Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,
2Nocha čtvrtého, Rafa pátého.
3Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,
4Abisua, Námana, Achoacha,
5A Geru, Sefufana a Churama.
6Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,
7Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.
8Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.
9Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,
10Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských.
11S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.
12Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.
13A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.
14Achio pak, Sasák a Jeremot,
15Zebadiáš, Arad a Ader,
16Michael, Ispa a Jocha synové Beria.
17A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,
18Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.

19A Jakim, Zichri a Zabdi.
20Elienai, Ziletai a Eliel,
21Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.
22Ispan a Heber a Eliel,
23Abdon, Zichri a Chanan,
24Chananiáš, Elam a Anatotiáš,
25Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.
26Samserai, Sechariáš a Ataliáš,
27Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.
28Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.
29V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.
30A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,
31Ale Gedor, Achio, Zecher.
32A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
33Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
34Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.
35Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.

37Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
38Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.
39Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.
40A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.