Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
2Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar.
3Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha z synů Eleazarových, a Achimelecha z synů Itamarových, vedlé počtu a řádu jejich v přisluhováních jejich.
4Nalezeno pak synů Eleazarových více předních mužů, než synů Itamarových, a rozdělili je. Z synů Eleazarových bylo předních po domích otcovských šestnáct, a z synů Itamarových po čeledech otcovských osm.
5I rozděleni jsou losem jedni od druhých, ačkoli byli knížata nad věcmi svatými, a knížata Boží z synů Eleazarových a z synů Itamarových.
6I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi.
7Padl pak los první na Jehoiariba, na Jedaiáše druhý,
8Na Charima třetí, na Seorima čtvrtý,
9Na Malkiáše pátý, na Miamin šestý,
10Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý,
11Na Jesua devátý, na Sechaniáše desátý,
12Na Eliasiba jedenáctý, na Jakima dvanáctý,
13Na Chuppa třináctý, na Jesebaba čtrnáctý,
14Na Bilgu patnáctý, na Immera šestnáctý,
15Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý,
16Na Petachiáše devatenáctý, na Ezechiele dvadcátý,
17Na Jachina jedenmecítmý, na Gamule dvamecítmý,
18Na Delaiáše třímecítmý, na Maaseiáše čtyřmecítmý.

19Ti jsou, jenž zřízeni byli v přisluhováních svých, aby vcházeli do domu Hospodinova podlé řádu svého, pod spravou Arona otce jejich, jakož mu byl přikázal Hospodin Bůh Izraelský.
20Z synů Léví ostatních, z synů Amramových Subael, z synů Subael Jechdeiáš.
21Z Rechabiáše, z synů Rechabiášových kníže Iziáš.
22Z Izara Selomot, z synů Selomotových Jachat.
23Synové pak Jeriášovi: Amariáš druhý, Jachaziel třetí, Jekamam čtvrtý.
24Syn Uzielův Mícha, z synů Míchy Samir.
25Bratr Míchův Iziáš, a syn Iziášův Zachariáš.
26Synové Merari: Moholi a Musi, synové Jaaziášovi: Beno.
27Synové Merari z Jaaziáše: Beno, Soham, Zakur a Ibri.
28Z Moholi Eleazar, kterýž neměl synů.
29Z Cisa synové Cisovi: Jerachmeel.
30Synové pak Musi: Moholi, Eder a Jerimot. Ti jsou synové Levítů po domích otců svých.
31I ti také metali losy naproti bratřím svým, synům Aronovým, před Davidem králem, Sádochem a Achimelechem, i knížaty otcovských čeledí z kněží a Levítů, z čeledí otcovských, každý přednější naproti bratru svému mladšímu.