Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru treæega,
2Noja èetvrtoga, i Rafu petoga.
3A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud,
4I Avisuja i Naman i Ahoja,
5I Gira i Sefuvan i Uram.
6A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otaèkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:
7Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.
8A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.
9Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,
10I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otaèkih.
11A s Usimom rodi Avitova i Elfala.
12I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova;
13I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otaèkih onima koji življahu u Ejalonu; oni istjeraše stanovnike Gatske;
14A Ahijo, Sasak i Jeremot,
15I Zevadija i Arad i Ader,
16I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini;
17A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,
18I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi;

19A Jakim i Zihrije i Zavdije,
20I Elinaj i Ziltaj i Elilo,
21I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini;
22A Jesvan i Ever i Elilo,
23I Avdon i Zihrije i Anan,
24I Ananija i Elam i Antonija,
25I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi;
26A Samseraj i Searija i Gotolija,
27I Jaresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi.
28To bjehu poglavari domova otaèkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.
29A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha.
30A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,
31I Gedor i Ahijo i Zaher,
32I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braæi svojoj u Jerusalimu s braæom svojom.
33A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
34A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu;
35A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz.
36A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;

37A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
38A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi.
39A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treæi.
40I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.