eshiba7aala yeliis.
34Yonaataana na7ai Mariiba7aala; Mariiba7aali Mikiyaasa yeliis.
35Mikiyaasa attuma naati Pittoona, Meleka, Taree7anne Akaaza.
36Akaazi Yaho7aada yeliis. Yaho7aadi Alemeeta, Azimaaweetanne Zimira yeliis. Zimiri Mooxa yeliis;
37Mooxi Biini7a yeliis; Biini7i Raafa yeliis; Raafi El77aasa yeliis; El77aasi Axeela yeliis.

38Axeelayyo usuppun attuma naati de7oosona. Eta sunttai Aziriqaama, Bookera, Isimaa7eela, SHa7aariyaa, Obaadiyaanne Hanaana; hageeti ubbai Axeela naata.
39Axeela ishaa Esheeqayyo heezzu naati de7oosona. A na7ai bairai Ulaama; kaaloi Yi7uusha; heezzanttoi Elifeleexa.
40Ulaama naati wolqqaamanne xala asata; eti wonddafiyaasata. Ulaamayyo xeetanne ishatamaa gidiya naatinne naatu naati de7oosona. Hageeti ubbati Biniyaama zareta.