Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
2Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar.
3David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.
4Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara.
5Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.
6Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
7Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,
8treći na Harima, četvrti na Seorima,
9peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
10sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
11deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
12jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,
13trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
14petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
15sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
16devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
17dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,
18dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.

19To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
20Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;
21od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;
22od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.
23Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
24Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;
25Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;
26Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.
27Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;
28po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;
29po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.
30Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.
31I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.