Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haruna nu bara di naani sɔtɔ: Nadabo, Abihu, Eleyasari, nun Itamari.
2Nadabo nun Abihu singe naxa faxa e baba bɛ. E mu di yo bari. Eleyasari nun Itamari nan nu na sɛrɛxɛdubɛe ra.
3Sadɔki, Eleyasari xa di, nun Aximeleki, Itamari xa die, naxa Dawuda mali Haruna xa die itaxunfe ra e wali ki ma.
4Mangɛe nu wuya Eleyasari xa die nan ya ma, dangi Itamari xa die ra. Na nan a to e naxa Eleyasari xa die findi denbaya fu nun senni ra. Itamari xa die naxa findi denbaya solomasaxan na.
5E naxa e sugandi Ala xa mali ra, barima Eleyasari xa die nun Itamari xa die birin findixi Ala xa walikɛe nan na.
6Netaneeli xa di Semaya Lewika nan nu e xilie sɛbɛma mangɛ, kuntigie, sɛrɛxɛdubɛ Sadɔki, Abiyatari xa di Aximeleki, nun sɛrɛxɛdubɛe xa denbaya xunyie, nun Lewikae ya xɔri. E naxa denbaya keren sugandi Eleyasari xa die ya ma, e man naxa keren sugandi Itamari xa die ya ma.
7Ala naxa a ragiri denbayae xa sugandi yi ki: a singe Yehoyaribu, a firin nde Yɛdaya,
8a saxan nde Xarima, a naani nde Seyorimi,
9a suuli nde Malakiya, a senni nde Miyamin,
10a solofere nde Hakɔsi, a solomasaxan nde Abiya,
11a solomanaani nde Yosuwe, a fu nde Sɛkanaya,
12a fu nun keren nde Eliyasibu, a fu nun firin nde Yakimi,
13a fu nun saxan nde Xupa, a fu nun naani nde Yesebeyabi,
14a fu nun suuli nde Biliga, a fu nun senni nde Imeri,
15a fu nun solofere nde Xesiri, a fu nun solomasaxan nde Hapisɛsi,
16a fu nun solomanaani nde Petaxiya, a mɔxɔɲɛn nde Yesekiyeli,
17a mɔxɔɲɛn nun keren nde Yakin, a mɔxɔɲɛn nun firin nde Gamulu,
18a mɔxɔɲɛn nun saxan nde Dɛlaya, a mɔxɔɲɛn nun naani nde Maasiya.

19A nu lan e xa Alatala xa hɔrɔmɔbanxi xa wali suxu na ki nɛ, alɔ e benba Haruna a fala e bɛ ki naxɛ. Isirayila Marigi Alatala nu bara na yaamari so Haruna yi ra.
20Lewi bɔnsɔɛ gbɛtɛe nan ya. Amarama xa die: Subayeli. Subayeli xa die: Yexedeya.
21Rexabiya xa die: Yisiya, di singe.
22Yisehari xa die: Selomoti. Selomoti xa die: Yaxati.
23Xebiron xa die: Yeriya, di singe, Amaraya, di firin nde, Yaxasiyeli, di saxan nde, Yekameyami, a xa di naani nde.
24Yusiyɛli xa die: Mike. Mike xa die: Samiri.
25Mike xunya: Yisiya. Yisiya xa die: Sakari.
26Merari xa die: Maxali nun Musi a nun a xa mamadi Yaasiyahu.
27Merari xa mamadie: Yaasiyahu, Sohami, Sakuru, nun Ibiri.
28Maxali xa die: Eleyasari. Eleyasari mu di yo sɔtɔ.
29Kisi xa die: Yerameeli.
30Musi xa die: Maxali, Ederi, nun Yerimoti. Lewi xa die nan ya a denbaya ki ma.
31E fan sugandixi Ala xa mali nan na alɔ e ngaxakerenyie Haruna xa die. Na raba mangɛ Dawuda, Sadɔki, Aximeleki, sɛrɛxɛdubɛe xa denbaya xunyie, nun Lewikae ya xɔri. Na kui Eleyasari nun Itamari xa denbayae birin lan.