Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Harun ewladlirining nöwetchilikke bölünüshi töwendikiche: Harunning oghli Nadab, Abihu, Eliazar we Itamar.
2Nadab bilen Abihu atisidin burun ölüp ketken hem perzent körmigenidi; shunga Eliazar bilen Itamar kahinliqni tutatti.
3Dawut we Eliazarning ewladliridin Zadok we Itamarning ewladliridin Aximelek ularning qérindashlirini guruppilargha bölüp, wezipisi boyiche ishqa qoydi;
4Eliazarning ewladliridin jemet béshi bolghanlar Itamarning ewladliridin jemet béshi bolghanlardin köp ikenlikini bilip, ularni shuninggha asasen ayrip nöwet-guruppilargha böldi. Eliazarning ewladliridin jemet béshi bolghanlar on alte kishi idi, Itamarning ewladliridin jemet béshi bolghanlar sekkiz kishi idi;
5ular chek tashlash yoli bilen tengshep nöwet-guruppilargha bölündi. Shundaq qilip muqeddesxanidiki ishlargha mesul bolghanlar we Xudaning aldidiki ishlargha mesul bolghanlar hem Eliazarning ewladliridinmu hem Itamarning ewladliridinmu boldi.
6Lawiy Netanelning oghli Shémaya katip bolsa padishah, emeldarlar, kahin Zadok, Abiatarning oghli Aximelek, shundaqla kahinlarning we Lawiylarning jemet bashliqliri aldida ularning ismini pütüp qoydi. Eliazarning ewladliri ichidin bir jemet tallandi, andin Itamarning ewladliri ichidinmu bir jemet tallandi.
7Birinchi chek Yehoyaribqa, ikkinchi chek Yedayagha,
8üchinchi chek Harimgha, tötinchi chek Séorimgha,
9beshinchi chek Malkiyagha, altinchi chek Miyamin'gha,
10yettinchi chek Hakkozgha, sekkizinchi chek Abiyagha,
11toqquzinchi chek Yeshuagha, oninchi chek Shékaniyagha,
12on birinchi chek Eliyashibqa, on ikkinchi chek Yakimgha,
13on üchinchi chek Huppagha, on tötinchi chek Yeshebiabqa,
14on beshinchi chek Bilgahqa, on altinchi chek Immerge,
15on yettinchi chek Hézirgha, on sekkizinchi chek Happizezge,
16on toqquzinchi chek Pitahiyagha, yigirminchi chek Yehezkelge,
17yigirme birinchi chek Yaqin'gha, yigirme ikkinchi chek Gamulgha,
18yigirme üchinchi chek Délayagha, yigirme tötinchi chek Maaziyagha chiqti.

19Mana bu ularning xizmet tertipi; bu Israilning Xudasi Perwerdigar ularning atisi Harunning wastisi bilen buyrughan nizam boyiche, Perwerdigarning öyige kirish nöwiti idi.
20Lawiyning qalghan ewladliri munular: Amramning ewladliridin Shubayel; Shubayelning ewladliri ichide Yehdéya bar idi.
21Rehabiyagha kelsek, uning oghulliri, jümlidin tunji oghli Yishiya bar idi.
22Izharning oghulliri ichide Shélomot; Shélomotning oghulliri ichide Jahat bar idi.
23Hébronning oghulliri: tunji oghli Yeriya, ikkinchisi Amariya, üchinchisi Yahaziyel, tötinchisi Jekamiyam idi.
24Uzziyelning oghulliri: Mikah; Mikahning oghulliridin Shamir bar idi.
25Mikahning inisi Isshiya idi; Yisshiyaning oghulliri ichide Zekeriya bar idi.
26Merarining oghulliri: Mahli we Mushi; Yaaziyaning oghli Béno idi.
27Merarining oghli Yaaziyadin bolghan ewladliri Béno, Shoham, Zakkur we Ibri bar idi.
28Mahlining oghli Eliazar idi; Eliazarning oghli yoq idi.
29Kishke kelsek, uning oghulliri ichide Yerahmiyel bar idi.
30Mushining oghulliri Mahli, Éder we Yerimot idi. Yuqiriqilarning hemmisi Lawiyning ewladliri bolup, jemetliri boyiche pütülgenidi.
31Ularmu ularning qérindashliri Harunning ewladlirigha oxshash, Dawut padishah, Zadok, Aximelek we shuningdek kahinlar we Lawiylarning jemet bashliqlirining aldida chek tartti; herqaysi jemet bashliri we ularning tughqanliridin eng kichiklirimu oxshashla chek tartti.