Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang pundok sa mga magbubuhat gikan sa mga kaliwat ni Aaron: si Nadab, si Abihu, si Eleazar ug si Itamar.
2Namatay si Nadab ug si Abihu sa wala pa namatay ang ilang amahan. Wala silay mga anak, busa nag-alagad si Eleazar ug si Itamar ingon nga mga pari.
3Si David, uban kang Zadok, nga kaliwat ni Eleazar ug ni Ahimelec, nga kaliwat ni Itamar, gibahin sila ngadto sa mga pundok alang sa ilang mga gimbuhaton ingon nga mga pari.
4Daghan ang nangulo nga kalalakin-an sa mga kaliwat ni Eleazar kaysa mga kaliwat ni Itamar, busa gibahin nila ang mga kaliwat ni Eleazar ngadto sa 16 ka pundok. Gibuhat nila kini pinaagi sa mga pangulo sa mga banay ug pinaagi sa mga kaliwat ni Itamar. Walo ka bahin kining pundok sumala sa ilang banay.
5Gibahin nila sila nga walay pinalabi pinaagi sa pagripa, kay sila ang mga balaang opisyal ug mga opisyal sa Dios, gikan sa mga kaliwat ni Eleazar ug sa mga kaliwat ni Itamar.
6Si Shemaya ang anak nga lalaki ni Natanel ang sekretaryo, ang Levita, ang nagsulat sa ilang mga ngalan sa presensya sa hari, ang mga opisyal, si Zadok ang pari, si Ahemelec ang anak nga lalaki ni Abiatar, ug ang mga pangulo sa mga pari ug ang mga pamilya sa Levita. Ang usa ka banay nga napili pinaagi sa pagripa gikan sa mga kaliwat ni Eleazar, ug ang sunod nga napili pinaagi sa pagripa gikan sa mga kaliwat ni Itamar.
7Ang unang napilian sa pagripa mao si Jehoyarib, ang ikaduha mao si Jedaya,
8Ang ikatulo mao si Harim, ang ikaupat mao si Seorim,
9ang ikalima mao si Malkia, ang ikaunom mao si Miamin,
10ang ikapito mao si Hakoz, ang ikawalo mao si Abija,
11Ang ikasiyam mao si Josue, ang ikapulo mao si Shecania,
12ang ika-napulo ug usa mao si Eliashib, ang ika-napulo ug duha mao si Jakim,
13ang ika-napulo ug tulo mao si Hupa, Ang ika-napulo ugupat mao si Jeshebead,
14ang ika-15 mao si Bilga, ang ika-16 mao si Imer,
15Ang ika-17 mao si Hazir, ang ika-18 mao si Happizez,
16ang ika-19 mao si Petahia, ang ika-20 mao si Jehezkel,
17ang ika-21 mao si Jakin, ang ika-22 mao si Gamul,
18ang ika-23 mao si Delaya, ug ang ika-24 mao si Maazia.

19Mao kini ang paagi sa ilang pag-alagad, sa dihang moadto sila sa balay ni Yahweh, subay sa paagi nga gihatag kanila pinaagi ni Aaron nga ilang katigulangan, sumala sa gisulti ni Yahweh kaniya ang Dios sa Israel.
20Mao kini ang kaliwat ni Levi: ang mga anak nga lalaki ni Amram, ni Shebuel; mga anak nga lalaki Shebael, si Jedea.
21Ang mga anak nga lalaki ni Rehabia,
22mga anak nga lalaki ni Rehabia, ni Ishia ang pangulo. Si Izhar, si Shelomot; ang mga anak nga lalaki ni Shelomot, Jahar.
23Ang mga anak nga lalaki ni Hebron: si Jeria ang pangulo, ang ikaduha mao si Amaria, ang ikatulo mao si Jahaziel, ug ang ikaupat mao si Jekameam.
24Ang mga anak nga lalaki sa mga kaliwat ni Uziel lakip na si Mica. Ang mga kaliwat ni Mica lakip si Shamir.
25Ang igsoon nga lalaki ni Mica mao si Ishia. Ang iyang mga anak nga lalaki lakip na si Zacarias
26Ang anak nga lalaki ni Merari: si Mali ug si Mushi. Ang anak nga lalaki ni Jaazia, si Beno.
27Ang anak nga lalaki ni Merari: si Jaazia, si Beno, si Shoham, si Zacur, ug si Ibri.
28Ang anak nga lalaki ni Mahil: si Eleazar, nga walay mga anak nga lalaki.
29Ang anak nga lalaki ni Kis, mao si Jerameel
30ang mga anak nga lalaki ni Mushi: mao si Mali, si Eder, ug si Jerimot. Kini sila ang mga Levita, nga nalista pinaagi sa ilang mga pamilya.
31Mao kini ang kalalakin-an nga pangulo sa balay sa ilang mga amahan ug sa matag usa sa ilang kamanghorang lalaki, mao ang napili pinaagi sa pagripa sa presensya ni Haring David, ug ni Zadok ug ni Ahimelec, uban sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari ug sa mga Levita. Nagripa sila sama sa gibuhat sa mga kaliwat ni Aaron.