Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba,
2četvrtog Nohu i petog Rafu.
3Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,
4Abišua, Naaman, Ahoah,
5Gera, Šefufan i Huram.
6Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat;
7Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.
8Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:
9sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,
10Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.
11S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala.
12Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.
13Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.
14Njegov brat: Šešak. Jeremot,
15Zabadja, Arad i Eder,
16Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.
17Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,
18Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.

19Jakim, Zikri, Zabdi,
20Elijoenaj, Siltaj, Eliel,
21Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.
22Jišpan, Eber, Eliel,
23Abdon, Zikri, Hanan,
24Hananija, Elam, Antotija,
25Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.
26Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
27Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.
28To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.
29U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka.
30Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,
31Gedor, Ahjo, Zaker,
32i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom.
33Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala,
34Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.
35Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
36Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.

37Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
38Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.
39Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet.
40Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.